Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2010 ]

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.32/15.4.2010 Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992

(Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 15/ 4 /2010                     
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ16/8/36562      


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ο.Α.Ε.Ε.                                             
                                                                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                       
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                          

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 - 10432 ΑΘΗΝΑ                               
ΠΛΗΡ.:Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                  
ΤΗΛ.: 210 - 5285569                                                       
FAX: 210 - 5229840                                   


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992»
   
   
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ125/23-7-1992/Α΄) τα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών Κλάδου Υγείας από τους παραπάνω φορείς ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται με σκοπό τη βιοποριστική εργασία, την εργασιοθεραπεία ή την απασχολησιοθεραπεία.
   
Τα ως άνω άτομα εφόσον ασφαλίζονται από δική τους εργασία επιλέγουν για τη λήψη παροχών Κλάδου Υγείας είτε τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου είτε τους φορείς στους οποίους ασφαλίζονται άμεσα. Διατηρούν τη δυνατότητα επανεπιλογής φορέα οποτεδήποτε.
   
Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας για την οποία ασφαλίζονται άμεσα, επανακτούν την ασφαλιστική (ιατροφαρμακευτική) και συνταξιοδοτική τους κάλυψη από τους φορείς των γονέων τους ως μέλη οικογένειας.
   
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ40035/30219/3298/1-2-2010 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, ως ειδικού περιεχομένου, αφού ρυθμίζουν ειδικά το ασφαλιστικό καθεστώς των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως εκ τούτου κατισχύουν των γενικών διατάξεων του άρθρου 14 ν.δ. 4277/62, του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. αρ. 35/1385/1814/29-9-99).

Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις άμεσα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ταυτόχρονα είναι τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όταν ζητούν την απαλλαγή τους από τις εισφορές του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, επιλέγοντας να παραμείνουν ως έμμεσα μέλη στο βιβλιάριο υγείας του γονέα τους, αυτή θα χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, από τον επόμενο μήνα της αίτησής τους, εφόσον προσκομίζουν σχετική βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής κάλυψής τους ως μέλη οικογένειας από τον φορέα ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του γονέα. Εάν το δικαίωμά τους ασκηθεί κατά την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ η απαλλαγή χωρεί από εγγραφής.

Εκτός από την προαναφερόμενη βεβαίωση, απαραίτητη για τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας των παραπάνω προσώπων είναι και η κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου της γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η επικύρωση του αντιγράφου της γνωμάτευσης θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του Οργανισμού μας, εφόσον προσκομίζεται η πρωτότυπη γνωμάτευση, ο οποίος θα αναγράφει σε αυτό ¨Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου¨ με την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό του, σφραγίζοντας με την στρογγυλή σφραγίδα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Π51/23/1219/16-11-09 έγγραφο του ΙΚΑ, αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας των Α.Μ.Ε.Α. είναι οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997, δηλ. οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ– ΕΤΑΜ. Όσα από τα Α.Μ.Ε.Α. που θα προσέλθουν στον Οργανισμό μας για την απαλλαγή τους από τον Κλάδο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2072/1992, δεν κατέχουν την προαναφερόμενη γνωμάτευση θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας (εξέτασης Α.Μ.Ε.Α.) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, απ’ όπου και θα εκδίδεται η σχετική γνωμάτευση.

Τα πρόσωπα του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 που έχουν απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ, διατηρούν οποτεδήποτε τη δυνατότητα επιλογής του Οργανισμού ως φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με καταβολή των αντίστοιχων εισφορών Κλάδου Υγείας, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα ότι έχει διαγραφεί ως έμμεσο μέλος από το βιβλιάριο υγείας του γονέα. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές Κλάδου Υγείας (περίθαλψη, έκδοση βιβλιαρίου υγείας) αποκτάται από την ημερομηνία της προαναφερόμενης αίτησης επιλογής. 

Εξάλλου με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 2072/1992 τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εκτός της δυνατότητας διατήρησης του ασφαλιστικού (ιατροφαρμακευτικού) φορέα της οικογένειας ή της επιλογής τους, εφόσον τα ίδια εργάζονται ή δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρούν και οποιοδήποτε προνοιακό ή άλλο επίδομα λαμβάνουν και τούτο για λόγους κοινωνικούς και ψυχολογικής υποστήριξης. 
   
Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό έντυπο απόφασης εξαίρεσης από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ για την εν λόγω περίπτωση.
   
Της παρούσας εγκυκλίου να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.


                                             

                                                    
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
                                              
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Ακριβές Αντίγραφο
                                                               
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                            
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο