Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2010 ]

ΠΟΛ.1051/3.5.2010 Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

(Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα,  3 Μαΐου  2010
Σχετ.: 1050861/ΕΙ-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α’   

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες: Ελένη Τζιλίνη
Τηλέφωνο: 210 3635480
FΑΧ: 210 3635007


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1051

ΘEMA: «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανοίγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει:

3. Το γεγονός ότι για τη σύναψη συμβάσεων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και τη χορήγηση αυτών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό ενημερότητος για τα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ απαιτείται να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις που τα δάνεια αυτά χορηγούνται για την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1109793/6134/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134Β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε. και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε.».

   
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας           

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο