Σχόλια

Σημείωση . Το παρόν άρθρο δεν ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στον νόμο 3842/2010 "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις " , οι οποίες τροποποίησαν τα εν λόγω άρθρα του προσχέδιου , πάνω στο οποίο είχε βασιστεί η σύνταξη του παρόντος.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2010 ]

Αρθρα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο αναμενόμενος νόμος για την «Αποκατάσταση της Φορολογικής Δικαιοσύνης και την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής» δημιουργεί σημαντικά κίνητρα για τη χρήση εταιριών συμμετοχών (Holding) που βρίσκονται σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο 13 που αναφέρεται στη φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν οι Α.Ε και οι Ε.Π.Ε καθορίζονται οι συντελεστές παρακρατούμενων φόρων για τα επόμενα 5 έτη, που ξεκινούν από 21% εντός του έτους 2011 και φτάνουν έως το 25% όταν η διανομή λαμβάνει χώρα μέσα στο 2015. Το ποσό του παρακρατούμενου φόρου προστίθεται στον ετήσιο φόρο εισοδήματος, που για το τρέχον οικονομικό έτος βρίσκεται στο 24%, και καταβάλλεται εφόσον η εταιρία προχωρήσει στη διανομή μερισμάτων. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα, ενώ αν ο δικαιούχος φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή στην κλίμακα το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.

Τα ποσοστά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές.

Ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις αυτές «δεν εφαρμόζονται όταν τα μερίσματα καταβάλλονται προς εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ A’30)». Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας, επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Ο Νόμος 2578/1998, αναφέρεται στο Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήθηκε τελευταία με το Ν. 3517/2006. Σύμφωνα με το Άρθρο 9, περίπτωση γ και το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, οι βασικές προϋποθέσεις για να ισχύει η απαλλαγή από τον παρακρατούμενο φόρο στα μερίσματα είναι η μητρική εταιρία να κατέχει τουλάχιστον 10% της Θυγατρικής και να διατηρεί το ποσοστό της επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη.

Με την περίπτωση 7 του Άρθρου 13 του νέου Νόμου για την Αποκατάσταση της Φορολογικής Δικαιοσύνης, ορίζεται ρητά ότι η απαλλαγή της παραγράφου 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε «ισχύει και για τα κέρδη που εξάγει στην αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή με τα οποία πιστώνει την έδρα της στην αλλοδαπή». Δηλαδή, εφόσον αλλοδαπή κοινοτική εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα και διανέμει μέρισμα προς τα κεντρικά, το ποσό αυτό εξαιρείται από την παρακράτηση φόρου που ορίστηκε σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 55.

Βάσει των παραπάνω, τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη ίδρυση Κοινοτικών Holding εταιριών είναι πλέον σημαντικά για τις Ανώνυμες Εταιρίες, αλλά και για όλες τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που μέχρι σήμερα απαλλασσόντουσαν από το φόρο στα μερίσματα. Για παράδειγμα, μία Κυπριακή Εταιρία Συμμετοχών μπορεί να γίνει αποκλειστικός μέτοχος μίας ελληνικής Α.Ε ή Ε.Π.Ε και με το σχεδιασμό αυτό να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 του νέου νόμου.

Πολλοί επιχειρηματίες αναμένεται να ιδρύσουν εταιρίες συμμετοχών στην αλλοδαπή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια θα μεταβιβάσουν τα ποσοστά που κατέχουν ως φυσικά πρόσωπα στις Holding αυτές εταιρίες. Κατά τη μεταβίβαση του ποσοστού από το Φυσικό Πρόσωπο προς την αλλοδαπή, κοινοτική εταιρία συμμετοχών, θα προκύψει φόρος μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε, αλλά το ποσό αυτό θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον παρακρατούμενο φόρο που θα κληθεί να καταβάλει ο επιτηδευματίας τα επόμενα 5 έτη κατά την αποκοπή του μερίσματος από την ημεδαπή Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Χώρες όπως η Κύπρος που χρησιμοποιούν το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα δικαίου, βοηθούν στην ολοκλήρωση τέτοιων εταιρικών σχημάτων αφού παρέχουν ανωνυμία στους μετόχους μέσω του εμπιστεύματος (Trust) και η διαδικασία της ίδρυσης και παρακολούθησης της εταιρίας μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Νανόπουλος Κων/νος
www.taxexperts.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο