Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.27/23.4.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

(Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 23/4/2010
Αριθμ. Πρωτ.Μ07/ 85

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Παπαδοπούλου Φωτεινή
Τηλέφωνο : 210-5215294, 292, 289
Β. Φραγκιαδάκη Ελένη –
Κωτσικοπούλου Μαρία
Τηλέφωνο : 210-5215355, 356, 357
FAX : 210-5223312 / 210-5229066

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης»

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6,7 §4, 8 §§ 2 & 7 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-2010) καθώς και την 2/14924/0022/1-4-2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα:

'Αρθρο 1
Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

παρ. 2.
Με τις διατάξεις της παρ. 2, τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα, των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, μειώνονται, από 1-1-2010, κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα επιδόματα πρώην ειδικών λογαριασμών, στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, στο ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών για υπηρεσία στην αλλοδαπή, στα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, στη μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων που διατίθενται στα γραφεία βουλευτών, στο επίδομα πληροφορικής, στο επίδομα θέσης ευθύνης, στο επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, στο νοσοκομειακό και τροφής, στην προσωπική διαφορά των 176 €, στην προσωπική διαφορά λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, στα επιδόματα των ειδικών μισθολογίων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και γενικότερα σε όσα δεν εξαιρούνται ρητά από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου.
Στην ανωτέρω μείωση δεν υπόκειται η αποζημίωση του άρθρου 16 του Ν.3205/2003.

Περικόπτονται:
1. Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ.4)
2. Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ.5)
3. Επίδομα μεταφραστών-διερμηνέων (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ.7)
4. Επίδομα Πληροφορικής (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ.8)
5. Αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ.14)
6. Επίδομα θέσης ευθύνης (Ν. 3205/2003 Άρθρο 13)
7. Προσωπική διαφορά εξ 176 € (Ν. 3205/2003 Άρθρο 24 παρ. 2)
8. Οικονομικό κίνητρο (2/1485/0022/15-2-2008 Κ.Υ.Α.)
Τα ως άνω 1-8 περικόπτονται κατά 12%.
9. Επιδόματα Εορτών (ΔΧ-ΔΠ) και Επίδομα Αδείας (Ν. 3205/2003 Άρθρο 9)
Τα ως άνω περικόπτονται κατά 30%.
Η ισχύς των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 1 αναδράμει την 1-1-2010.

Δεν περικόπτονται:
1. Οικογενειακή παροχή (Ν. 3205/2003 Άρθρο 11)
2. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας (Ν.3205/2003 άρθρο 8 παρ.Α11)
3. Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν.3205/2003 άρθρο 8 παρ. Α1)
4. Επίδομα Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 3205/2003 Άρθρο 8 παρ. Α2) και Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.3670/2008 άρθρο 8 παρ. 2)
5. Κίνητρο Απόδοσης (Ν.3205/03 άρθρο 12 παρ. 1)

Επισημαίνεται ότι από την προβλεπόμενη μείωση εξαιρούνται και όλα τα
προνοιακά επιδόματα.

Οι ανωτέρω μειώσεις (12% και 30%) εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής) του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), με εξαίρεση τους εργαζόμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου. Για όσους από το προσωπικό αυτό δεν
μισθοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή Κ.Υ.Α. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό – Ειδικοί Συνεργάτες), εφαρμόζονται οι ανωτέρω μειώσεις, ενώ εξαιρούνται από τη μείωση του 12% τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη (χρονοεπίδομα, τριετίες – πολυετίες) καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Ειδικά, εάν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές, αλλά μόνο ένας ενιαίος μηνιαίος μισθός, τότε ο συνολικός αυτός μισθός θα μειωθεί κατά 7% και όχι κατά 12%.

παρ. 9.

Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου, και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του νόμου αυτού, μηνών ως εξής:

(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (€150) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (€300) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (€600) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και
(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (€1.000) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις
και μέχρι 31-12-2010.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν, από τις μεικτές αποδοχές αφαιρουμένων των κρατήσεων, που έχει λάβει ο υπάλληλος. Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω μείωση θα παρακρατούνται από τους οικείους κωδικούς. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά πρέπει να παρακρατηθούν σε περισσότερες από μία δόσεις, τότε η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί αναλογικά από τους οικείους κωδικούς. Στην περίπτωση που, κατά το χρόνο της παρακράτησης δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός (π.χ. καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης μόνο για τους δύο πρώτους μήνες) η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί από τον ΚΑΕ του βασικού μισθού.

Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά, με τις ανωτέρω δόσεις από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον.

'Αρθρο 2
Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

παρ. 1.
Με τις διατάξεις της παρ. 1, από 1-3-2010, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των λοιπών μετακλητών υπαλλήλων), με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 5.981,40 Ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών των ανωτέρω δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Αντιθέτως, συνυπολογίζονται, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποζημιώσεις από υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα ή συντάξιμες αποδοχές.

παρ. 2.
Με τις διατάξεις της παρ. 2, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια των εν λόγω παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και νόμου (3429/2005), ακόμη και αν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού (3429/2005).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές και απολαβές όλων των ανωτέρω δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 5.981,40 Ευρώ.

παρ. 5.
Με τις διατάξεις της παρ. 5, από 1-3-2010, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των διατάξεων του άρθρου 2, αναπροσαρμόζονται, από 1-3-2010, αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.


'Αρθρο 3

Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

παρ. 4.
Με τις διατάξεις της παρ. 4, πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου, αναζητούνται υποχρεωτικώς. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, παύονται από τα καθήκοντά τους ο Διοικητής ή Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ των φορέων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του.

παρ. 5.
Με τις διατάξεις της παρ. 5, κάθε διάταξη νόμου και κάθε διάταξη, όρος ή ρήτρα συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα καθώς και κάθε όρος ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνία που αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται.
Η ισχύς του άρθρου αυτού αναδράμει την 15-3-2010.


'Αρθρο 6
Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης

παρ. 1.
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.»

παρ. 2.
Η περίπτωση α΄ και τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται ως εξής: «α. Εξήντα (60) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι τριάντα (30) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο των εξήντα (60) ωρών.
Μείωση από 90 σε 60 ώρες (Ν.3205/2003 άρθρο 16 παρ. 2 εδ. α’)

β. Πενήντα (50) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο των πενήντα (50) ωρών.»
Μείωση από 70 σε 50 ώρες (Ν.3205/2003 άρθρο 16 παρ. 2 εδ. β’)

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 2/7059/0022/29-1-2010 (ΦΕΚ 37 ΥΟΔΔ) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς τα όρια υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπονται σε αυτήν είναι εντός των ορίων που θέτει η νέα διάταξη.
Η ισχύς του άρθρου αυτού αναδράμει την 1-3-2010.


'Αρθρο 7
Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

παρ. 4.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από πενήντα τοις εκατό (50%) που ίσχυε, των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του ν.3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
Η ισχύς του άρθρου αυτού αναδράμει την 1-3-2010.


'Αρθρο 8
Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις

παρ. 2.
Επί των διατάξεων της παραγράφου αυτής θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

παρ. 7.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, είτε είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, είτε δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να επιλέξουν είτε της αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, με εξαίρεση τα επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις που συναρτώνται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, διακόπτεται.
Η ισχύς του άρθρου αυτού αναδράμει την 15-3-2010.


'Αρθρο 9
Δαπάνες μετακινήσεων

παρ.1.
Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄ όριζε τις 120 ημέρες). Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (απαιτείται έκδοση Κ.Υ.Α.).

παρ. 2.
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2685/1999 που προβλέπουν την καταβολή μικροεξόδων ταξιδίου 10% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων καταργούνται.

παρ. 3.
Το όριο των πεντακοσίων (500) χιλιομέτρων μειώνεται σε τριακόσια (300) χιλιόμετρα μηνιαίως για μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητο εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων
(περίπτωση β΄ της παρ. 2Α του άρθρου 7 του Ν.2685/1999)

παρ. 4.
Τα όρια των εκατόν είκοσι (120) χιλιομέτρων για δικαίωμα διανυκτέρευσης εκτός έδρας με μετάβαση με Ι.Χ. αυτοκίνητο και ογδόντα (80) με μετάβαση με κοινό μέσο αυξάνονται σε εκατόν εξήντα (160) και εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα αντίστοιχα. (περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2685/1999).

παρ. 9.
Το όριο μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα για καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης για αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή με Ι.Χ. αυτοκίνητο για απόσπαση υπαλλήλου αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα (περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2685/1999).

Το όριο από πενήντα (50) χιλιόμετρα και άνω για το δικαίωμα καταβολής δαπανών διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο και ημερήσιας αποζημίωσης για σαράντα ημέρες σε απόσπαση υπαλλήλου αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. (περιπτώσεις β΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου)
Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων και άνω για την αναγνώριση καταβολής δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής σε απόσπαση υπαλλήλου, αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα (περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου).

παρ.10.
Το όριο των σαράντα (40) ημερών για το δικαίωμα καταβολής δαπανών διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο και ημερήσιας αποζημίωσης σε απόσπαση υπαλλήλου μπορεί σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών να καταβάλλονται και για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα (70) ημέρες συνολικά κατ’ έτος για κάθε απόσπαση (αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2685/1999).

παρ.11.
Το όριο μέχρι εκατό (100) χιλιόμετρα για την καταβολή ποσού (880,41 €) για έξοδα μετάθεσης υπαλλήλων αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα (παρ. 4 και 6 του άρθρου 14 του Ν.2685/1999).

παρ.14.
Δεν αναγνωρίζεται η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής από μετακίνηση σε εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους (περίπτωση β’ της παρ. 2Α του άρθρου 21 του Ν.2685/1999).
Η ισχύς του άρθρου αυτού αναδράμει την 15-3-2010.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με την καταβολή του οικονομικού κινήτρου της 2/1485/0022/15-2-2008 Κ.Υ.Α. σε υπαλλήλους του Ιδρύματος που αποσπώνται στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Γραφείων των Γενικών – Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 2/196/0022/11-2-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε εφαρμογή της 59/2009 Πράξης του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δεν έχει ανακληθεί, στους αποσπασμένους σε Βουλευτικά Γραφεία υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορούν μεν να καταβάλλονται τα επιδόματα που συναρτώνται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων της οργανικής τους θέσης κατά το άρθρο 22 §5 του Ν.3156/2003, δεν μπορούν όμως να καταβάλλονται οι παροχές της οργανικής θέσης, όπως το οικονομικό κίνητρο των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, εφόσον συνδέονται με την προσωπική συμμετοχή και απόδοση των δικαιούχων υπαλλήλων στην επίτευξη του στόχου για τον οποίο χορηγούνται. Επίσης, στους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αποσπασμένοι στα Πολιτικά Γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών δεν αναγνωρίζεται, κατά το σκεπτικό της προαναφερθείσας Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η καταβολή κατά την παράγραφο 3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. οικ. 2/8098/0022/9-2-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών & Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 10 §5 του Ν.3620/2007 σε συνδυασμό με υπ’ αριθ. 2/1485/0022/15-2-2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών & Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οικονομικού κινήτρου των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6,7,8 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-2010) καθώς και την 2/14924/0022/1-4-2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 1

2. α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα, των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, μειώνονται, από 1-1-2010, κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η ανωτέρω μείωση θα
πραγματοποιηθεί σε όλα τα επιδόματα πρώην ειδικών λογαριασμών, στο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, στο ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών για υπηρεσία στην αλλοδαπή, στα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄βαθμού, στη μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων που διατίθενται στα γραφεία βουλευτών, στο επίδομα πληροφορικής, στο επίδομα θέσης ευθύνης, στο επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, στο νοσοκομειακό και τροφής, στην προσωπική διαφορά των 176 €, στην προσωπική διαφορά λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, στα επιδόματα των ειδικών μισθολογίων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και γενικότερα σε όσα δεν εξαιρούνται ρητά από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου. Στην ανωτέρω μείωση δεν υπόκειται η αποζημίωση του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

β. Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται έκαστο σε ποσοστό 30% αντίστοιχα.

γ. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4, οι ανωτέρω μειώσεις (12% και 30%) εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής) του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), με εξαίρεση τους εργαζόμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου. Για όσους από το προσωπικό αυτό δεν μισθοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο, μέσω συλλογικών
συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κ.υ.α., εφαρμόζονται οι ανωτέρω μειώσεις, ενώ εξαιρούνται από τη μείωση του 12% τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη (χρονοεπίδομα, τριετίες – πολυετίες) καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Ειδικά, εάν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές, αλλά μόνο ένας ενιαίος μηνιαίος μισθός
(π.χ. 1000 € ή 1.500 € ή 2000 € κ.λ.π.), τότε ο συνολικός αυτός μισθός θα μειωθεί κατά 7% και όχι κατά 12%.

ε. Όλες οι ανωτέρω μειώσεις υπολογίζονται επί των μεικτών (ακαθάριστων αποδοχών) ποσών και στη μισθοδοτική κατάσταση θα εμφανίζονται τα νέα ποσά, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά τη σχετική μείωση. Οι ανωτέρω μειώσεις, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την κοινοποίηση της παρούσας, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά με την αμέσως επόμενη μισθοδοσία.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, από τη μείωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου εξαιρούνται τα εξής επιδόματα:

α. οικογενειακής παροχής [άρθρο 11 παρ.1, 30 και 33 παρ. Α4 , 35 παρ. Α5, 36 και 37 παρ. 2 ε, 38 παρ. 3 δ, 40, 41 και 42 παρ. 2 δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ. Α4, 49 παρ. 3 ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α), άρθρο 12 παρ. 2ε του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α), άρθρο 11 παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν.3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α)].

β. Χρόνου υπηρεσίας [(άρθρο 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ. 2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α, 49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν. 3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν.3585/2007)].

γ. Εφημεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003).

δ. Ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38 παρ. 3ε του ν. 3205/2003).

στ. Ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8, παρ. Α11 του ν. 3205/2003).

ζ. Επικίνδυνης εργασίας [άρθρο 78 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α)].

ι. Μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 8 παρ. Α1 περ. α και β, 30 παρ. 2, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 παρ. 2, άρθρο 37 παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1β, άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β , άρθρο 49 παρ. 3β του ν. 3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 [ΦΕΚ 64 Α], άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 3432/2006 [ΦΕΚ 14 Α]).

ια. Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3670/2008 [ΦΕΚ 117 Α]).

ιβ. Κίνητρο απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47 παρ. Α3 του ν. 3205/2003).

Επισημαίνεται ότι από την προβλεπόμενη μείωση εξαιρούνται και όλα τα προνοιακά επιδόματα.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α 314) ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια των εν λόγω παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και νόμου (3429/2005), ακόμη και εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού (3429/2005), ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους, μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), με εξαίρεση τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, τα οποία μειώνονται, έκαστο, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. Από τη μείωση του 7% εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση (επιδόματα συζύγου – τέκνων) ή την υπηρεσιακή εξέλιξη (χρονοεπίδομα, τριετίες – πολυετίες), καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο
της εργασίας τους (επιδόματα ανθυγιεινά ή επικίνδυνης εργασίας) και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα επιδόματα υπολογίζονται σε ποσοστό επί του βασικού μισθού του υπαλλήλου, αυτά θα καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2009. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, η μείωση κατά 7%, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου, έχει εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Προέδρους, Αντιπροέδρους των ΝΠΔΔ, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών καθώς και τους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια των εν λόγω παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και νόμου (3429/2005), ακόμη και αν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού (3429/2005).
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα ανωτέρω αιρετά όργανα είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι και επιλέξουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, τότε θα πραγματοποιείται η μείωση που προβλέπεται για τις αποδοχές αυτές.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και στα μέλη των ΔΣ των ΝΠΙΔ, λόγω της συμμετοχής τους σε αυτά, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, ή απόφασης οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι η μείωση αυτή είναι πέραν των λοιπών μειώσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου, που
εφαρμόζεται στους ανωτέρω.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου, και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του νόμου αυτού, μηνών ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (€150) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (€300) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (€600) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και
(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (€1.000) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι 31-12-2010.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν, από τις μεικτές αποδοχές αφαιρουμένων των κρατήσεων, που έχει λάβει ο υπάλληλος. Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω μείωση θα παρακρατούνται από τους οικείους κωδικούς. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά πρέπει να παρακρατηθούν σε περισσότερες από μία δόσεις, τότε η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί αναλογικά από τους οικείους κωδικούς. Στην περίπτωση που, κατά το χρόνο της παρακράτησης δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός (π.χ. καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης μόνο για τους δύο πρώτους μήνες) η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί από τον ΚΑΕ του βασικού μισθού.

Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά, με τις ανωτέρω δόσεις από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον.

Επί του άρθρου 2

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, από 1-3-2010, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των λοιπών μετακλητών υπαλλήλων), με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 5.981,40 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών των ανωτέρω δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως
προβλέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Αντιθέτως, συνυπολογίζονται, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αποζημιώσεις από υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα ή συντάξιμες αποδοχές.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια των εν λόγω παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και νόμου (3429/2005), ακόμη και αν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού (3429/2005).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές και απολαβές όλων των ανωτέρω δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 5.981,40 ευρώ.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:

β) οι εν ενεργεία γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους ως όριο ορίζεται, από 1-1-2010, το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α’) (6.196,89 €).

Επί του άρθρου 3

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου και μέχρι 31.12.2010, απαγορεύεται η συνομολόγηση καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, φύσεως και ονομασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων κατά την ίδια χρονική περίοδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α., όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, η απαγόρευση αυτή: (α) καλύπτει κάθε συνομολόγηση αυξήσεων που γίνεται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, (β) ισχύει για όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαίρεση, στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, που συνδέονται είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, (γ) καλύπτει κάθε είδους αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, δηλαδή τους μισθούς, τα ημερομίσθια, τα ωρομίσθια, τα επιδόματα, τα βοηθήματα, τα μπόνους ή τις οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς αυτούς, κατά οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή ή ονομασία επιχειρείται, είτε με αύξηση υφιστάμενων είτε με θέσπιση ή  συνομολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται μόνο οι ήδη προβλεπόμενες από νόμο, κανονιστική πράξη, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, καταστατικό ή κανονισμό εργασίας, αυξήσεις αποδοχών, που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση (επίδομα συζύγου και τέκνων) ή τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη (αυξήσεις βασικών μισθών, χρονοεπίδομα, τριετίες – πολυετίες) των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του
κοινοποιούμενου νόμου, αναζητούνται υποχρεωτικώς. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, παύονται από τα καθήκοντά τους ο Διοικητής ή Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ των φορέων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, κάθε διάταξη νόμου και κάθε διάταξη, όρος ή ρήτρα συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα καθώς και κάθε όρος ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνία που αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται.

Επί του άρθρου 6

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 και από 1-3-2010 το ανώτατο όριο των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο από εξήντα (60), που ίσχυε μέχρι 28-2-2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου, όρια που έχουν καθορισθεί με υπουργικές αποφάσεις ή άλλο τρόπο σε διαφορετικό (μεγαλύτερο) ύψος από αυτά που
προβλέπονται στην παρ. 1, αναπροσαρμόζονται στα όρια αυτά. Κατόπιν αυτών, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί αποφάσεις που προβλέπουν αριθμό ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης μεγαλύτερο των 40, αυτός από, 1-3-2010, αυτομάτως περιορίζεται μέχρι του νέου ορίου (40 ώρες).

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, η περίπτωση α και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται ως εξής :
«α. Εξήντα (60) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι τριάντα (30) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο
των εξήντα (60) ωρών.

β. Πενήντα (50) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο των πενήντα (50) ωρών».
Κατόπιν αυτών το ανώτατο όριο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, για τους ανωτέρω υπαλλήλους, μειώνεται από τις μέχρι 90 σε μέχρι 60 και από τις μέχρι 70 σε μέχρι 50 μηνιαίως αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 2/7059/0022/29-1-2010 (ΦΕΚ 37 ΥΟΔΔ) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς τα όρια υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπονται σε αυτήν είναι εντός των ορίων που θέτει η νέα διάταξη.

Επί του άρθρου 7

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003. Από 1-3-2010, τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ’ εξαίρεση, στους ιδιώτες-μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄), δηλαδή δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού.
Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο θα προβλέπει την αποζημίωση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από αιτιολογημένη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού για την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, γνώμη η οποία θα συνεκτιμάται και από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα μέλη και τους γραμματείς.
Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε
περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν ότι σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κ.λπ., ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη συλλογικών οργάνων, δηλαδή το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από πενήντα τοις εκατό (50%) που ίσχυε, των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του ν.3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

Επί του άρθρου 8

2. Επί των διατάξεων της παραγράφου αυτής θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

6. Με τις διατάξεις της παρ. 6 το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής (των ιατρών δημόσιας υγείας ΕΣΥ και λοιπών), που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α΄197) καθορίζεται στο ύψος που αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται, από 1-1-2010, μειωμένο κατά 12% στους αναφερόμενους στην παραπάνω διάταξη γιατρούς, που εξομοιώνονται μισθολογικά με γιατρούς ΕΣΥ, ως εξής : α) με Επιμελητή Β΄ στο ποσό των 516,74 €, β) με Επιμελητή Α΄ στο ποσό των 619,17 € και γ) με Διευθυντή στο ποσό των 723,01 €.

7. Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, είτε είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, είτε δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να επιλέξουν είτε της αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, με εξαίρεση τα επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις που συναρτώνται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, διακόπτεται.

Επί του άρθρου 9

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1, το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας, της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2685/1999 (Α 35), καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από τις εκατόν είκοσι (120) που ίσχυαν. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ έτος.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999, του άρθρου 10 του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ Α 75), του άρθρου 10 της αριθμ.2/72000/0022/4-12-2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1702) 13 καθώς και του άρθρου 10 της αριθμ.2/66739/0022/19-10-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1394), οι οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης για μικροδαπάνες ταξιδίου σε ποσοστό επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων, καταργούνται.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, το όριο των πεντακοσίων (500) χιλιομέτρων της περίπτ.β’ της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν.2685/1999, για μετακινήσεις υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις κ.λ.π. εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, περιορίζεται σε τριακόσια (300) χιλιόμετρα μηνιαίως.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4, τα όρια των εκατόν είκοσι (120) και ογδόντα (80) χιλιομέτρων της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2685/1999, σχετικά με τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, αυξάνονται σε εκατόν εξήντα (160) και εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα αντίστοιχα.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 5, οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ.2 (χιλιομετρική αποζημίωση), 8 παρ. 2 και 3 (προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης) και 9 (ημερήσια αποζημίωση) του ν.2685/1999 καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

7. Με τις διατάξεις της παρ. 7, το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2685/1999, σχετικά με τις μετακινήσεις των αιρετών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αυξάνεται σε πενήντα (50) χιλιόμετρα.

9. Με τις διατάξεις της παρ. 9, το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2685/1999 (δαπάνες απόσπασης) αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων των περ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου αυξάνεται στα εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων της περ. δ’ της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.

10. Με τις διατάξεις της παρ. 10, η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2685/1999 (σχετικά με την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών) αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο) μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα μέχρι εβδομήντα (70) ημέρες συνολικά κατ’ έτος, για κάθε απόσπαση. Οι ημέρες αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών.».

11. Με τις διατάξεις της παρ. 11, το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παρ. 4 και 6 του άρθρου 14 του ν.2685/1999 (δαπάνες
μετάθεσης) αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.

12. Με τις διατάξεις της παρ. 12, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 14 του νόμου 2685/1999, σχετικά με την καταβολή της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής, διαγράφεται η φράση «και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος».

13. Με τις διατάξεις της παρ. 13, στο τέλος του άρθρου 17 του ν.2685/1999 (σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής του προβλεπόμενου επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής), προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής : «6. Το ποσοστό του επιδόματος αλλοδαπής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής :
α. κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλο από εκείνον που ανήκει ο μετακινούμενος.
β. κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από τον ως άνω φορέα.
γ. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από τον προαναφερόμενο φορέα.

7. Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πηγή, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή». Οι ανωτέρω διατάξεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή καταβολή αποζημιώσεων για την ίδια αιτία.

14. Με τις διατάξεις της παρ. 14, στην περίπτ.β’ της παρ. 2Α του άρθρου 21 του ν.2685/1999 (προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού), διαγράφεται η φράση «και επιστροφής», προκειμένου να επιταχύνεται έτσι η επάνοδος του υπαλλήλου στην Υπηρεσία του.

15. Με τις διατάξεις της παρ. 15, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ Α 75) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ.2/73099/0022/19-2-2008 (Β 344) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα, πάνω από τα οποία επιτρέπεται η καταβολή της ημερήσιας
αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.

16. Με τις διατάξεις της παρ. 16, η παρ.1 του άρθρου 8 του π.δ.200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

17. Με τις διατάξεις της παρ. 17, το όριο των εκατόν είκοσι (120) ημερών του άρθρου 23 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α 263) και της αριθμ.2/14889/0022/2-5-15 2003 (Β 643) απόφασης μειώνεται σε εξήντα (60) ημέρες. Το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της αριθμ.2/14889/0022/2-5-2003 (ΦΕΚ Β 643) απόφασης, αυξάνεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα.

19. Με τις διατάξεις της παρ. 19, το άρθρο 1 του Ν.Δ.1106/1972 (ΦΕΚ Α 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 23/1973 (ΦΕΚ Α 131), περί αποζημίωσης για οδοιπορικά, μεταφορά οικοσκευής και πρώτης εγκατάστασης έξοδα σε μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι, που μετακαλούνται από την αλλοδαπή, καταργείται από 15-3-2010. Διευκρινίζεται ότι παύει η καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων για τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ – ΑΕΙ, των οποίων η πράξη διορισμού τους δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν από 15-3-2010.
Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΤΤΑ-ΒΑΘΗ ΜΑΡΘΑ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
& Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο