Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.29/8.4.2010 Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2009

(Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2009)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,   08 / 04 /  2010                         
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 7 /  34253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ             
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5              
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε. ΦΑΓΚΡΑ              
ΤΗΛ.: 210 5274375                                   
FAX: 210 5220504                  
   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  29

ΘΕΜΑ : « Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους  2009»

   
Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  δημοσιεύτηκε η αρ.Φ11321/27868/2210/18-03-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2009.
   
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα νέα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που θα ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο του 2009.
  
Συγκεκριμένα τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009 ως ακολούθως :

α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).

β)  το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών( 9.403,75 ευρώ ).

γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ) .


  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  8.060,35 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

  9.403,75 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

14.633,41 ευρώ   
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν εισοδήματα έτους 2007.
   
Περαιτέρω, τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:


ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από        0,00 μέχρι 7.340,67 ευρώ

230,00 ευρώ

Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ

172,50 ευρώ

Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ

115,00 ευρώ

Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ

57,50 ευρώ   
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες.


                                                              


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                          
                                                                        
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Ι. ΜΑΡΙΑ                


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο