Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2010 ]

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

(για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών)

Κατηγορία: Λοιπά

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών
  
Άρθρο 1 Σκοπός
 
 
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και ειδικότερα των ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών (εφεξής: «Εταιρίες»).
 
 Άρθρο 2 Ορισμοί
 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: (α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: Τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία θεσπίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών. Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που θα λάβουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης» που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος. Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.
(β) «Ενιαίο Τέλος»: Το μοναδικό τέλος το οποίο θα καταβάλλεται για τη σύσταση των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών. Στο Ενιαίο Τέλος ενσωματώνονται, όλα τα φορολογικά, ασφαλιστικά και διοικητικά τέλη και άλλες εισφορές και επιβαρύνσεις, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τα οποία, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταβάλλονται για τη σύσταση των εμπορικών εταιριών του προηγουμένου εδαφίου, όπως αυτά προσδιορίζονται εκάστοτε από το νόμο. Στο Ενιαίο Τέλος δεν συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.
 
 
(γ) «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.» ή «Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ»: Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3419/2005 υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3419/2005 τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
Άρθρο 3 Γενικές διατάξεις


1. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες:
(α) για την παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιριών,
(β) για την καταχώριση και εγγραφή των εγγράφων της παρ. (α) στις Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 3419/2005, καθώς και για τη χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρ. 5 του ν. 3419/2005,
(γ) να μεριμνήσουν για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
(δ) για τη λήψη τυχόν απαιτουμένων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών των Εταιριών,
(ε) για την εγγραφή των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, και για τη χορήγηση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας,
(στ) για την είσπραξη του Ενιαίου Τέλους και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής, και
(ζ) για την κατανομή του εισπραττόμενου Ενιαίου Τέλους στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, αποτελούν τους δικαιούχους των τελών, εισφορών και επιβαρύνσεων που ενσωματώνονται στο Ενιαίο Τέλος, (η) για την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τη σύσταση των Εταιριών,
(θ) για την παράδοση των συστατικών εγγράφων με τις αναγκαίες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιριών, και
(ι) οιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιριών.
 
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, και του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και α) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ανωτέρω υπό γ' και δ' ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων, β) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ανωτέρω υπό ε' ενεργειών και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων, γ) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες «για την πιστοποίηση υπηρεσιών μιας στάσης» των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η μεταφορά των φυσικών αρχείων, μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των Υπηρεσιών και του Τμήματος Γ.ΕΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 3419/2005 για τους σκοπούς του παρόντος, καθώς και το ύψος του Ενιαίου Τέλους, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του Ενιαίου Τέλους και του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
 
Άρθρο 4
Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών
 
1. Για τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας), οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :
 
(α) Καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας. Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας περιβάλλεται υποχρεωτικώς το συμβολαιογραφικό τύπο, στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόμο.
 
 
(β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
(γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.
 
(δ) Καταβάλλουν το Ενιαίο Τέλος.
 
(ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα τον προκύπτοντα φόρο.
 
(στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.
 
(ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 
 
2. Αυθημερόν ή εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 ενεργειών, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
 
(α) Προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, συνιστάμενο σε έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος και σε έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων.
 
(β) Προβαίνει, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των επιμελητηρίων, σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
 
(γ) Προβαίνει στην κατάθεση του Ενιαίου Τέλους και του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και χορηγεί βεβαιώσεις κατάθεσης αυτών.
 
(δ) Μεριμνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, στο μέτρο που απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτουμένων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
 
(ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνά για την καταχώρηση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 3419/2005, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρ. 5 του ν. 3419/2005.
 
(στ) Μεριμνά, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση ΑΦΜ και για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. της εταιρίας., καθώς και για την εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
 
(ζ) Προβαίνει στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.
 
3. Εάν από τον έλεγχο της παρ. 2 στοιχ. α, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός δύο (2) εργασίμων, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της προθεσμίας των δύο (2) ή δέκα (10) εργασίμων ημερών παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην παρ. 2. Αν η προθεσμία των δύο (2) ή δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρ. 2. .
 
 
4. Η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρία αποκτούν νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
Άρθρο 5
Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης
 
1. Για τη σύσταση μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :
 
 
(α) Υπογράφουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας κατά τις διατάξεις του κ.ν. 3190/1955.
 
(β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
(γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.
(δ) Καταβάλλουν το Ενιαίο Τέλος.
 
(ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα τον προκύπτοντα φόρο.
 
(στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.
 
(ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των διαχειριστών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 
2.Αυθημερόν ή εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 ενεργειών, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
 
(α) Προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης καταχώρησης, συνιστάμενο σε έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος και σε έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων.
 
 
(β) Προβαίνει, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των επιμελητηρίων, σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
(γ) Προβαίνει στην κατάθεση του Ενιαίου Τέλους και του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και χορηγεί βεβαιώσεις κατάθεσης αυτών.
 
(δ) Μεριμνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, στο μέτρο που απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτουμένων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
 
(ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνά για την καταχώρηση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 3419/2005, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρ. 5 του ν. 3419/2005.
 
(στ) Συντάσσει και αποστέλλει σχέδιο ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
 
(ζ) Μεριμνά, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση ΑΦΜ και για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. της εταιρίας., καθώς και για την εγγραφή των διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
 
(η) Προβαίνει στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.
 
3. Εάν από τον έλεγχο της παρ. 2 στοιχ. α, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός δύο (2) εργασίμων, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της προθεσμίας των δύο (2) ή δέκα (10) εργασίμων ημερών παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην παρ. 2. Αν η προθεσμία των δύο (2) ή δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρ. 12 του ν. 3419/2005.
 
4. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
Άρθρο 6
Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών
 
1. Για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρίας, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης , να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :
 
(α) Υπογράφουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
 
(β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
(γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.
 
(δ) Καταβάλλουν το Ενιαίο Τέλος.
 
(ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα τον προκύπτοντα φόρο.
 
(στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.
 
(ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 
 
2. Αυθημερόν ή εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 ενεργειών, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
 
(α) Προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης καταχώρησης, συνιστάμενο σε έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος και σε έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων.

(β) Προβαίνει, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των επιμελητηρίων, σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
 
(γ) Προβαίνει στην κατάθεση του Ενιαίου Τέλους και του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και χορηγεί βεβαιώσεις κατάθεσης αυτών.
 
(δ) Μεριμνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, στο μέτρο που απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτουμένων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
 
(ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνά για την καταχώρηση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 3419/2005, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρ. 5 του ν. 3419/2005.
 
(στ) Συντάσσει και αποστέλλει σχέδιο ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώρηση στην αρμόδια Υπηρεσία ή Τμήμα του Γ.Ε.ΜΗ.
 
(ζ) Μεριμνά, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση ΑΦΜ και για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. της εταιρίας., καθώς και για την εγγραφή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
 
(η) Προβαίνει στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.
 

3. Εάν από τον έλεγχο της παρ. 2 στοιχ. α, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός δύο (2) εργασίμων, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της προθεσμίας των δύο (2) ή δέκα (10) εργασίμων ημερών παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην παρ. 2. Αν η προθεσμία των δύο (2) ή δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το Ενιαίο Τέλος και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρ. 12 του ν. 3419/2005.

4. Η ανώνυμη εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Ο κατά το άρθρ. 4 παρ. 2α του κ.ν. 2190/1920 έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας καταργείται για όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2α και στην παρ. 2β του άρθρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
 
 
Άρθρο 7
Έκδοση Αριθμού φορολογικού μητρώου


1. Για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στα άρθρ. 3, 4 και 5, απαιτείται η ηλεκτρονική διαβίβαση από την Υπηρεσία Μιας Στάσης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ακόλουθων στοιχείων:
 
(α) του Κωδικού Γ.Ε.ΜΗ και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης, που προβλέπονται στα άρθρ. 5 του ν. 3419/2005,
 
(β) της απόδειξης εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
 
(γ) του στοιχείου προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου),
 
(δ) των σχετικών εντύπων που έχουν υποβληθεί προς τον σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τον αιτούντα.
 
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., πέραν των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 1, δεν δικαιούται να ζητά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο και δεν δύναται να απαιτήσει προηγούμενη αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης.
 
 
Άρθρο 8
Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δεν εφαρμόζονται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο ή μικρότερο των 100.000 ευρώ.
 
 
Άρθρο 9
Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία
 
Εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, η σύσταση εταιρίας που διέπεται από ειδική νομοθεσία προϋποθέτει, κατά θετική διάταξη νόμου, τη χορήγηση έγκρισης του εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, οι σχετικές πράξεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης μαζί με τα λοιπά στοιχεία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος
 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 του ν. 3419/2005 και την έκδοση της κοινής προβλεπομένης από τον παρόντα νόμο στο άρθρο 3 παρ.2 υπουργικής απόφασης, το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο