Σχόλια

Καταργήθηκε με την απόφαση 4000/2/14−ιθ'/10.8.2012 "Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005)"

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4000/2/14−θ΄/2010 Διαδικασία επιβολής του προστίμου του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3386/2005

(Διαδικασία επιβολής του προστίμου του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3386/2005)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. 4000/2/14−θ΄

Διαδικασία επιβολής του προστίμου του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3386/2005.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/ 2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄− 212) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (A΄− 42) και του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3491/2006 (A΄− 207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/7−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.» (Α΄− 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/7−10−2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄− 214).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄− 213).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείου» (Β΄− 2234).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 383/8−1−2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β΄− 29).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11−2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ» (Β΄− 2365).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672 από 3−12−2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄− 2408).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή του προστίμου

1. Το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος παραβιάζει το νόμιμο χρόνο παραμονής του στην Ελλάδα, στα σημεία εισόδου – εξόδου από την αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου αστυνομική αρχή.

2. Για την επιβολή του προστίμου συντάσσεται σχετική πράξη, όπως το υπόδειγμα του άρθρου 6, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός διαβατηρίου του παραβάτη.
Στην πράξη αυτή αναφέρεται ρητά το δικαίωμα προσφυγής του παραβάτη ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας που επέβαλε το πρόστιμο, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την επίδοση της πράξης επιβολής, καθώς και ο ανασταλτικός χαρακτήρας της προσφυγής, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 3.

Άρθρο 2
Καταβολή του προστίμου

1. Η πράξη επιβολής του προστίμου από την αρμόδια αστυνομική αρχή, αποτελεί το νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄−90), όπως ισχύει.

2. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή του και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου καταχωρεί απ’ ευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού, το ύψος προστίμoυ και την ημερομηνία επιβολής.

3. Το πρόστιμο μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επιβολής θεωρείται ότι έχει παραγραφεί και διαγράφεται αυτοδικαίως.

4. Προϋπόθεση για την εντός τετραετίας επανείσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα αποτελεί η καταβολή του προστίμου που μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., εφόσον πληρούνται οι λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις εισόδου.

5. Ο υπήκοος τρίτης χώρας δύναται να υποβάλλει το παραστατικό που αποδεικνύει την καταβολή του προστίμου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων, η οποία μεριμνά για την διαγραφή του από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 3
Προσφυγή

Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα προσφυγής που υποβάλλεται εντός πενθημέρου από την επίδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εξετάζεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας που το επέβαλε, ο οποίος πέρα από τη νομιμότητα εξετάζει και την ουσία της υπόθεσης. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης επιβολής του προστίμου. Η απόφαση επί της προσφυγής επιδίδεται στον παραβάτη.
Εάν η προσφυγή γίνει αποδεκτή, αίρεται το πρόστιμο και διαγράφεται η σχετική καταχώρηση από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθ. 4803/13/13−α΄ από 30−10−1992 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β΄ − 667).

Άρθρο 5
Ρύθμιση λεπτομερειών

Η ρύθμιση λεπτομερειών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης γίνεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 6
Υπόδειγμα Πράξης Επιβολής Προστίμου

(Δείτε το συνημμένο αρχείο)

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο