Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-1996 ]

ΠΟΛ.1180/17.6.1996 Κοινοποίηση του άρθρου 53 του Ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές"

(Κοινοποίηση του άρθρου 53 του Ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 17-6-1996
Αριθ. Πρωτ.:1069257/547/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση του άρθρου 53 του ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'/30.4.96)
"Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές".

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ανωτέρω νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι φορολογικές
απαλλαγές και γενικά οι απαλλαγές από τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες ισχύουν για τη μεταβίβαση τίτλων μετοχών ανωνύμων εταιριών ισχύουν και για τη μεταβίβαση άϋλων μετοχών.


Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.Δ.118/1973 προστέθηκε παράγραφος 1α, με την οποία προβλέπεται ότι απαγορεύεται στην Ανώνυμο Εταιρία Αποθετηρίων να προβαίνει για άϋλες ανώνυμες μετοχές σε οποιαδήποτε καταχώριση στα αρχεία της ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όταν οι μετοχές αυτές αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, εκτός αν προσαχθεί στην ανωτέρω εταιρία το πιστοποιητικό του άρθρου 105 στο οποίο να εμφαίνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και η εκπλήρωση εν όλω ή εν μέρει των υποχρεώσεων του υποχρέου ή η απαλλαγή του από αυτές ή ότι το Δημόσιο εξέπεσε του δικαιώματός του λόγω παραγραφής.

Επίσης, η παράγραφος 2 του άρθρου 108 του Ν.Δ.118/1973 τροποποιείται ώστε όταν στην κτήση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής περιλαμβάνονται ονομαστικοί τίτλοι ή άϋλες ονομαστικές μετοχές δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή μετατροπή αυτών σε ανώνυμους τίτλους αν δεν προσκομισθεί το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό
του άρθρου 105 του Ν.Δ.118/1973.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 53 αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση (30 Απριλίου 1996) του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 1 Ιουλίου 1996.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο