Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2010 ]

Αριθμ. Δ61063831 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ Β'731/28.5.2010) Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

(Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. Δ61063831 ΕΞ 2010  (ΦΕΚ Β'731/28.5.2010)

Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:

α) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, .........» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄) και του π.δ. 189/2009 « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄).

β) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/τ.Α΄), όπως ισχύει.

γ) Των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/τ.Α΄).

δ) Των παραγράφων 10, 11 και 12 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/τ.Α΄).

ε) Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄).

στ) Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄).

ζ) Της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/τ.Α΄).

η) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄).

θ) Τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2. Την υπ’ αριθμ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 392/τ.Β΄) «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 1062035/1886/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1093/17.6.2005, 1076003/1553/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1093/30.7.2007 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄), 1001297/1012/ΔΕ-Α/21.12.2007, 1056696/1552/ΔΕ-Α/19.5.2008 και 1123114/ΔΕ-Α΄/22.12.2009 αποφάσεις.

3. Το υπ’ αριθμ. 1037440/1234/ΔΕ-Α/22.3.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου, με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 633/9.2.2010 έγγραφο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ) Θεσσαλονίκης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Tροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 392/τ.Β΄) «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:
 
Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:
«2.2. Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης Προϊσταμένου και μέχρι την κάλυψη της θέσης αυτού, χρέη Προέδρου εκτελεί o Πρoϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος Ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας.
β) Τον Προϊστάμενο του Β΄ Τμήματος Ελέγχου του Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Γ΄ Τμήματος Ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας».

ΙΙ. Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

ΙΙI. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1028199/10456 Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 
ΙV. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 14 Μαΐου 2010


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο