Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2009 ]

1095800/473/0015/13.10.2009 Αγορά για λογαριασμό τρίτου - Έκδοση στοιχείων προς διόρθωση της τιμής αγοράς

(Αγορά για λογαριασμό τρίτου - Έκδοση στοιχείων προς διόρθωση της τιμής αγοράς)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1095800/473/0015/13.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1095800/473/0015/13.10.2009

ΘΕΜΑ: Αγορά για λογαριασμό τρίτου- Έκδοση στοιχείων προς διόρθωση της τιμής αγοράς

Με την από 8.10.2009 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η εταιρία σας ασχολείται με την παραγωγή βιοντήζελ και για το σκοπό αυτό αγοράζει σπόρους ηλίανθου από αγρότες μέσω παραγγελιοδόχου ο οποίος εκδίδει τιμολόγια αγοράς προς κάθε αγρότη και στη συνέχεια εκδίδει εκκαθάριση προς την εταιρία σας/παραγγελέα. Το ερώτημα που θέτετε είναι τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν στην περίπτωση που υπάρχει ποιοτική απόκλιση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγαθών που δικαιολογεί τη μείωση της τιμής αγοράς του προϊόντος, γεγονός που διαπιστώνεται μετά την έκδοση εκκαθάρισης. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 ορίζεται η διαδικασία έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία για την πώληση των αγαθών που παραλαμβάνει από τον εντολέα/ παραγγελέα και στη συνέχεια εκδίδει εκκαθάριση προς αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο. Όπως δε διευκρινίζεται στην παρ. 13.12.2. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 η εκκαθάριση αποτελεί α) για τον αντιπροσωπευόμενο τρίτο παραστατικό εσόδου (πωλήσεις) και παραστατικό εξόδου (χορηγούμενη προμήθεια) και β) για τον αντιπρόσωπο παραστατικό εσόδου (λαμβανόμενη προμήθεια).

2. Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. «Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου.»

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α. οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί του τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκδότη του τιμολογίου δηλαδή από τον εκδότη του στοιχείου που αναφέρεται στην αρχική συναλλαγή, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο του στοιχείου αυτού, όπως μεταξύ άλλων, η απόκλιση από τη συμφωνηθείσα ποιότητα.

4. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι, στην περίπτωσή σας, ο παραγγελιοδόχος αγοράζει τους σπόρους ηλίανθου με την έκδοση τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων προς ένα έκαστο παραγωγό (ο οποίος απαλλάσσεται από την έκδοση τιμολόγιου πώλησης) αναγράφοντας επί αυτού την επωνυμία και τη διεύθυνσή της εταιρίας σας, που είναι ο εντολέας, τηρώντας παράλληλα την προβλεπόμενη στις διατάξεις κατάσταση ανά εντολέα. Στη συνέχεια, ο παραγγελιοδόχος εκδίδει εκκαθάριση προς την εταιρία σας στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η συνολική αξία των αγορών, η προμήθεια που αναλογεί, το Φ.Π.Α. της προμήθειας και οι τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα/παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση αποτελεί α) για την αντιπροσωπευόμενη επιχείρηση σας/εντολέα παραστατικό εξόδου τόσο για τις αγορές όσο και για τη χορηγούμενη προμήθεια και β) για τον αντιπρόσωπο-παραγγελιοδόχο παραστατικό εσόδου για την λαμβανόμενη προμήθεια.

5. Δεδομένων των ανωτέρω, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική απόκλιση που δικαιολογεί τη μείωση της αξίας αγοράς των προϊόντων, πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του αρχικού τιμολογίου αγοράς, δηλαδή τον παραγγελιοδόχο, στο οποίο θα αναγράφονται και τα στοιχεία του εντολέα και εν συνεχεία το πιστωτικό αυτό τιμολόγιο θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης, ώστε να γίνονται οι δέουσες εγγραφές τόσο από τον παραγγελιοδόχο όσο και από τον εντολέα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο