Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2009 ]

1067862/332/0015/25.9.2009 Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για τη διακίνηση ληγμένων ζωικών προϊόντων προς εταιρεία αδρανοποίησης

(Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για τη διακίνηση ληγμένων ζωικών προϊόντων προς εταιρεία αδρανοποίησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1067862/332/0015/25.9.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067862/332/0015/25.9.2009

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για τη διακίνηση ληγμένων ζωικών προϊόντων προς εταιρεία αδρανοποίησης.

Με την από 8.7.2009 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας (super market) συμμορφούμενη στη σχετική νομοθεσία (π.δ.211/2006) αναφορικά με τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα (δηλαδή προϊόντα ζωικής προέλευσης των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης και δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο) ακολουθεί την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία για την διακίνηση των ζωικών υποπροϊόντων προς την εταιρεία αδρανοποίησης.
Τα ζωικά υποπροϊόντα, όπως εμπεριέχονται στη συσκευασία τους τοποθετούνται σε σακούλες και καταψύχονται σε ειδικούς χώρους στο κατάστημα. Στην ίδιες σακούλες τοποθετούνται και τα ακατάλληλα προς πώληση (π.χ. ανοικτές συσκευασίες). Παράλληλα με την τοποθέτησή τους στην κατάψυξη, συμπληρώνεται η «ημερήσια κατάσταση παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων» που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και συντάσσεται από την εταιρεία σας κατάσταση – πρωτόκολλο αλλοιωμένων.
Στη συνέχεια οι σακούλες αυτές σφραγίζονται με ταινία και τοποθετούνται εντός μεταλλικού κιβωτίου μεταφοράς όπου στην εξωτερική του επιφάνεια αναγράφεται «απαγορεύεται η ανθρώπινη κατανάλωση».
Το μεταλλικό αυτό κιβώτιο μεταφοράς αποστέλλεται στις εταιρείες αδρανοποίησης είτε μέσω των αποθηκών της εταιρείας, είτε απευθείας από τα καταστήματα. Στην πρώτη περίπτωση τα μεταλλικά κιβώτια μεταφοράς με τη σχετική αναγραφή «απαγορεύεται η ανθρώπινη κατανάλωση» μεταφέρονται με μισθωμένα, από την εταιρεία σας, μεταφορικά μέσα στην αποθήκη. Τα κιβώτια μεταφοράς εκφορτώνονται και αποθηκεύονται μέχρι την μετέπειτα αποστολή τους στην εγκεκριμένη εταιρεία αδρανοποίησης μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφοράς. Για τα επιστρεφόμενα αυτά, από τα καταστήματα, υποπροϊόντα συντάσσεται η «ημερήσια κατάσταση εισερχομένων και παραγομένων ζωικών υποπροϊόντων». Προ της αποκομιδής τους για μεταφορά στην εταιρεία αδρανοποίησης εκδίδεται το εμπορικό έγγραφο του σχετικού π.δ. συμπληρωμένο όπως απαιτεί ο νόμος π.χ. αριθμός μεταφερόμενων κάδων ζωικών υποπροϊόντων κλπ. Το συγκεκριμένο εμπορικό έγγραφο συνοδεύει τη μεταφορά, μέσω της εγκεκριμένης, για το συγκεκριμένο λόγο, μεταφορικής εταιρείας, των ζωικών υποπροϊόντων από την αποθήκη στην εταιρεία αδρανοποίησης. Η εγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικά, για το σκοπό αυτό, μεταφορικά μέσα. Παράλληλα ενημερώνεται το μητρώο αποστολών, ένα ακόμη έντυπο στο οποίο αποτυπώνεται η μεταφορά και προβλέπεται από το σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Στη δεύτερη περίπτωση τα μεταλλικά αυτά κιβώτια, εντός των οποίων βρίσκονται τα ζωικά υποπροϊόντα, μεταφέρονται απευθείας από ορισμένα καταστήματα (ευρισκόμενα κυρίως στην Αττική) στην εταιρεία αδρανοποίησης, χωρίς τη μεσολάβηση της αποθήκης. Τα υποπροϊόντα αποστέλλονται μέσω της εγκεκριμένης μεταφορικής εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί για το λόγο τούτο ειδικά, για το σκοπό αυτό, μεταφορικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι διατυπώσεις που τηρούνται στην αποθήκη (σύνταξη εμπορικού εγγράφου το οποίο συνοδεύει τα υποπροϊόντα, τήρηση του μητρώου αποστολών κ.λπ.) τηρούνται στο κατάστημα.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν η εταιρεία σας για τη διακίνηση των εν λόγω, άνευ αξίας, ληγμένων προϊόντων (για τα οποία η εταιρεία σας δεν εισπράττει καμία αμοιβή), τόσο από τα υποκαταστήματα της προς την αποθήκη της και από εκεί προς την εταιρεία αδρανοποίησης, όσο και από τα υποκαταστήματά της απ’ ευθείας προς την εταιρεία αδρανοποίησης, μέσω εγκεκριμένης μεταφορικής εταιρείας, υποχρεούται στην έκδοση δελτίου αποστολής.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά την παράδοση ή διακίνηση απορριμμάτων, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα δεν έχουν εμπορευματική αξία, δεδομένου ότι δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (έγγραφό μας 1044135/282/0015/13.7.2007).

3. Ενόψει των προαναφερομένων και με δεδομένο ότι τα ως άνω προϊόντα (ληγμένα ζωικά υποπροϊόντα), δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά μετά τη τοποθέτησή τους κατ’ αρχάς σε σακούλες που σφραγίζονται και στη συνέχεια σε ειδικά μεταλλικά κιβώτια
μεταφοράς, με την ένδειξη «απαγορεύεται η ανθρώπινη κατανάλωση», προκειμένου να διακινηθούν προς την εταιρεία αδρανοποίησης, είτε μέσω της αποθήκης σας, είτε απ’ ευθείας από τα καταστήματά σας προς αυτή, μέσω εγκεκριμένης μεταφορικής εταιρείας, και λαμβανομένου υπόψη ότι εκδίδονται από την εταιρεία σας όλα τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται από το π.δ.211/2006, ήτοι η ημερήσια κατάσταση παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων και το εμπορικό έγγραφο που τα συνοδεύει και επιπλέον συντάσσεται από την εταιρεία σας κατάσταση – πρωτόκολλο αλλοιωμένων, παρέλκει η έκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση των εν λόγω ληγμένων προϊόντων, τόσο από τα υποκαταστήματα της προς την αποθήκη της και από εκεί προς την εταιρεία αδρανοποίησης, όσο και από τα υποκαταστήματά της απ’ ευθείας προς την εταιρεία αδρανοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σας δεν εισπράττει αμοιβή για την παράδοση των εν λόγω αγαθών και ότι σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα επιδεικνύονται τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται από το π.δ.211/2006 καθώς και η κατάσταση - πρωτόκολλο αλλοιωμένων που συντάσσεται από την εταιρεία σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο