Σχόλια

Καταργήθηκε με την εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε. 51/11.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.22/8.3.2010 Περί της υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων ως δικαιολογητικό τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ

(Περί της υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων ως δικαιολογητικό τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ  8/03/2010    
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ18/15/25448

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                              
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                                      

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                 
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
FAX: 210 5285599                                                                              
                                                                                                                     
                                               
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22
                     
ΘΕΜΑ: «Περί της υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων ως δικαιολογητικό τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ».


Αναφορικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την αριθ. ΔΙΑΔΠ /Α/ 32670/ 27-11-07 Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε η υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία απαιτείτο ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως οχημάτων σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και αντικαταστάθηκε από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να δηλώνουν ότι δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό ή ότι έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους, συμπεριλαμβανομένων και παλαιότερων οφειλών τους προς τα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ.

Από την εφαρμογή της ανωτέρω αναφερόμενης διάταξης προέκυψαν διάφορα προβλήματα για τη αντιμετώπιση των οποίων, το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με το αριθ.πρ. οικ. 40442/4867/20-7-09 έγγραφό του ενημέρωσε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και την Δ/νση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών ΥΜΕ για ενημέρωση των Δημοσίων, Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των δ/νσεων των Μετ/ρων και Επικ/νιών καθώς και την υπηρεσία μας ότι εναλλακτικά αντί της Υπευθύνου Δηλώσεως περί μη οφειλής ή διακανονισμού της οιασδήποτε οφειλής του ασφαλισμένου προς τον ΟΑΕΕ δύνανται να δέχονται και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία έχει νομίμως εκδοθεί από τον ΟΑΕΕ και είναι σε ισχύ.
    
Στις περιπτώσεις που ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως οχημάτων σε ΚΤΕΟ κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση, τα Δημόσια ΚΤΕΟ υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον στο 5% των υποβαλλόμενων υπεύθυνων δηλώσεων ανά τρίμηνο.
    
Όπως ήδη είναι γνωστό τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ μετά την αποστολή  των πρωτότυπων Υπεύθυνων Δηλώσεων από την Υπηρεσία μας, υποχρεούνται να ελέγχουν προσεκτικά αυτές για την ακρίβεια ή όχι των στοιχείων που δηλώνονται σε αυτές καθώς και εάν είναι ταμειακά ενήμεροι οι ασφαλισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Δ/νση ΚΤΕΟ με κοινοποίηση της απάντησης τους στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης.
      
Στην περίπτωση που το Περιφερειακό Τμήμα διαπιστώσει ότι οι υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδείς υποχρεούνται να αποστείλει αυτές στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της οικείας Περιφερειακής του Δ/νσης προκειμένου αυτές να διαβιβαστούν στην Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για την κίνηση των κατά το νόμο ποινικών διατάξεων κατά των ψευδώς δηλούντων με την παραπομπή τους στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα. Η ως άνω διαδικασία πρέπει να διενεργείται από τον ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις αριθ.8445/30-12-09 και 7673/30-11-09 γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών κατά τις οποίες : «εφόσον οι αναληθείς Υπεύθυνες Δηλώσεις κατατίθενται στον Οργανισμό και ελέγχεται η ειλικρίνειας τους από τα αρμόδια όργανα του, ο Οργανισμός είναι εκείνος που υποχρεούται να αναφερθεί σχετικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την αναζήτηση ευθυνών από τους αναληθώς δηλούντες.»
   
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν λανθασμένη εικόνα περί της ταμειακής τους κατάστασης, καθόσον μέσα στο έτος ενδεχομένως τους έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΕ ταμειακή ενημερότητα διάρκειας ενός έτους, πλην όμως στο χρονικό σημείο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν είναι ταμειακά ενήμεροι, θα πρέπει πριν την έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης ΚΤΕΟ περί της ψευδούς δήλωσης, να ενημερωθεί εγγράφως με συστημένη επιστολή ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει τις προκύπτουσες οφειλές,  θα ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση ΚΤΕΟ περί της ψευδούς δήλωσης, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27-11-07 Υπουργική Απόφαση, και εν συνεχεία θα ακολουθείτε η ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία.
      
Τέλος οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να αποστέλνουν για έλεγχο στην Υπηρεσία μας τις πρωτότυπες κατατεθειμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις. Περαιτέρω αφού ενημερωθούν από τα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα, οφείλουν να προβαίνουν με απόφαση του οικείου Νομάρχη σε ανάκληση των σχετικών διοικητικών πράξεων ( τεχνικών δελτίων ελέγχου και ενδεικτικών σημάτων).
 
Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.


            
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    


                                                                           
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο