Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2010 ]

YΠΟΙΚ 1063282/3578/ΔΕ-Β΄/14.5.2010 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια ελέγχων Φ.Π.Α.

(Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια ελέγχων Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

YΠΟΙΚ 1063282/3578/ΔΕ-Β΄/14.5.2010 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια ελέγχων Φ.Π.Α.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την εντατικοποίηση των ελέγχων γενικά (προληπτικών - προσωρινών - τακτικών) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ., με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καταστάσεις (σε μορφή αρχείων excel) ενεργών επιχειρήσεων, υποκείμενων στο Φ.Π.Α., οι οποίες:

α) Τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. χρήσης 2008, δεν υπέβαλαν έστω και μία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για οποιαδήποτε φορολογική περίοδο του έτους 2009. Η αναζήτηση αυτή έγινε στις 23-2-2010 και οι καταστάσεις περιέχουν χωριστά τους τηρούντες βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

β) Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και από τις μηχανογραφικά υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. της κατά περίπτωση τελευταίας φορολογικής περιόδου των ετών 2008 και 2009 (τέταρτο τρίμηνο και Δεκέμβριος 2009 αντίστοιχα) προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής των εισροών των ετών 2008 και 2009 (κωδ. 358 δηλώσεων) και της ποσοστιαίας μεταβολής των εκροών των ίδιων ετών (κωδ. 307 δηλώσεων), με αναγραφή της θετικής αυτής διαφοράς κατά φθίνουσα σειρά.
Δηλαδή περιλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά οι επιχειρήσεις για τις οποίες η διαφορά:
 
(κωδ. 358 έτους 2009) - (κωδ. 358 έτους 2008)               (κωδ. 307 έτους 2009) - (κωδ. 307 έτους 2008)
            (κωδ. 358 έτους 2008)                                                          (κωδ. 307 έτους 2008)
   
είναι θετική.

Η αναζήτηση για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έγινε στις 4-3-2010, ενώ για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έγινε στις 8-3-2010.

γ) Τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και από τις χειρόγραφα υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. της τελευταίας φορολογικής περιόδου (τέταρτο τρίμηνο) των ετών 2008 και 2009 προκύπτει:
ι) επί μείωσης του χρεωστικού υπολοίπου έτους 2009 σε σχέση με το χρεωστικό υπόλοιπο έτους 2008 (κωδ. 511 δηλώσεων), η ποσοστιαία μείωση κατά φθίνουσα σειρά.
ιι) επί αύξησης του πιστωτικού υπολοίπου έτους 2009 σε σχέση με το πιστωτικό υπόλοιπο έτους 2008 (κωδ. 501 δηλώσεων), η ποσοστιαία αύξηση κατά φθίνουσα σειρά,
ιιι) επί χρεωστικού υπολοίπου έτους 2008 και πιστωτικού υπολοίπου έτους 2009 (κωδ. δηλώσεων 511 και 501 αντίστοιχα), το άθροισμα των απολύτων τιμών των ποσών αυτών, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 300 ευρώ, κατά φθίνουσα επίσης σειρά. Η αναζήτηση για τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις έγινε στις 8-3-2010.

Πριν την τελική αποστολή οι καταστάσεις από τις παραπάνω αναζητήσεις θα επικαιροποιηθούν από την Γ.Γ.Π.Σ. με τις τελευταίες αλλαγές στη Βάση Δεδομένων του ΤΑXIS.

Κατόπιν των ανωτέρω οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουν την επίδοση της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα:
Με βάση τις καταστάσεις που θα αποσταλούν στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ. και αφού επιβεβαιωθεί και από την κάθε αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις προαναφερόμενες περιόδους (περίπτωση α΄) ή ότι πράγματι ισχύουν όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, θα καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει σχετικές περιοδικές δηλώσεις λόγω μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, εφόσον το επιθυμεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄, ευνόητο είναι ότι τα παραπάνω αφορούν τις υποθέσεις που παρουσιάζουν εντονότερο ενδιαφέρον κατά φθίνουσα κατ’ αρχήν σειρά.

Εάν υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, έχουν εφαρμογή οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1041/22.2.2008), αλλά και οι ευρισκόμενες σε ισχύ διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3842/2010 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1044/22.4.2010).

Αν ο υπόχρεος της περίπτωσης α΄ που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει εντολή προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 50 του ν. 2859/2000 για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδ/νση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/05.09.2007 (ΦΕΚ 1843-Β΄/12.09.07) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, επί μη ανταπόκρισης των φορολογουμένων, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει εντολές ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τις υποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ ελεγκτικής αρμοδιότητάς του, με ιεράρχηση της σπουδαιότητας των υποθέσεων αυτών (κατά φθίνουσα κατ’ αρχήν σειρά) και με συνεκτίμηση και των λοιπών εν γένει δεδομένων της κάθε υπόθεσης.

Για όλες γενικώς τις ως άνω υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ο Προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ελεκτική Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων προκειμένου να επιληφθεί του ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό η τηλεφωνική πρόσκληση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λόγω μείζονος ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να επισπευσθεί και να προηγηθεί των λοιπών επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ευνόητο είναι ότι τα ίδια τα Ελεγκτικά Κέντρα μπορούν να αναζητούν από τις Δ.Ο.Υ. τις επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που περιέχονται στις ως άνω καταστάσεις για την ενημέρωσή τους.

Επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την αρμοδιότητα σε θέματα προσωρινών ελέγχων μεταξύ Ελεγκτικών Κέντρων και Δ.Ο.Υ., εκτός της περίπτωσης προσωρινού ελέγχου για τις παραπάνω διασταυρώσεις.

Προκειμένου να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για το πλήθος των παραπάνω επιχειρήσεων που κλήθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργήθηκε προσωρινός  έλεγχος και τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρου είτε βάσει δηλώσεων είτε βάσει προσωρινού ελέγχου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για τα σχετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Στο site  της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.5.21 που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στην επιλογή «Θέματα Ελέγχου», υπάρχει φόρμα προς συμπλήρωση με τον τίτλο «Αποτελέσματα ελέγχου Φ.Π.Α., Νομικών - Φυσικών Προσώπων», η οποία συμπληρωμένη με τα σχετικά αποτελέσματα κάθε μήνα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ελέγχου έως την 5η ημέρα του επόμενου μήνα.

Ειδικά για τις υποθέσεις των ως άνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ για τις οποίες θα κριθεί ότι απαιτείται η διενέργεια τακτικού ελέγχου σύμφωνα και με τις πιο πάνω οδηγίες, θα συμπληρώνεται η ειδική προς τούτο σχετική ένδειξη κριτηρίου επιλογής η οποία έχει ήδη προστεθεί στην υφιστάμενη εφαρμογή «Διαχείριση εντολών ελέγχου» βάση της οποίας αποστέλλονται ήδη τα μηνιαία αποτελέσματα ελέγχων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων στην υπηρεσία μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο