Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2010 ]

ΠΟΛ.1025/19.3.2010 Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων

(Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: [email protected]
[email protected]


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1025

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων»

Για την άμεση διεκπεραίωση των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων έτους 2008, και λοιπών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. Αποστολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008, που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΤΑΚ έτους 2008, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30η Απριλίου 2010 να αποστείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.
Η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. σε εθελοντική βάση με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δεν θα αποσταλούν, θα καταχωρηθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 που θα δημιουργηθούν, θα εκκαθαρισθούν από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 14η Μαΐου 2010, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του
ΟΠΣ – Περιουσιολόγιο, ενημερώνοντας εγγράφως τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τη Γ.Γ.Π.Σ για τη μη αποστολή δηλώσεων σύμφωνα με το δεύτερο πίνακα του συνημμένου υποδείγματος 1.

Επισημαίνεται πως δεν αποστέλλονται:

α) αιτήσεις επανεκκαθάρισης οι οποίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 ή 3 της ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

β) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όταν ο υπόχρεος έχει υποβάλλει και κάποιο από τα ανωτέρω Υποδείγματα. Οι δηλώσεις και τα υποδείγματα αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

γ) περισσότερες από μία δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2008 του ιδίου υποχρέου. Οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 από τη Γ.Γ.Π.Σ., επιστρέφονται στις Δ.Ο.Υ για επεξεργασία. Οι δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 πρέπει να εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ. εντός 15νθημέρου από την επιστροφή τους.
Τονίζεται πως οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να ελέγχονται στα παρακάτω σημεία:

1η σελίδα του εντύπου,
Να είναι συμπληρωμένα:

1. ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης και ο κωδικός της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Προσοχή να δοθεί στην ορθή μεταφορά των στοιχείων και στην αναγραφή τους με ευανάγνωστους χαρακτήρες,

2. τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ του υποχρέου. Το τετραγωνίδιο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ - ΘΑΝΑΤΟΥ Φ.Π.»
διαγραμμίζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος απεβίωσε πριν την 1η Ιανουαρίου έτους 2008.

3. τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, της συζύγου και των προστατευομένων μελών, το είδος της σχέσης με τον
υπόχρεο, καθώς και η μεταβολή της σχέσης, κατά περίπτωση.
Τονίζεται πως στο κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να αναγράφεται ο δικός του Α.Φ.Μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1. Πρέπει να είναι συμπληρωμένη η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) όταν μεταβάλλεται ή διαγράφεται ένα ακίνητο.
Επισημαίνεται πως η στήλη 2 (Α/Α) συμπληρώνεται μόνο όταν εισάγεται νέο ακίνητο.

2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, και 5) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7 και 8 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.

3. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές
που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι μόνο από 1 έως 13 κατά περίπτωση.

4. Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» συμπληρώνεται με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς, εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους.
Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές
διαχωρισμένες με κόμμα.

5. Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» συμπληρώνεται μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς και με ένα μόνο αριθμό

6. Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) συμπληρώνονται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.

7. Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) είναι πάντα συμπληρωμένες – κατά περίπτωση – και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3.

8. Οι στήλες που αφορούν ποσοστό συνιδιοκτησίας (στήλες 16 και 20) είναι πάντα συμπληρωμένες με μέγιστη τιμή το 100 και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία.

9. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει
προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

10. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» μόνο με τον κωδικό 1, 2 ή 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4 και 5) του Πίνακα 2.

3. Πρέπει πάντα να είναι συμπληρωμένη μια τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου.
Επισημαίνεται, πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).

4. Πρέπει πάντα να είναι συμπληρωμένη η στήλη «Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΟΔΟ» με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς.

5. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη που αφορά το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση.

6. Η στήλη που αφορά το έτος (στήλη 20) συμπληρώνεται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.

7. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει
προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

8. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2008 οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30-04-2010) δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά θα εκκαθαρίζονται άμεσα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Δεματοποίηση και αποστολή των δηλώσεων Ε9 της κατηγορίας αυτής

Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής αποστέλλονται κατά προτεραιότητα και ξεχωριστά από τις δηλώσεις των άλλων ομάδων της παρούσης, ως ακολούθως:
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται η ένδειξη που αφορά το δέμα ως εξής:

Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/2008 Α.Υ.Ο.Ο.

Στη συνέχεια οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΠΟΛ.1143/2008)», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλεται κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1 στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου με παράλληλη κοινοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ.

Β. Αποστολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2005 έως 2009.

1. Σε συνέχεια του 1080211/867/0013/23-7-2008 εγγράφου μας, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2005 έως 2007 καθώς και έτους 2008 που έχουν υποβληθεί και δεν αφορούν τροποποίηση εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ έτους 2008 (σύμφωνα με την 1143/2008 ΑΥΟΟ) και εκκρεμούν στις Υπηρεσίες σας, μπορούν να αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την 26η Μαρτίου 2010.
Μετά την ημερομηνία αυτή οι δηλώσεις που αποστέλλονται, επιστρέφονται στις Δ.Ο.Υ..
Επίσης, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων ετών 2005 έως και 2008 που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

2 . Επίσης, δηλώσεις Ε9 φυσικών προσώπων ετών 2005 έως 2007 που τυχόν υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν αποστέλλονται, αλλά θα αρχειοθετούνται με τις λοιπές δηλώσεις Ε9 του φορολογούμενου το αντίστοιχο έτος.

3. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009 συνεχίζουν να αποστέλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2010.

Δεματοποίηση των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται το έτος και η ένδειξη της ομάδας (αρχικές-τροποποιητικές) που αφορά το δέμα.

π.χ: για το έτος 2006
Αρχικές Δηλώσεις έτους 2006 Φ.Π και Ν.Π.

Τροποποιητικές Δηλώσεις έτους 2006 Φ.Π και Ν.Π. για το έτος 2007

Αρχικές Δηλώσεις έτους 2007 Φ.Π και Ν.Π.
Τροποποιητικές Δηλώσεις έτους 2007 Φ.Π και Ν.Π.

Στη συνέχεια οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2 005 - 2009», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού. Η αποστολή τους θα γίνει ως ακολούθως:

α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησεως Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.

Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.Οι επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο