Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-2009 ]

1071454/347/0015/4.9.2009 Αποθήκευση αγαθών τρίτων που βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς - Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίου αποθήκευσης

(Αποθήκευση αγαθών τρίτων που βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς - Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίου αποθήκευσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1071454/347/0015/4.9.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1071454/347/0015/4.9.2009

ΘΕΜΑ: «Αποθήκευση αγαθών τρίτων που βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς -Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίου αποθήκευσης»

Με σχετική αίτησή σας (αρ. πρωτ. 1071454/20-7-2009) και προφορικά μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και την εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, από τον Ιούλιο του 2009 έλαβε από το τελωνείο Ελευσίνας άδεια διαχείρισης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης (τελωνειακή αποθήκη). Η άδεια αυτή αφορά αποθήκη σας 1040 τ.μ., που βρίσκεται στον 4ο όροφο, των εγκαταστάσεων της εταιρεία σας, στη θέση λόφος Κυρίλλου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έτσι στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία σας παραλαμβάνει από ναυτιλιακές εταιρείες αγαθά σε εμπορευματοκιβώτια (containers), τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε) και βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς, με σκοπό την προσωρινή εναπόθεσή τους στο συγκεκριμένο αυτόν αποθηκευτικό χώρο (τελωνειακή αποθήκη) και την εν συνεχεία παράδοση αυτών, μετά τον εκτελωνισμό τους, στους τελικούς παραλήπτες τους (εισαγωγείς). Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα αγαθά αυτά, για την αποθήκευση των οποίων λαμβάνετε αμοιβή, αποστέλλονται σε σας σε εμπορευματοκιβώτια με περιγραφή γενικής κατηγορίας είδους και σύνολο χαρτοκιβωτίων και ως εκ τούτου αδυνατείτε να τα καταχωρείτε στο τηρούμενο βιβλίο αποθήκευσης αναλυτικά κατ’ είδος, ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατ’ αρχάς εάν έχετε την υποχρέωση παρακολούθησής τους στο εν λόγω βιβλίο και στην περίπτωση που έχετε τέτοια υποχρέωση εάν έχετε τη δυνατότητα να αναγράφετε σ’ αυτό το είδος κατά γενική κατηγορία και τέλος εάν στα δελτία αποστολής μπορείτε επίσης να περιγράφετε τα αγαθά αυτά κατά γενική κατηγορία.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:
ηα) εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,
ηβ) τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.

2.Περαιτέρω στο κεφάλαιο ι της εγκυκλίου μας 1135670/1350/0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995 με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. 1041614/ 324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 αναφέρεται ότι «οι εκμεταλλευτές αποθηκών, ψυγείων κλπ., που τηρούν πρόσθετο βιβλίο αποθήκευσης του άρθρου 10 παρ.5, περ. η' και υποχρεούνται μεταξύ των άλλων στην αναγραφή των ειδών αναλυτικά, συνεχίζουν να τηρούν το βιβλίο αυτό. Σημειώνεται ότι και οι επιχειρήσεις αυτές για τα παραλαμβανόμενα αγαθά από χώρες της Ε.Ε., μπορούν αναλογικά εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων της παραπάνω
απόφασης να αναγράφουν το είδος, κατά γενική κατηγορία, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση αυτή (αναγραφή των στοιχείων και του εισαγωγέα, όταν είναι πρόσωπο διάφορο του αποθέτη., παραλαβή και φύλαξη των παραστατικών που εξειδικεύουν τα είδη κλπ.).».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, δυνατότητα αναγραφής στο βιβλίο αποθήκευσης του είδους κατά γενική κατηγορία παρέχεται μόνο για τα αγαθά που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και όχι για αυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία πρέπει να αναγράφονται στο εν λόγω βιβλίο αναλυτικά κατ’ είδος.

3. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση ια΄ της εγκυκλίου Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, καθώς και με την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 11.9.1-2 περ.θ΄), για τη διακίνηση αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, από το κατάστημα του εξαγωγέα στον τόπο φόρτωσης, καθώς και για τη διακίνηση αγαθών που έχουν εισαχθεί, από το τελωνείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, στα εκδιδόμενα κατά περίπτωση δελτία αποστολής από τον υπόχρεο (επιτηδευματία - εξαγωγέα ή εκτελωνιστή), αντί της αναλυτικής αναγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας και κατά περίπτωση ο αριθμός και η ημερομηνία της δήλωσης εξαγωγής, του τιμολογίου εξαγωγής, της άδειας παράδοσης της τελωνειακής αρχής ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού στοιχείου, που προβλέπεται από τις τελωνειακές ή τραπεζικές διατυπώσεις, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και αναγράφουν το είδος και την ποσότητά τους, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Επισημαίνεται ότι μετά την 1.1.1993, η ως άνω δυνατότητα για την κατά διαφορετικό τρόπο έκδοση του δελτίου αποστολής στις συγκεκριμένες διακινήσεις, αφορά μόνο τις εισαγωγές και εξαγωγές από και προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις.

4. Με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 3, για τις διακινήσεις των συγκεκριμένων αγαθών που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε) και βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς στο συγκεκριμένο αποθηκευτικό σας χώρο, και μετά τον εκτελωνισμό τους παραδίδονται στους τελικούς παραλήπτες τους (εισαγωγείς), μπορεί τα δελτία αποστολής να εκδίδονται κατά διάφορο τρόπο (αναγραφή του είδους και της ποσότητας της συσκευασίας), εφόσον βέβαια συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται με την ως άνω εγκύκλιο (θέμα πραγματικό).

5. Επίσης, για τα συγκεκριμένα αυτά αγαθά των τρίτων, που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε) και βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς, τα οποία παραλαμβάνετε από ναυτιλιακές εταιρείες με σκοπό την προσωρινή αποθήκευσή τους με αμοιβή στο συγκεκριμένο αποθηκευτικό σας χώρο, ο οποίος με άδεια από το τελωνείο Ελευσίνας έχει καταστεί χώρος τελωνειακής αποταμίευσης (τελωνειακή αποθήκη) και την εν συνεχεία παράδοση αυτών, μετά τον εκτελωνισμό τους, στους τελικούς παραλήπτες τους (εισαγωγείς), έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης.
Για τα αγαθά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα, να καταχωρούνται στο βιβλίο αποθήκευσης και στα δελτία εισαγωγής με αναγραφή του είδους(γενική κατηγορία) και της ποσότητας της συσκευασίας, κατ’ αναλογία των προαναφερομένων για τον τρόπο έκδοσης των σχετικών δελτίων αποστολής, τα οποία και αυτά μπορεί να εκδίδονται με τον ίδιο τρόπο, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο