Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2009 ]

1090971/446/0015/12.10.2009 Παροχή υπηρεσίας κράτησης τουριστικού καταλύματος

(Παροχή υπηρεσίας κράτησης τουριστικού καταλύματος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1090971/446/0015/12.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090971/446/0015/12.10.2009

ΘΕΜΑ: « Παροχή υπηρεσίας κράτησης τουριστικού καταλύματος »

Με την από 24/9/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ατομική επιχείρηση κατασκευάζει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με σκοπό την ενημέρωση των πελατών για τη διαθεσιμότητα και την κράτηση τουριστικών καταλυμάτων, η δε αμοιβή που εισπράττει είναι από τα έσοδα που θα πραγματοποιήσει η ατομική επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα καταλύματα για τις κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Μας ρωτάτε να σας γνωρίσουμε η εν λόγω επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου εντολών καθώς και το χρόνο έκδοσης του παραστατικού προς τον αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται τα καταλύματα.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου.

2. Περαιτέρω στην 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 εγκύκλιο του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι θεσπίζεται η υποχρέωση από 1.1.2003 για το μεσίτη αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, να τηρεί θεωρημένο βιβλίο (ΚΩΔ. TAXIS 284) ή διπλότυπο θεωρημένο δελτίο εντολών (ΚΩΔ. ΤΑΧΙS 285). Η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τους επιτηδευματίες που ασχολούνται με εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων, ή άλλες μεσιτείες.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι εταιρεία που κατασκευάζει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με σκοπό την ενημέρωση των πελατών για τη διαθεσιμότητα και την κράτηση τουριστικών καταλυμάτων δεν εμπίπτει στην έννοια του μεσίτη αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων και ως εκ τούτου δεν έχετε την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών.

4. Αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου προς τον αντισυμβαλλόμενο εκμεταλλευτή των τουριστικών καταλυμάτων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και 15) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) και τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) όλων των επιτηδευματιών εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, με εξαίρεση την Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/94), η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Όταν η παροχή υπηρεσιών είναι διαρκής, εκδίδεται Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ., κατά περίπτωση, στο χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση η Α.Π.Υ. ή το Τ.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής).
Επίσης, με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ.1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

5. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση την οποία αναφέρετε στην αίτησή σας, η επιχείρηση η οποία διατηρεί ιστοσελίδα και πραγματοποιεί μέσω αυτής, διαδικτυακά, κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων, θα πρέπει να εκδίδει τα Τ.Π.Υ. (και όχι Α.Π.Υ. δεδομένου ότι δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο εντολών), προς τους εκμεταλλευτές των τουριστικών καταλυμάτων, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρόνου είσπραξης της αμοιβής. Σε περίπτωση δε που η παροχή της υπηρεσίας είναι διαρκής, τα Τ.Π.Υ. εκδίδονται στο χρόνο που με βάση την ειδικότερη συμφωνία απαιτείται το τίμημα για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. στο τέλος κάθε μήνα, κάθε δίμηνο κ.λ.π.) και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο