Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-2009 ]

1036497/545/0015/4.9.2009 Διαβίβαση ηλεκτρονικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα

(Διαβίβαση ηλεκτρονικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1036497/545/0015/4.9.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1036497/545/0015/4.9.2009

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ηλεκτρονικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε απάντηση της από 06/04/09 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και με την Κοινοτική Οδηγία 2001/115 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκδοση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή pdf και η αποστολή αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνοδευόμενα από ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄84) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, τα τιμολόγια που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά με την διασφάλιση δύο προϋποθέσεων:
α) Ο παραλήπτης του τιμολογίου πρέπει να έχει συναινέσει και να έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο.
β) Η γνησιότητα της προέλευσης τους και η ακεραιότητά του περιεχομένου τους να εξασφαλίζεται, είτε με τη χρήση αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (advanced digital signatures) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α’), είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων EDI (Electronic Data Interchange).

2. Η κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση προωθεί μεταξύ των άλλων την χρήση Yποδομών Δημοσίων Κλειδιών - PKI ασφαλών ηλεκτρονικών τιμολογίων, δεσμεύοντας τις χώρες της ΕΕ ώστε να δέχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια υπό τον όρο ότι η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων μπορούν να εξασφαλιστούν και να βασιστούν στην οδηγία που αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
Η ελληνική νομοθεσία έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ θεσπίζοντας διατάξεις που αποβλέπουν στο σκοπό αυτό. Οι προβλεπόμενες διατάξεις αναφέρονται στο Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α). Ο νόμος ορίζει ως πιθανούς τρόπους μετάδοσης των τιμολογίων το EDI και την εφαρμογή προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πάνω σε κάθε τιμολόγιο.
Οι προδιαγραφές των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 150/2001, έχουν υλοποιηθεί ως οι προδιαγραφές των ΕΑΦΔΣΣ στην Ελλάδα.

3. Επισημαίνεται δε ότι, με την Α.Υ.Ο.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική αποστολή και αποθήκευση των ηλεκτρονικών αρχείων και των δεδομένων ελέγχου της εγκυρότητας και γνησιότητας τους η οποία διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΠΑΗΨΣ) που δημιουργείται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005.

4. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1049/21.3.2006 είναι απαραίτητη η αποστολή των αρχείων a.txt του περιεχομένου και b.txt της ηλεκτρονικής υπογραφής του τιμολογίου που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, χωρίς αυτό να αποκλείει και την αποστολή οποιαδήποτε άλλων αρχείων μπορεί να βοηθήσει τους συναλλασσόμενους, όπως πχ το αρχείο pdf που αναφέρεται στην αίτησή σας.
Συμπερασματικά, για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν απαιτείται κανένα απολύτως επιπλέον κόστος για τους επιτηδευματίες που εκδίδουν μηχανογραφικά τα στοιχεία τους και εφαρμόζουν το σύστημα σήμανσης μέσω μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων των τιμολογίων, αφού η ΠΑΗΨΣ των μηχανισμών σήμανσης μαζί με τη μεθοδολογία δημιουργίας και διασφάλισής της μέσω των ΕΑΦΔΣΣ ανταποκρίνεται απόλυτα στον ορισμό της «προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» που δίδεται τόσο στο Π.Δ. 150/2001 όσο και στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις ψηφιακές υπογραφές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο