Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2010 ]

Αριθμ. 3291/16.3.2010 Kαθορισμός ελαχίστων τιμών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010.

(Kαθορισμός ελαχίστων τιμών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3291/16.3.2010 (ΦΕΚΒ'336 29.3.2010) Kαθορισμός ελαχίστων τιμών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού σε συνδυασμό με την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

γ. Του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».

δ. Της υπ’ αριθμ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β) υπουργικής απόφασης Τεχνικές Προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων.

ε. Του ν. 3498/06 (ΦΕΚ 230/Α) «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 35 και 45 αυτού.

στ. Του π.δ. 186/6.10.2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α).

ζ. Του π.δ. 187/7.10.2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α).

η. Του π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α).

θ. Του αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27.11.09 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 2403/Β).

2. Την με αρ. 3153/12−2−2010 (ΑΠ.: 2012/16.2.2010) εισήγηση του Ξ.Ε.Ε.

3. Την ανάγκη καθορισμού των εισπραττομένων από τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις(Κάμπινγκ) ελαχίστων τιμών για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010 με γνώμονα την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διατήρηση της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στο κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Kαθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010 και για όλες τις κατηγορίες των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) τις ελάχιστες τιμές ως κατωτέρω:


 

Χαμηλή Περίοδος

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ

Υψηλή Περίοδος

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ

1. Διανυκτέρευση ενηλίκου

3,90

4,48

2. Διανυκτέρευση παιδιού

2,15

2,73

3. Αυτοκίνητο

2,35

2,73

4. Τροχόσπιτο

3,51

3,75

5. Τροχοσκηνή

3,51

3,75

6. Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο

4,69

5,09

7. Σκηνή μικρή

2,73

3,15

8. Σκηνή μεγάλη

3,12

3,51

9. Πούλμαν μέχρι 16 θέσεων

5,51

6,30

10. Πούλμαν άνω των 16 θέσεων

8,61

9,81

11. Μοτοσυκλέτα

1,36

1,76

12. Σκάφος τρέϊλερ

1,96

1,96

13. Ενοικίαση σκηνής

5,88

6,30

14. Ηλεκτρικό ρεύμα

3,15

3,15

15. Ενοικίαση οικίσκου με W.C.

7,77

10,18

16. Ενοικίαση οικίσκου άνευ W.C.

5,88

8,402. Oι τιμές για τις πρόσθετες παροχές: 1) Xρήση πρίζας 42 Volt, 2) χρήση ηλεκτρικής εστίας, 3) χρήση ηλεκτρικού σιδήρου ανά ημίωρο, 4) χρήση πισίνας από τους επισκέπτες των πελατών του Kάμπινγκ, 5) διανυκτέρευση παιδιών μέχρι 4 ετών, 6) ποδήλατο καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που προσφέρεται νομίμως, διαμορφώνονται ελεύθερα ή παρέχονται δωρεάν, πρέπει όμως να δηλώνονται στη δήλωση τιμών και να αναφέρονται στη πινακίδα τιμών, δεσμεύουν δε τους επιχειρηματίες ως προς την τήρησή τους.

3. H μόνιμη παραμονή κατασκηνωτικού μέσου καθορίζεται ως εξής: Για τη χειμερινή περίοδο από 1/4/2010 έως 31/5/2010 και από 1/10/2010 έως 31/12/2010 σε 2,00 € ημερησίως. Για τη θερινή περίοδο από 1/6/2010 έως 30/9/2010 σε 3,00 € ημερησίως. Η κατώτερη τιμή θέσεως μονίμου κατασκηνωτή καθορίζεται σε 1.485 € (2 ενήλικες, 2 παιδιά, μεταφορικό και κατασκηνωτικό μέσο). Mόνιμος κατασκηνωτής θεωρείται όποιος παραμένει σε κατασκήνωση άνω των 60 ημερών (δύο μήνες).

4. H παρούσα απόφαση περιλαμβάνει διαφοροποιημένα κατώτατα όρια τιμών στις δύο χρονικές περιόδους (χαμηλή − υψηλή) με σκοπό να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν με μεγαλύτερη ευελιξία στις δυνατότητες της ζήτησης κατά τις αντίστοιχες περιόδους και δη τη χαμηλή περίοδο. Eίναι όμως ευνόητο ότι οι δηλούμενες από τον επιχειρηματία τιμές μπορούν να υπερβαίνουν τις οριζόμενες με την παρούσα ελάχιστες τιμές.

5. H επιλογή χρόνου για τον καθορισμό της χαμηλής ή υψηλής περιόδου καθορίζεται από τον επιχειρηματία και αποδεικνύεται, στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται διαφοροποιημένη από αυτήν των λοιπών ομοειδών καταλυμάτων της περιοχής, από το βιβλίο κινήσεως πελατών ή το μηνιαίο στατιστικό δελτίο αφίξεων διανυκτερεύσεων. H υψηλή περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

6. Το ειδικό έντυπο δήλωσης τιμών (υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) νομίμως υπογεγραμμένο πρέπει να υποβληθεί εις τριπλούν στο Ξ.E.E., το αργότερο μέχρι 31/3/2010 και να συνοδεύεται οπωσδήποτε από απλή φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας.

7. Σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες επιθυμούν να διατηρήσουν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο Ξ.Ε.Ε αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της απόφασης αυτής. Υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στο Ξ.Ε.Ε. και να αναρτήσουν στην είσοδο του κάμπινγκ νέα πινακίδα με τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους, προσκομίζοντας τη θεωρημένη δήλωση ή πινακίδα τιμών του 2009.

8. Το Ξ.Ε.Ε αφού ελέγξει τις δηλώσεις τιμών, ως προς τα κατώτατα όρια, τις θεωρεί και στη συνέχεια αποστέλλει ένα αντίγραφο στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ καθώς και ένα αντίγραφο σε κάθε κάμπινγκ, μαζί με τη συμπληρωμένη και σφραγισμένη πινακίδα τιμών, που οι επιχειρηματίες οφείλουν να έχουν αναρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής του κάμπινγκ. Οι τιμές που θα δηλωθούν από κάθε κάμπινγκ μετά τη θεώρηση τους από το Ξ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικές και παραμένουν σταθερές κατά τα χρονικά διαστήματα (χαμηλή – υψηλή περίοδο) στα οποία αντιστοιχούν.

9. Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκριθέντων τιμών πέραν των νομίμων που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο (12). Οποιαδήποτε αυξομείωση των εγκριθέντων τιμών πέρα από τα επιτρεπόμενα και οριζόμενα δια της παρούσης όρια, αποτελεί σοβαρή αιτία για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 4 του N. 2160/93 ή άλλες σχετικές διατάξεις.

10. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο υποχρεούται να μεριμνήσει για την εκτύπωση και αποστολή των εντύπων δήλωσης τιμών και των πινακίδων τιμών στα Κάμπινγκ, να ενημερώσει με σχετική εγκύκλιό του τους επιχειρηματίες για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τιμών και να τους επισημαίνει ότι η μη τήρηση της απόφασης αυτής, επισύρει την επιβολή από τον Ε.Ο.Τ. των νόμιμων κυρώσεων.

11. Οι τιμές που θα δηλωθούν από τους επιχειρηματίες κάμπινγκ και τα κατώτατα όρια της παρούσας, περιέχουν ενσωματωμένους τους προβλεπόμενους από το νόμο φόρους και τέλη.

12. EKΠTΩΣEIΣ

Το ανώτατο όριο έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του 20% με την προϋπόθεση ότι οι τιμές που θα διαμορφώνονται μετά την έκπτωση δεν θα είναι μικρότερες των πιο πάνω ελαχίστων τιμών. Για τους δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, φορέων του Δημόσιου τομέα οι επιχειρήσεις των κάμπινγκ μπορούν να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 20% των τιμών που έχουν δηλώσει ανάλογα με τη σύμβαση που θα έχει υπογραφεί μεταξύ του επιχειρηματία  και του κρατικού φορέα .

13. Oι τιμές διημέρευσης καθορίζονται από τον επιχειρηματία και ισχύουν εφ’ όσον δηλωθούν και εγκριθούν.

14. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το ακόλουθο υπόδειγμα της αίτησης δήλωσης τιμών των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο