Σχόλια

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/2016 τροποποιείται η παρούσα για τους Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών ως προς τα δικαιολογητικά εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, και δεν θα αναζητούνται πλέον τα ενημερωτικά έγγραφα του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κωδικού αλλά η σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του Χρηματιστηρίου.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.37/6.5.2010 Περί της εγγραφής / διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών

(Περί της εγγραφής / διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ,  6/5/2010
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/59/42607                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                        
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ.:  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ.: 210 - 5285569
FAX: 210 - 5229840                      
                                                                                       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 37

ΘΕΜΑ : «Περί της εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών»
ΣΧΕΤ. : «Η αρ. 93/09 εγκύκλιος»

Σε συνέχεια των αναφερομένων στην ενότητα Β της εγκυκλίου 93/09 για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κρίθηκε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία εγγραφής/διαγραφής τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.
   
Όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές ασκούν εργασίες διεξαγωγής συναλλαγών με Μέλη  (Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των οργανωμένων αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
   
Για την εκτέλεση των εργασιών τους οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (ΠΔΑ) ή οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων (ΠΔΠ), οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από Μέλος του Χ.Α., ορίζονται ως χρήστες που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΟΑΣΗΣ) για την εισαγωγή εντολών.
   
Κάθε χρήστης τερματικού σταθμού του Μέλους διαθέτει διαφορετικό κωδικό αριθμό στο ΟΑΣΗΣ που του χορηγείται από το Χρηματιστήριο. Για το άνοιγμα κάθε κωδικού το Μέλος (η Χρηματιστηριακή εταιρεία) οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το Χ.Α. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γνωστοποιηθέντων από αυτά στοιχείων, βάσει των οποίων ανοίχτηκαν οι κωδικοί διαπραγμάτευσης.
   
Επειδή τα εν λόγω πρόσωπα δεν κάνουν έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και επειδή στην περίπτωση αυτή η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος (άρθρο 9 Π.Δ. 258/2005), δηλ. την ενεργοποίηση του κωδικού Χρήστη στο ΟΑΣΗΣ, ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας θα λογίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης του κωδικού, βάσει ενημερωτικού εγγράφου που θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο το Χρηματιστήριο, στο οποίο θα αναφέρονται εκτός από την ημερομηνία ενεργοποίησης του κωδικού, τα στοιχεία του Μέλους του Χ.Α. και τα στοιχεία του χρήστη.
   
Ομοίως για τη διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού θα πρέπει να προσκομίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό έγγραφο του Χρηματιστηρίου με την ημερομηνία απενεργοποίησης του Κωδικού Χρήστη και τα στοιχεία του Μέλους και του χρήστη.
   
Το Χ.Α. όταν ενημερώνεται από τον Χρήστη ή το Μέλος για επικείμενη απουσία του χρήστη (π.χ. ασθένεια), απενεργοποιεί προσωρινά τον κωδικό του συγκεκριμένου χρήστη για το διάστημα της απουσίας του. Για χρονικό  διάστημα μεγαλύτερο του μηνός απενεργοποίησης του κωδικού, ο Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και θα τίθεται προσωρινή διακοπή της ασφάλισης (κωδ. 7), αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το προαναφερόμενο ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. για την απενεργοποίηση του κωδικού. Ευνόητο είναι ότι όταν ο κωδικός ενεργοποιηθεί, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. προκειμένου να συνεχίσει κανονικά την ασφάλισή του.
   
Στην περίπτωση που ο Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής σταματήσει τη συνεργασία του με ένα Μέλος του Χ.Α. και αρχίσει να συνεργάζεται με άλλο Μέλος, απενεργοποιείται ο αρχικός κωδικός του και λαμβάνει νέο κωδικό χρήστη. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις μεταβολές της δραστηριότητας και των προσωπικών στοιχείων των εν λόγω προσώπων.
   
Ύστερα από συνεννόηση με το Σύνδεσμό Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των εν λόγω προσώπων θα έχει ως εξής:
   
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για προσωρινή εγγραφή στο αρμόδιο Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ, βάσει της έδρας του Μέλους του Χ.Α. με το οποίο συνεργάζονται και θα τους χορηγείται σχετική βεβαίωση, όπως για τις περιπτώσεις των επαγγελματιών που επιθυμούν να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τη βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στο Μέλος του Χ.Α. (Χρηματιστηριακή εταιρεία), το οποίο βεβαιωμένο πλέον για την ασφάλιση των υποψηφίων χρηστών θα καταθέτει αίτηση στο Χ.Α. για ενεργοποίηση κωδικού χρήστη στο ΟΑΣΗΣ.
   
Στη συνέχεια, οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (ΠΔΑ) ή οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων (ΠΔΠ) έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν εντός μηνός από την προσωρινή εγγραφή ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. για την ενεργοποίηση του κωδικού, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Εάν δεν προσκομιστεί το εν λόγω έγγραφο εντός της προθεσμίας, το αρμόδιο Περ/κό τμήμα θα προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή.
   
Τόσο στην προσωρινή βεβαίωση εγγραφής, όσο και στην Πράξη εγγραφής ως έδρα της δραστηριότητας των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών θα τίθεται, όπως προαναφέρθηκε, η έδρα του Μέλους του Χ.Α. (δηλ. της Χρηματιστηριακής Εταιρείας) στην οποία δραστηριοποιούνται οι προαναφερόμενοι ως  χρήστες του τερματικού σταθμού. Ως στοιχείο προσδιορισμού της έδρας θα προσκομίζεται βεβαίωση του Μέλους (της Χρηματιστηριακής Εταιρείας) ότι συνεργάζεται με τον συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή, αναφέροντας αναλυτικά τη Δ/νση της έδρας.
  
Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Μονάδας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                   
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο