Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2010 ]

ΕΛΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0004/10 Διορισμός Ελεγκτικών Εταιριών

(Διορισμός Ελεγκτικών Εταιριών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0004/10

«Διορισμός Ελεγκτικών Εταιριών»

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ενόψει των επικείμενων γενικών συνελεύσεων των ανωνύμων εταιριών, η Ε.Λ.Τ.Ε. υπενθυμίζει στις Ελεγκτικές Εταιρίες ότι ο διορισμός τους ως ελεγκτές ανωνύμων εταιριών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 341/1997 και το Ν.3693/2008. Ειδικότερα:

1. Στη περίπτωση που η ελεγχόμενη οντότητα επιθυμεί να επιλέξει ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο, το κατά νόμο αρμόδιο όργανο εκλέγει μία τουλάχιστον από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών.

3. Η προς έλεγχο οντότητα μπορεί να προτείνει στην εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών να αναθέσει τον έλεγχο σε  συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή το όνομα ή τα ονόματα των νομίμων ελεγκτών που
προτείνονται από την προς έλεγχο οντότητα περιλαμβάνονται στην έγγραφη ειδοποίηση-εντολή. Η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης ορισμού συγκεκριμένων φυσικών προσώπων νομίμων ελεγκτών.
4. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή της, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτ. α’ ή γ’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992.

5. Αν η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου («κύριος εταίρος» για τους ελέγχους των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος).

6. Ο διορισμός εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών γίνεται με αναφορά στα πρακτικά της συνέλευσης του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας, το όνομα της εκλεγόμενης εταιρίας ή κοινοπραξίας. Εάν στα πρακτικά αυτά, πέραν του ονόματος
της εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, ορίζονται και συγκεκριμένα ονόματα φυσικών προσώπων νομίμων ελεγκτών και η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών θελήσει να αλλάξει τον νόμιμο ελεγκτή, η προς έλεγχο οντότητα θα χρειαστεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική
συνέλευση για να αλλάξει το όνομα το ελεγκτή. Η αλλαγή αυτή απαιτεί και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

7. Υπενθυμίζονται επίσης ότι σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3693/2008, για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου:
α) ο νόμιμος ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών, β) ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή έτη και ο ορισμός του μπορεί να επαναληφθεί μετά την παρέλευση τριών (3) συνεχών ετών.

8. Για τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 7, προσμετρούνται και τα έτη που ο ίδιος ελεγκτής πραγματοποίησε έλεγχο στην ίδια υπό έλεγχο οντότητα πριν την ψήφιση του Ν.3693/2008 με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. Κάθε προηγούμενη οδηγία της
Ε.Λ.Τ.Ε. για το θέμα αυτό ανακαλείται.

9. Οι διατάξεις της παρούσης τίθενται σε ισχύ από σήμερα και έχουν εφαρμογή για τον διορισμό ελεγκτών για χρήσεις που ξεκίνησαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο