Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2010 ]

Αριθμ. 3290/16.03.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 1.4.2010 μέχρι 31.12.2010.

(Καθορισμός ελαχίστων τιμών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 1.4.2010 μέχρι 31.12.2010.)

Κατηγορία: Λοιπά

(ΦΕΚ Β' 336/29.3.2010)

Αρ. 3290/16.03.2010

Θέμα :Καθορισμός ελαχίστων τιμών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 1.4.2010 μέχρι 31.12.2010.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού σε συνδυασμό με την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

γ. Του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».

δ. Του άρθρου 8 του ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α) με το οποίο κυρώθηκε ο Κανονισμός σχέσεων ΞενοδόχωνΠελατών.

ε. Του ν. 642/77(ΦΕΚ 200/Α) «περί επιβολής κυρώσεων στις ξενοδοχειακές επιχ/σεις».

στ. Του π.δ. 33/1979 «περί παραδοσιακών τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων».

ζ. Του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ43/Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την 12403/25.7.2007 (ΦΕΚ 1441 /Β) Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

η. Της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

θ. Του π.δ. 186/6.10.2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α).

ι. Του π.δ. 187/7.10.2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α).

ια. Του π.δ. 15/26.2.2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α).

ιβ. Του αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27.11.09 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 2403/Β).

2. Το άρθρο 154 της αγορανομικής διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ Β 1388) σχετικά με τη προσφορά πρωινού ή γεύματος ή δείπνου υπό μορφή «ταμπλ−ντοτ».

3. Tην με αρ. 3152/12−2−2010 (ΑΠ.: 2918/8.3.2010) εισήγηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

4. Την ανάγκη καθορισμού των εισπραττομένων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ελαχίστων τιμών για το χρονικό διάστημα 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010 με γνώμονα την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διατήρηση της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010 τις κατώτατες τιμές για όλες τις τάξεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ από 01/4/2010 – 31/12/2010

KΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΤΑΞΗ*

ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ

ΧΑΜΗΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

5

ΑΑ

38,00

47,50

52,00

76,00

4

Α

30,50

38,00

42,50

59,00

3

Β

21,00

28,50

28,50

38,00

2

15,00

19,00

23,50

28,50

1

13,50

16,00

19,00

23,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ από 1/4/2010 – 31/12/2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1δίκλινο δωμάτιο

1 μονόκλινο & 1 δίκλινο δωμάτιο

2 δίκλινα δωμάτια

1μονόκλινο & 2 δίκλινα δωμάτια

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4

52,00

61,50

74,00

89,50

85,50

100,00

104,50

123,50

3

47,50

52,50

5250

71,50

62,50

73,00

74,00

95,00

2

30,50

38,00

42,50

52,50

43,50

53,50

55,00

66,50

1

25,50

33,50

36,00

42,50

38,00

47,50

47,50

57,00


 

* Τα τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ 33/1979(ΦΕΚ 10/Α') ακολουθούν τα κατώτατα όρια τιμών της αντίστοιχης της τάξης τους κατηγορίας αστέρων του παραπάνω πίνακα Α1.

2. Η παρούσα καθορίζει δύο κατώτατα όρια τιμών, χαμηλής και υψηλής περιόδου, ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία αστέρων ξενοδοχείου για το χρονικό διάστημα από 1/4/2010 μέχρι 31/12/2010. Η διαφοροποίηση αυτή έχει στόχο να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να προσαρμοσθούν με μεγαλύτερη ευελιξία στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Ο ξενοδόχος είναι ελεύθερος να καθορίσει: α) τα χρονικά διαστήματα που επιθυμεί να εντάξει τη χαμηλή και υψηλή περίοδο και β) τις τιμές κάθε χρονικού διαστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν είναι χαμηλότερες από τα παραπάνω κατώτατα όρια τιμών ανά περίοδο.

3. Υποβολή και θεώρηση των δηλώσεων τιμών.

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ξ.Ε.Ε το αργότερο μέχρι 31/3/2010 υπεύθυνη δήλωση τιμών σε 4 αντίγραφα και κατάλογο τιμών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και ένα φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Σε περίπτωση που επιθυμούν να διατηρήσουν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο Ξ.Ε.Ε, αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της απόφασης αυτής. Υποχρεούνται όμως να αναρτήσουν στα δωμάτια νέες πινακίδες με τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους ή τα κατώτατα όρια τιμών που ισχύουν για το 2010.

Το Ξ.Ε.Ε, αφού ελέγξει ως προς τα κατώτατα όρια τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους, τις θεωρεί και αποστέλλει σε κάθε ξενοδόχο μία θεωρημένη δήλωση τιμών και ένα κατάλογο τιμών τα οποία υποχρεωτικά τηρούνται στον χώρο της υποδοχής και επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης αποστέλλει ένα θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.

4. Μετά τη λήψη των θεωρημένων δηλώσεων τιμών, οι ξενοδόχοι οφείλουν να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή από το Ξ.Ε.Ε τις πινακίδες τιμών, στις οποίες μεταφέρουν τις εγκεκριμένες τιμές τους.

Οι πινακίδες τιμών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται μόνο από τον επιχειρηματία ή το Διευθυντή της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά τους από την θεωρημένη δήλωση τιμών σε αυτές.

Στις πινακίδες τιμών των δωματίων πρέπει να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας. Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών.

5. Οι εγκεκριμένες τιμές και τα κατώτατα όρια τιμών της παρούσας, περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Επίσης περιλαμβάνουν το αντίτιμο της παροχής όλων των αγαθών και υπηρεσιών, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές της κατηγορίας αστέρων, που ανήκει το κάθε ξενοδοχείο σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 «Κανονισμός Ξενοδόχων και πελατών αυτών».

Μετά την έγκριση τους οι τιμές είναι δεσμευτικές. Αυξομείωση των εγκριθέντων τιμών πέραν των νομίμων που ορίζονται κατωτέρω, αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του Ν. 2160/93 και επισύρει την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ.

6. Εκπτώσεις − Μειώσεις επί των τιμών.

Οι εγκεκριμένες σταθερές τιμές μπορούν να μειωθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 50% επί των εγκεκριμένων τιμών, με την προϋπόθεση ότι η τιμή που θα προέρχεται από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας αστέρων που ανήκει το ξενοδοχείο.

Κατ’ εξαίρεση για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρισμού και των φοιτητών ή σπουδαστών που για τη στέγαση τους μεσολαβούν το Υπουργείο Παιδείας ή κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις μπορούν βάσει της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% των εγκεκριμένων τιμών, χωρίς την παραπάνω δέσμευση.

7. Γενικά

α) Το κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν μπορεί να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς πελάτες.

β) Εφόσον δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 2 αστέρων και άνω διατεθεί σε ένα άτομο, θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου που δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου.

γ) Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι και την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου.

δ) Οι επιχειρηματίες έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν ορισμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ως πλεονεκτικά(λόγω θέσης, αυξημένων παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ) ή ως μειονεκτικά και να καθορίσουν γι’ αυτά αυξημένες ή μειωμένες τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα.

ε) Οι τιμές των διαμερισμάτων των ξενοδοχείων κλασικού τύπου είναι ελεύθερες πρέπει όμως να δηλωθούν. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή της τηλεφωνικής μονάδας.

στ) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί η προσθήκη κλίνης σε δωμάτιο, ή διαμέρισμα η εγκεκριμένη τιμή προσαυξάνεται κατά 20% ή 10% αντίστοιχα.

ζ) Τιμές για τρίκλινα δωμάτια δεν θα δηλωθούν, θα εισπράττονται δε οι εγκεκριμένες τιμές των αντίστοιχων δίκλινων δωματίων προσαυξημένες κατά 30%.

η) Οι τιμές του πρωινού, γεύματος και δείπνου για όλες τις περιόδους είναι ελεύθερες, πρέπει όμως να δηλωθούν και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

θ) Το Ξ.Ε.Ε υποχρεούται να μεριμνήσει για την εκτύπωση και αποστολή των δηλώσεων τιμών και των τιμοκαταλόγων. Επίσης πρέπει να επισημάνει με σχετική εγκύκλιο του ότι η μη τήρηση της παρούσας απόφασης επισύρει την επιβολή των νομίμων διοικητικών κυρώσεων.

ι) Υπενθυμίζουμε το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού Σχέσεων Πελατών - Ξενοδόχων που κυρώθηκε με τον Ν. 1652/86. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο