Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ86/4/31.3.2010 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ.3 του άρ.12 του Ν.1976/1991 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά

(Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ.3 του άρ.12 του Ν.1976/1991 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12/3/2010
Αριθ. Πρωτ.Σ86/4/31/3/2010

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ.3 του άρ. 12 του Ν 1976/1991 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά.»

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α΄), αντικαταστάθηκε η περ. στ΄της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 1902/1990, ως εξής: Κατά τον προσδιορισμό του βαθμού της αναπηρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α,β,γ, το ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται σε ιατρικά κριτήρια , μπορεί να αυξηθεί μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες λόγω κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς εργασίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 2084/1992, οι οποίες αναφέρονται στους ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά, «ο ασφαλισμένος, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν 1902/1990 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν 1976/1991 και έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης όπως περιγράφεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Δεδομένων των ανωτέρω, από τα οποία προκύπτει ότι το περιεχόμενο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν 1976/1991, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αύξηση του ιατρικού ποσοστού αναπηρίας από τα ασφαλιστικά όργανα μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες λόγω κοινωνικών κριτηρίων αγοράς εργασίας, δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 2084/1992, απευθύναμε ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το αν τα ασφαλιστικά όργανα έχουν την ανωτέρω δυνατότητα και στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένων για πρώτη φορά από 1-1-93 και μετά.

Κατόπιν της πληροφόρησης ότι οι οριστικές θέσεις επί του θέματος θα μας γνωστοποιηθούν μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Κ.Α., προς την οποία υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα από το αρμόδιο Υπουργείο, σας ενημερώνουμε ότι ανάλογες περιπτώσεις (ενστάσεις για αύξηση του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας ενώπιον της ΤΔΕ, συνταξιούχων λόγω αναπηρίας νεοεισερχομένων στην ασφάλιση ) θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Το παρόν αποτελεί απάντηση στο 2115/25-2-09 έγγραφο του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρίπολης.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο