Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2010 ]

ΠΟΛ.1032/30.3.2010 Φορολογική μεταχείριση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πρατηρίων υγρών καυσίμων λόγω αλλαγής τήρησης μέσα στην ίδια χρήση (2010) της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. που τηρούσαν, από την Α ΄ στη Β΄ ή Γ΄ κατηγορία. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(Φορολογική μεταχείριση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πρατηρίων υγρών καυσίμων λόγω αλλαγής τήρησης μέσα στην ίδια χρήση (2010) της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. που τηρούσαν, από την Α ΄ στη Β΄ ή Γ΄ κατηγορία. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Α'
2.Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: A'
3.Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Σπ.Ρηγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001
   

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΟΛ 1032

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πρατηρίων υγρών καυσίμων λόγω αλλαγής τήρησης μέσα στην ίδια χρήση (2010) της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. που τηρούσαν, από την Α' στη Β' ή Γ' κατηγορία

1.Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1023/11.3.2010 εγκύκλιο διαταγή, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου καθώς και οι επιτηδευματίες του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) πωλητές πετρελαίου θέρμανσης ,για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης(DIESEL) θέρμανσης, από 1/4/2010 υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια πιο πάνω απόφαση. Από 1/5/2010 εντάσσονται υποχρεωτικά στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων.

2.Επίσης με την παρ.8 του άρθρου 6 του προτεινόμενου σχέδιο νόμου «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής» προβλέπεται ότι , ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2010, για τις επιχειρήσεις που τηρούν Α΄ κατηγορίας βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ και αλλαγής μέσα στην ίδια χρήση της κατηγορίας αυτών, τα καθαρά τους κέρδη για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου που δεν τηρήθηκαν βιβλία ή τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα προσδιορισθούν εξωλογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε, ενώ για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία θα τηρηθούν βιβλία και στοιχεία της δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα καθαρά τους κέρδη θα προσδιορισθούν λογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις για τη διαχειριστική χρήση 2010 παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης προαιρετικών απογραφών, έναρξης και λήξης κατά χρόνο της αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων, χωρίς να ισχύει η προϋπόθεση της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 για την υποχρεωτική σύνταξη απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης.

3.Περαιτέρω με την παράγραφο 9 του άρθρου 62 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, με την οποία προστίθεται παράγραφος 9α στο άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α( Ν. 2859/2000), προβλέπεται ότι, για τη διευθέτηση θεμάτων ΦΠΑ που προκύπτουν από τη μετάταξη από το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς, οι επιχειρήσεις μπορούν να συντάσσουν προαιρετικά απογραφή των αποθεμάτων τους κατά το χρόνο της μετάταξης. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των αποθεμάτων αυτών, η αξία των αποθεμάτων που εμφανίζονται στην απογραφή μειώνουν τις αγορές που πρέπει να μετατραπούν σε τεκμαρτές πωλήσεις κατά την προηγούμενη της μετάταξης φορολογική περίοδο ή τμήμα αυτής. Σε περίπτωση μη σύνταξης απογραφής, αυτή λογίζεται ως μηδενική. Σημειώνεται ότι με την παράγραφο 11 του άρθρου 62 του ανωτέρω σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι για την εν λόγω απογραφή υποβάλλεται δήλωση αποθεμάτων - μετάταξης εντός δύο μηνών από τη μετάταξη.

4.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπόψη επιχειρήσεις ,μεταξύ των οποίων και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης βενζινάδικων, προκειμένου να διευκολυνθούν για την ομαλή μετάβασή τους από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους στον λογιστικό προσδιορισμό αυτών εντός της χρήσης 2010 και στην εξαγωγή του ορθού φορολογικού αποτελέσματος, τόσο για τη φορολογία εισοδήματος, όσο και για το ΦΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής σύνταξης απογραφής έναρξης κατά τον χρόνο της αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων, ή της ένταξής τους στη Β ΄ κατηγορία βιβλίων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω απογραφή μπορεί να καταχωρείται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων - εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώρηση αυτής σε τηρούμενο μηχανογραφικά βιβλίο. Η απογραφή αυτή συντάσσεται μέχρι την 20η του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη τους από την Α΄ στη Β ΄ ή Γ ΄ κατηγορία βιβλίων, θεωρούμενης ως έναρξης διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 20 Ιουνίου 2010.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο