Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ41/8/18.05.2010 Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ41/8/18.05.2010
Αθήνα, 18 Μαΐου 2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Σταύρου
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210- 52.22.994
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το θέμα της πρόσβασης σε έγγραφα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-99) όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/30-1-2001) και αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3230 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Με το Ν.3448/06 ρυθμίζεται το θέμα της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα.

Το θέμα της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10-4-97) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με σειρά διατάξεων ( Ν. 2623 / 1998, Ν. 2703 / 1999, Ν. 2721 / 1999, Ν. 2819 / 2000, Ν. 2915 / 2001, Ν. 3068 / 2002, Ν. 3090 / 2002, Ν. 3471 / 2006, Ν. 3625 / 2007, Ν. 3783 / 2009 ) και ισχύει σήμερα.

Για τον χειρισμό των θεμάτων αυτών έχουν δοθεί κατά καιρούς οδηγίες από τις καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις της Διοίκησης περιστασιακά με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαδικασιών επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις όπως:

• «Χορήγηση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών » (Γ.Ε. Π51/93/911/4-11-03 - Δ/νση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας)

• «Κατάργηση της αναγραφής των παθήσεων στις αποφάσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας» (Γ.Ε. Σ90/3/12-2-03 - Δ/νση Παροχών)

• «Κατάργηση της υποχρέωσης κοινοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης σε Δημοτική και Αστυνομική Αρχή» (Γ.Ε. Σ95/1/9-10-08 - Δ/νση Παροχών)

• «Μέτρα προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών» (Εγκ. 117/04 - Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών)

Στα πλαίσια εφαρμογής από την Δημόσια Διοίκηση των διατάξεων αυτών έχουν προκύψει ερμηνευτικά προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπισθεί είτε με γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. είτε με Γνωμοδοτήσεις ή Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε με ερμηνευτικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από σχετικά ερωτήματα από υπηρεσίες ή πολίτες.

Τα παραπάνω (Γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις, Έγγραφα) έχουν καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποτελούν έγκυρη πηγή γνώσης για τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τον χειρισμό ιδίων ή ανάλογων περιπτώσεων από αυτές.

Ο υπεύθυνος χειρισμός των θεμάτων αυτών απαιτεί καλή γνώση τόσο των εφαρμοστέων διατάξεων όσο και των οδηγιών που έχουν δοθεί κατά καιρούς από τα αρμόδια όργανα της Δημόσιας Διοίκησης.

Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι η έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών προς τις υπηρεσίες μας δημιουργεί προβλήματα κατά τον χειρισμό των θεμάτων αυτών παρέχουμε γενικές οδηγίες βασιζόμενες τόσο στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων όσο και στις ερμηνείες που έχουν δοθεί μέσω των Γνωμοδοτήσεων, Αποφάσεων ή Εγγράφων κατά τα προαναφερόμενα.

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.1. Περιεχόμενο διατάξεων

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες.

1.2. Από το περιεχόμενο των διατάξεων προκύπτει ότι:

-Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα απαιτείται γραπτή αίτηση.

-Το δικαίωμα πρόσβασης αφορά:

- Τόσο τα διοικητικά όσο και τα ιδιωτικά έγγραφα.

-Κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον πρόκειται για πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα.

-Όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα.

-Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα διοικητικά ή ιδιωτικά δεν υφίσταται (απόλυτη απαγόρευση) στις περιπτώσεις που:

-Το έγγραφο αφορά ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου.

-Παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

- Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης (διακριτική ευχέρεια) σε έγγραφο εφόσον:

-Το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

-Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατό να δυσχεράνει ουσιαστικά την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

- Η άσκηση του δικαιώματος πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

- Ο τρόπος που ασκείται το δικαίωμα είναι:

-Με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας.

-Με χορήγηση αντιγράφου εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.

- Η χρονική προθεσμία για την χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης είναι είκοσι (20) ημέρες.

1.3 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Η κατανόηση των εννοιών των βασικών όρων που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις αποτελεί κυρίαρχη προϋπόθεση για την διαμόρφωση της τελικής κρίσης για την ικανοποίηση ή μη σχετικού αιτήματος όπως: «διοικητικά έγγραφα» «ενδιαφερόμενος», «ειδικό έννομο συμφέρον», «ιδιωτικά έγγραφα» κ.λ.π.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε εννοιολογικούς προσδιορισμούς όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων και τις ερμηνείες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή αυτών με γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. ή αποφάσεις ΣτΕ.

Διοικητικά έγγραφα:

Διοικητικό έγγραφο νοείται εκείνο που έχει συνταχθεί και εκδοθεί από διοικητικό όργανο του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Ενδεικτικά από τον νόμο αναφέρονται ως διοικητικά έγγραφα εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες, οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

Ως έγγραφο (διοικητικό) θεωρείται μόνο εκείνο του οποίου έχει τελειωθεί η διαδικασία της έκδοσης ή τουλάχιστον της κατάρτισης (σχέδιο) και όχι εκείνο το σχέδιο ή τμήμα του οποίου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας και δεν έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενό του (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. αριθ. 383/2000 Τμ. Β΄).

Διοικητικά έγγραφα θεωρούνται και τα μη προερχόμενα μεν από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιηθέντα ή ληφθέντα υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή την διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου.(Γνωμ. Ν.Σ.Κ. αριθ. 620/99 Τμ. Ε΄).

Ιδιωτικά έγγραφα:

Ως «ιδιωτικό έγγραφο» για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης νοείται εκείνο που δεν εμπίπτει στην έννοια του «διοικητικού» δηλαδή δεν εκδόθηκε από διοικητικό όργανο ούτε λήφθηκε υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή την διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης του διοικητικού οργάνου, τα οποία φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες π.χ. ιδιωτικά συμφωνητικά, καταστατικά εταιρειών, τίτλοι ιδιοκτησίας.

Το ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο ζητείται η πρόσβαση πρέπει να είναι σχετικό με υπόθεση του αιτούντος που εκκρεμεί στην υπηρεσία που φυλάσσεται ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτή. (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 53/2000).

Ενδιαφερόμενος (εύλογο ενδιαφέρον):

Η έννοια του «ενδιαφερόμενου» προσδιορίζεται από την συνδρομή «ευλόγου ενδιαφέροντος» του αιτούντος για το περιεχόμενο των διοικητικών εγγράφων τα οποία ζητά ύστερα από γραπτή αίτησή του.

Ως εύλογο ενδιαφέρον νοείται εκείνο το οποίο προκύπτει κατά τρόπο αντικειμενικό από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης, προσωπικής έννομης σχέσης, συνδεόμενης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται η πρόσβαση και όχι το ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της διοίκησης και την τήρηση των νόμων. (Σ.τ.Ε. 1214/2000 - Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 117/2006).

Ειδικό έννομο συμφέρον:

Η έννοια του «ειδικού έννομου συμφέροντος» για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα (ιδιωτικά) έχει γίνει δεκτό (Γνωμ. Ν.Σ.Κ αριθ. 620/1999, 518/2000, 712/2000,7/2001) ότι ταυτίζεται με το έννομο συμφέρον όπως ορίζεται από το άρθρο 902 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ. 456/84) σύμφωνα με το οποίο «Όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφό του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν, ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου».

Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου:

Η έννοια των στοιχείων που προσδιορίζουν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή δεν διευκρινίζεται από τη συγκεκριμένη διάταξη. Η οριοθέτηση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής είναι δυσχερής. Η ιδιωτική ζωή αντιδιαστέλλεται με τη δημόσια ζωή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα θέματα προσωπικού χαρακτήρα υπάγονται στην ιδιωτική ζωή δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά αποτελούν στοιχεία της δράσης του στη δημόσια (κοινωνική ζωή).

Το ζήτημα αυτό συνδέεται με το θέμα της προστασίας του ατόμου από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

Απόρρητο:

Το δικαίωμα της πρόσβασης σε διοικητικά ή ιδιωτικά έγγραφα δεν ασκείται εάν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η έννοια του απορρήτου δεν ταυτίζεται με την έννοια του εμπιστευτικού, αλλά ορίζεται ως προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις π.χ. ιατρικό απόρρητο, φορολογικό απόρρητο, τραπεζικό απόρρητο, στρατιωτικό απόρρητο κ.λ.π.

Έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών:

Στην έννοια της έρευνας νοείται η «διεξαγόμενη έρευνα» σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

Κρίνεται εάν κατά τη διεξαγόμενη έρευνα η ικανοποίηση του δικαιώματος μπορεί να δυσχεράνει ουσιωδώς αυτήν, εκτός και αν προβλέπεται από ειδική διάταξη πλήρης αποκλεισμός της πρόσβασης κατά τη διάρκεια της έρευνας όπως π.χ. ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι «η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική» (Ν.3528/2007 Κώδικας Κατάστασης Δ.Υ. άρθρο 127).

Μετά το πέρας της έρευνας ενεργοποιείται το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα κατά τα ειδικά οριζόμενα ανάλογα με τα αιτούμενα στοιχεία.

Πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία:

Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετίζεται με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25/Α/…..) σύμφωνα με το οποίο η προστασία του νόμου αυτού δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας…..π.χ. Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, διοικητικές αποφάσεις ή εγκύκλιοι και οδηγίες εν γένει, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις κ.λ.π.

1.4 Συσχέτιση διατάξεων άρθρου 5 του Κ.Δ.Δ. και Ν. 2472/97 Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι:

α. Όταν τα δημόσια έγγραφα περιέχουν προσωπικά δεδομένα του ίδιου του αιτούντος δηλαδή του υποκειμένου των δεδομένων, τότε το δικαίωμα πρόσβασης είναι αδιαμφισβήτητο και απόλυτο (άρθρο 5 Κ.Δ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2472/97). Εάν το δημόσιο έγγραφο περιέχει πληροφορίες που βάσει ειδικότερων διατάξεων έχουν χαρακτηρισθεί ως απόρρητες ή υπάρχουν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (άρθρο 5 παρ. 5 Κ.Δ.Δ.) τότε αφαιρούνται εφόσον είναι δυνατό να διαχωριστούν οι πληροφορίες αυτές ή σε αρνητική περίπτωση μπορεί η δημόσια υπηρεσία να χορηγήσει βεβαίωση χωρίς να κάνει αναφορά στις παραπάνω πληροφορίες.

β. Εάν τα δημόσια έγγραφα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2472/97 και ειδικότερα των άρθρων 4, 5 παρ.2 εδ. β και ε, 7 παρ. 2 και 11 παρ.3 του Ν.2472/97.

Η Αρχή στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γνωμοδοτήσει προς τις δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ζ (Υπεύθυνους Επεξεργασίας) να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνωμοδότηση της Αρχής είναι η αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας ή αίτηση του ενδιαφερομένου αφού προηγουμένως έχει λάβει γραπτή αρνητική ή μη ικανοποιητική απάντηση από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

1.5 Για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε διάφορες περιπτώσεις πρόσβασης σε έγγραφα, σας συναποστέλουμε κείμενο με θέμα «Πρόσβαση σε Διοικητικά Έγγραφα χορήγηση αντιγράφων εγγράφων» της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.gspa.gr)

Β. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - Ν.3448/06

Συναφές προς το θέμα της πρόσβασης σε έγγραφα είναι και το θέμα της «περαιτέρω χρήσης» πληροφοριών του Δημόσιου τομέα. Ως «περαιτέρω χρήση» ορίζεται η χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού σκοπού της εκπλήρωσης της δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά.

Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15- 3-06), με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η οδηγία 2003/98 (L345/90/31-12-2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα με το Ν. 3448/2006:

- Καθιερώνεται πλαίσιο κανόνων για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, που εκδίδονται και βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και εγγράφων που εκδίδονται από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, βρίσκονται όμως και τηρούνται στην υπηρεσία τους (προσδιορισμός εννοιών, εξαιρέσεις, διαδικασία εφαρμογής της περαιτέρω χρήσης, μορφές διάθεσης των εγγράφων κλπ).

- Καθορίζεται, ως γενική αρχή, η διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων που εκδίδουν ή κατέχουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν και να εξασφαλίζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την ορθή επαναχρησιμοποίησή τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

- Θεσπίζονται ισότιμοι όροι και προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, προς αποφυγή αφενός άνισης μεταχείρισης και αφετέρου στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

«Έγγραφο προς περαιτέρω χρήση» ορίζεται κάθε έγγραφο το οποίο εκδίδεται ή κατέχεται από τους φορείς του δημόσιου τομέα και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (πχ αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή) καθώς και τμήμα τέτοιου εγγράφου.

Ως «έγγραφα» για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης.

Για τη χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης στην υπηρεσία που έχει εκδόσει ή κατέχει τα αιτούμενα έγγραφα. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση των εγγράφων είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης η οποία μπορεί να παραταθεί είκοσι (20) ακόμα εργάσιμες ημέρες για περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει στον αιτούντα μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες από την αρχική αίτηση ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ 17/οικ.13807/20-6-2006 ερμηνευτική εγκύκλιό του, την οποία σας κοινοποιούμε για εκτενή ενημέρωσή σας στο θέμα αυτό.

Γ. Για το θέμα της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σας δοθούν οδηγίες άμεσα με νέο Γενικό έγγραφο.

Συν. φύλλα: 19

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                               ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος                                   ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Γραμματειακής Υποστήριξης και

Διοικητικής Μέριμνας

ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο