Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-1996 ]

ΠΟΛ.1175/13.6.1996 Κοινοποίηση Π.Δ. 134/4.6.96 το οποίο αφορά τροποποιήσεις και προσθήκες στις διατάξεις Κ.Β.Σ.

(Κοινοποίηση Π.Δ. 134/4.6.96 το οποίο αφορά τροποποιήσεις και προσθήκες στις διατάξεις Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 13 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1067343/503/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1175

ΘΕΜΑ : "Κοινοποίηση Π.Δ. 134/4.6.96 το οποίο αφορά τροποποιήσεις και προσθήκες στις διατάξεις Κ.Β.Σ."

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 105/4.6.1996, στο οποίο περιέχεται το Π.Δ.134/4.6.96, με θέμα την τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Κ.Β.Σ. Στη συνέχεια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα κοινοποιηθεί αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιος, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες διατάξεις του νέου προεδρικού διατάγματος ισχύουν από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την δημοσίευσή του, δηλαδή από 1 Αυγούστου 1996. Ειδικά όμως επισημαίνουμε, ότι οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 21 ισχύουν από την δημοσίευση του Π.Δ., δηλαδή από 4.6.1996.


Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται κυρίως στα εξής θέματα:

α) Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ως ανακριβή συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 30, και στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν διαφυλλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός τακτού ευλόγου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., τα ημερολόγια όπου καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές, το βιβλίο εσόδων - εξόδων, το βιβλίο αγορών, κατά περίπτωση, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, καθώς και τα παραστατικά με τα οποία ενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές στα βιβλία.
Δεν έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, επί μη διαφύλαξης και μη επίδειξης η οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των οριζομένων περί ανεπάρκειας των βιβλίων, στις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.

β) Πρόστιμο ίσο με την αξία της συνολικής αποκρυβείσας αξίας επιβάλλεται και στην περίπτωση που προσδιορίζεται επακριβώς η αξία αυτή, αλλά δεν προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών, ως και η αξία μιας εκάστης συναλλαγής, (π.χ. έλεγχος με τη μέθοδο κλειστής αποθήκης, ανεπίσημα βιβλία κ.λπ.).

γ) Στις περιπτώσεις μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ή εκπρόθεσμης υποβολής, (μετά την παρέλευση τριών μηνών από την οριζόμενη προθεσμία), καθώς και στις περιπτώσεις ανακριβειών ή παραλλείψεων που αναφέρονται σε συναλλαγές άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ., το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το τριπλάσιο του ανωτάτου ορίου, που προβλέπεται με βάση την κατηγορία των βιβλίων.

δ) Στην περίπτωση έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων καθώς και στη λήψη εικονικών, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ισόποσο των στοιχείων αυτών, εφόσον η συνολική αξία κάθε στοιχείου είναι μεγαλύτερη των 300.000 δρχ. ή του ανωτάτου ορίου προστίμου της κατηγορίας των βιβλίων, εφόσον η αξία του στοιχείου είναι μικρότερη των 300.000 δρχ.

ε) Οταν καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις, Α.Λ.Π. κ.λπ.) δεν καταλογίζονται για την ίδια αιτία όμοιες
παραβάσεις και για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, τιμωρείται δηλαδή η πράξη ανεξάρτητα, αν για την πραγματοποίηση αυτής χρησιμοποιήθηκαν συνενωμένα τιμολόγια - Δελτία αποστολής ή αυτά εκδόθηκαν διακεκριμένα.
Για την τελευταία αυτή περίπτωση τίθεται στο άρθρο 19 μεταβατική διάταξη για λόγους ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με την οποία, για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δηλαδή μέχρι 4.7.1996, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις διατάξεις αυτές, οπότε καταργείται η σχετική φορολογική δίκη, ακολουθουμένης της διαδικασίας του Ν.Δ.4600/1966.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

στ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση βιβλίων και περιορισμένου αριθμού στοιχείων σε επιτηδευματίες, που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη φορολογικές διατάξεις, (π.χ. χρέη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιμελητήρια κ.λπ.). Κάθε σχετική περίπτωση, αναγγέλλεται εγγράφως στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα.

ζ) Επίσης ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μπορεί με απόφασή του να επιτρέπει την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που κρίνει ότι δεν παρακωλύεται ο φορολογικός έλεγχος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο