Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.38/21.5.2010 Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν παλιννοστούντες ομογενείς από την τ. Σοβιετική Ένωση

(Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν παλιννοστούντες ομογενείς από την τ. Σοβιετική Ένωση)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 21/5/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258-259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 38

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν παλιννοστούντες ομογενείς από την τ. Σοβιετική Ένωση»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. : 6/98, 43/00, 65/05, 63/07.
Γ.Ε. : Ε41/86/23-4-09


Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-5-2010) σύμφωνα με τις οποίες :

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.2556/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :

«7. Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών του άρθρου 38, του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., λόγω προσωπικής απασχόλησης των εγκαταστημένων μέχρι 31/12/99 στην Ελλάδα παλιννοστούντων ομογενών από την τ. Σοβιετική Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση πρώτης κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του Ν.2790/2000 ορίζεται στο 50%.
Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνεται για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31/12/2010».

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις :

• Δίδεται παράταση μέχρι 31/12/2010 στους παλιννοστούντες Ομογενείς από την τ. Σοβιετική Ένωση, που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1999, για να προσκομίσουν στις υπηρεσίες μας νόμιμη άδεια οικοδομής, για την πρώτη κατοικία τους έως 120 τ.μ., που έχουν αναγείρει και για την οποία, έχουν τύχει, από τα προσδιοριζόμενα ως κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μείωσης, ανερχόμενη σε ποσοστό 50%.

• Δίδεται το δικαίωμα, σε όσα από τα πρόσωπα αυτά, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να αναγείρουν την κατά τα ανωτέρω πρώτη κατοικία τους και να προσκομίσουν στις υπηρεσίες μας νόμιμη άδεια που θα εκδόσουν έως 31/12/2010.
Προκειμένου λοιπόν να τύχουν εφαρμογής οι κοινοποιούμενες διατάξεις, τροποποιούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/86/23-4-09 και ορίζεται ότι :

α) Ως χρονικό περιθώριο προσκόμισης της νόμιμης οικοδομικής αδείας, από τα προαναφερόμενα πρόσωπα για τα οποία με απόφαση Δ/ντού έχουν ορισθεί ως κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για πρώτη κατοικία έως 120 τ.μ. το 50% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζομένων, ορίζεται η 31/12/2010.
Περιπτώσεις για τις οποίες έχουν καταλογισθεί εισφορές επειδή τα πρόσωπα αυτά δεν προσκόμισαν οικοδομική άδεια έως 31/12/2008, εφόσον υποβληθεί αίτηση, ακυρώνονται οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και καταλογιστικές πράξεις. Μετά την πάροδο της νέας προθεσμίας, εάν δεν προσκομίσουν την εν λόγω οικοδομική άδεια και εφόσον δεν έχουν τότε οι εισφορές υποπέσει σε παραγραφή, θα πρέπει να καταλογισθούν εκ νέου.

β) Για όσα έργα έχουν υποβληθεί έως 31/12/08 σχετικές αιτήσεις από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, και δεν έχουν εκδόσει νόμιμη άδεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, δεν καταλογίζονται εισφορές εάν προσκομίσουν την εν λόγω άδεια έως 31/12/2010.

γ) Για όσα έργα έχουν υποβληθεί αιτήσεις από 1/1/09 και μετά, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από τον Δ/ντή Υποκ/τος αποφάσεις απορριπτικές, αυτές ανακαλούνται και χορηγείται η κατά τα ανωτέρω μείωση και ενημερώνεται ο εργοδότης για την υποχρέωσή του να προσκομίσει οικοδομική άδεια έως 31/12/2010.

Επισημαίνεται ότι :

1. Η νέα διάταξη καταλαμβάνει τους Παλιννοστούντες Ομογενείς από την τ. Σοβιετική Ένωση που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1999, συνεπώς, εάν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν μεν την ιδιότητα του παλιννοστούντα, αλλά, έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά την 31/12/1999, δεν καταλαμβάνονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και για τα πρόσωπα αυτά η προθεσμία προσκόμισης της οικοδομικής άδειας έληξε την 31/12/2008.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν.3232/2004 που αναφέρονται σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. Σοβιετικής Ένωσης και στο χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με την εγκύκλιο 31/2004, εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο