Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2010 ]

ΔΙΑΔΠ /Φ.Β.1/8001 Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες

(Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες)

Αθήνα, 12 Απριλίου 2010                       
ΔΙΑΔΠ /Φ.Β.1/8001
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ           ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
   
Ταχ. δ/νση:    Βασ. Σοφίας 15        ΠΡΟΣ:  

1. Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού
2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
    Υπουργείων-Δ/νσεις Διοικητικού
3. Περιφέρειες-Δ/νσεις Διοίκησης
4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις-
    Διευθύνσεις Διοικητικού

ΚΟΙΝ:  ΑΔΕΔΥ
                   
                        
Ταχ. Κώδικας:    106 74, Αθήνα       
FAX:    210 - 3393175       
Πληροφορίες:    Θ. Δεβενές       
Τηλέφωνο:    210-3393167       
e-mail:     [email protected]  

    
 Θέμα:  «Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες»

 Με αφορμή διαμαρτυρίες πολιτών για περιπτώσεις υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών που δεν τηρούν το ωράριο εργασίας,  σας επισημαίνουμε τα κατωτέρω:
 1) Το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και  στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Η αδιάλειπτη παρουσία των υπαλλήλων στις θέσεις τους, συντείνει, αφενός στην αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και αφετέρου στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας, η οποία επιβάλλει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

2)  Το ισχύον ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών έχει καθορισθεί με  την αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση σε νέα βάση και κατ΄ επιλογή των υπαλλήλων κατά τις ώρες 07.30 – 15.00 ή  09.00 - 16.30. Η ρύθμιση αυτή έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία και να αποχωρούν την καθοριζόμενη ώρα, ανάλογα με το ωράριο που έχουν επιλέξει και να παραμένουν στην υπηρεσία καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτού.

3) Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοίκησης  Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά την ορθή τήρηση του ωραρίου εκ μέρους των υπαλλήλων. Ο τρόπος ελέγχου είναι επιλογή της κάθε υπηρεσίας. Προκειμένου όμως να υπάρχει ενιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, όπως επισημαίνεται και με προηγούμενες εγκυκλίους μας, επιβάλλεται η εγκατάσταση μηχανισμού σήμανσης, κατά προτίμηση ηλεκτρονικού – ψηφιακού, που αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου.
 
4)  Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ( Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143/Α΄) η τήρηση του ωραρίου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και  β΄ βαθμού. Για το λόγο αυτό και η μη τήρησή του αποτελεί παράβαση καθήκοντος και επιβάλλεται να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τους υπαλλήλους που το παραβιάζουν.
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ωράριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, της βελτίωσης των υπηρεσιών της προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και της εμπέδωσης της εμπιστοσύνης τους προς αυτήν, καλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, η αύξηση της αποδοτικότητάς του, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η  διευκόλυνσή τους κατά τις συναλλαγές τους, που αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΤΟΛΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο