Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.21/10.3.2010 Εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε σχέση με την απόδοση των δαπανών περίθαλψης μεταξύ των φορέων των κρατών μελών

(Εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε σχέση με την απόδοση των δαπανών περίθαλψης μεταξύ των φορέων των κρατών μελών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 10 / 3/ 2010

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τηλ.: 2106743664,2106756315
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Tαχ. Kώδικας: 102 41 Αθήνα


Εγκύκλιος αρ. 21

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε σχέση με την απόδοση των δαπανών περίθαλψης μεταξύ των φορέων των κρατών μελών
ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιος 63/28.09.2009 και 12/26.01.2010 της Δ/νσής μας

I. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09, σχετικά με τις διαδικασίες απόδοσης δαπανών μεταξύ των κρατών μελών. Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται αυστηρότατες προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων και των Υπηρεσιών Συνδέσμου των κρατών μελών, τόσο για την υποβολή των απαιτήσεων, όσο και για την εξόφληση των οφειλών. Αντιστοίχως προβλέπονται αυστηρότατες ποινές στις περιπτώσεις υποβολής απαιτήσεων μετά την εκπνοή των εν λόγω προθεσμιών.

Για την καλύτερη κατανόηση των νέων διαδικασιών επεξηγούνται, παρακάτω, οι όροι «φορέας πιστωτής», «φορέας οφειλέτης» υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ορισμένος φορέας του τόπου διαμονής και κατοικίας για τις παροχές που χορηγεί σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και μέλη οικογένειας φορέων άλλων κρατών-μελών που διαμένουν προσωρινά ή κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

►ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ θεωρείται, όταν υποβάλλει τις απαιτήσεις του προς τους αρμόδιους ξένους φορείς με βάση τα τιμολόγια που χρεώνει τις παροχές του . Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται –μέχρι σήμερα -από Ε125 GR για τους προσωρινά διαμένοντες και από το Ε127 GR για αυτούς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Από 1-5-2010 και για παροχές που θα χορηγούνται είτε σε προσωρινά είτε σε μόνιμα διαμένοντες ασφαλισμένους και μέλη οικογένειας , συνταξιούχους κα μέλη οικογένειας η υποβολή των απαιτήσεων μας θα γίνεται με έντυπο Ε125 GR Το έντυπο θα συνεχίσει να συμπληρώνεται και για την μεταβατική διετή περίοδο μέχρι νεότερων οδηγιών μας.

►ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ θεωρείται, όταν αποδίδει τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι φορείς των άλλων κρατών μελών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τα τιμολόγια E125 (πραγματικές δαπάνες) και Ε127 (κατ’ αποκοπή ποσά).

Από 1/5/2010 και εφεξής το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποδίδει τις δαπάνες των φορέων των άλλων κρατών μελών ,οι οποίες θα του υποβάλλονται με Ε125 από όλα τα κράτη μέλη εκτός από τα κράτη ( IΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΜΑΛΤΑ ,ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,ΣΟΥΗΔΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ- Παράρτημα 3 του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09), στα οποία οι αποδόσεις μας θα γίνονται με βάση το μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο, δηλαδή για τα κράτη αυτά θα εξακολουθήσουμε να παραλαμβάνουμε Ε127.

 - Επίσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσει να έχει αρμοδιότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, για όλους τους άλλους ελληνικούς φορείς, οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς είναι υπόχρεοι να εμβάσουν το ποσό της οφειλόμενης δαπάνης στα κράτη μέλη για τους ασφαλισμένους τους, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., το οποίο με την σειρά του θα την αποδώσει στους φορείς των κρατών μελών. Σε αυτή την περίπτωση οφειλέτες θεωρούνται οι εν λόγω ελληνικοί φορείς .

 - Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους ΚΚ1408/71 και 574/72 στο σύνολο τους για τα κράτη του ΕΟΧ (ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ), την ΕΛΒΕΤΙΑ και για στους υπηκόους των τρίτων κρατών στους οποίους εφαρμόζεται επίσης το Κοινοτικό Δίκαιο με τον ΚΚ859/2003 -σχετική η εγκύκλιος 39/10-6-2003. Οι νέοι Κοινοτικοί Κανονισμοί θα εφαρμοστούν και σε αυτά τα κράτη και στους υπηκόους τρίτων κρατών μετά από πρόσθετες κοινοτικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα σας κοινοποιήσουμε την κατάλληλη στιγμή.

II. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τα άρθρα του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09, τα οποία θέτουν αυστηρότατες προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων και των Υπηρεσιών Συνδέσμου των κρατών μελών ,τόσο για την υποβολή των απαιτήσεων όσο και για την εξόφληση των οφειλών. Παράλληλα θα κάνουμε τους απαραίτητους σχολιασμούς και θα καθορίσουμε τον τρόπο εφαρμογής τους:

άρθρο 67
Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής των απαιτήσεων
1. Οι απαιτήσεις που βασίζονται σε πραγματικές δαπάνες υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση των παροχών εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού εξαμήνου κατά το οποίο καταχωρήθηκαν οι εν λόγω απαιτήσεις στους λογαριασμούς του φορέα πιστωτή.
2. Οι απαιτήσεις κατ’ αποκοπή ποσών για ένα ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών εντός του δωδεκαμήνου που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο κόστος για το σχετικό έτος. Οι καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού εφαρμογής υποβάλλονται έως το τέλος του έτους που έπεται του έτους αναφοράς
3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού εφαρμογής, η προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αρχίζει πριν από τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα.
4. Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 προθεσμιών δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Οι απαιτήσεις καταβάλλονται στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους πιστωτή που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού εφαρμογής από το φορέα που οφείλει τις παροχές εντός 18 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον υποβλήθηκαν στον οργανισμό σύνδεσης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών. Αυτό δεν ισχύει για τις απαιτήσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο φορέας που οφείλει τις παροχές για συναφή λόγο εντός της προθεσμίας αυτής.
6. Τυχόν αμφισβητήσεις σχετικά με απαίτηση διακανονίζονται το αργότερα εντός τριάντα έξι μηνών από το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση.
7. Η επιτροπή λογαριασμών διευκολύνει το τελικό κλείσιμο των λογαριασμών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως ενός των μερών, γνωμοδοτεί σχετικά με αμφισβήτηση εντός έξι μηνών από το μήνα κατά τον οποίο της παραπέμφθηκε το θέμα.

Επισημαίνουμε τις αλλαγές που επέρχονται με τα άρθρα αυτά

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-5-2010 ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η παράγραφος 1 αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ως φορέα πιστωτή ,(εξερχόμενα Ε125GR) το οποίο συνεχίζει να είναι προσδιορισμένος φορέας του τόπου προσωρινής διαμονής ή κατοικίας δηλαδή ο φορέας υποδοχής και παροχής περίθαλψης σε όλους τους υπηκόους των Κρατών Μελών, των κρατών του ΕΟΧ και της ΕΛΒΕΤΙΑΣ.

Με την ιδιότητα του αυτή και με τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί από 1-1-1981, ημερομηνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, χορηγεί παροχές ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους των ως άνω κρατών, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και αναζητά την απόδοση της δαπάνης ,από τον αρμόδιο ξένο φορέα .

Οπως διεξοδικά αναφέρουμε στην εγκύκλιο 12/26-1-2010, , όλες οι παροχές που θα χορηγηθούν μετά την 1-5-2010 σε ασφαλισμένους των κρατών μελών (ασφαλισμένους και μέλη οικογένειας τους ,συνταξιούχους και μέλη οικογένειας τους) κατά την προσωρινή διαμονή ή κατοικία τους στην ΕΛΛΑΔΑ, η αναζήτηση των δαπανών περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,θα γίνει με βάση τις πραγματικές δαπάνες και με την συμπλήρωση του εντύπου Ε125GR.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1) οι απαιτήσεις μας πρέπει να υποβληθούν εντός 12 ημερολογιακών μηνών από την λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου, κατά το οποίο οι απαιτήσεις καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς μας.

Η παράγραφος 2 δεν θα έχει εφαρμογή από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές που θα χορηγηθούν από 1-5-2010 σε περιπτώσεις κατοικίας ασφαλισμένου φορέα κράτους μέλους για τους λόγους που αναφέρουμε στην εγκύκλιο 12/2010.
Η παράγραφος 2 όμως {προσωρινά και μέχρι νεότερων οδηγιών μας }θα έχει εφαρμογή σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 574/72, για ασφαλισμένο, συνταξιούχο και μέλη οικογένειας κράτους του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή υπήκοο τρίτου κράτους, ο οποίος έχει εγγραφεί έως 1-5-2010 ή θα εγγραφεί μετά από την ημερομηνία αυτή ,στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος, με έντυπο Ε121 ή Ε109 φορέα κράτους ΕΟΧ, της ΕΛΒΕΤΙΑΣ ή για υπήκοο τρίτου κράτους. Δηλαδή για τους εν λόγω ασφαλισμένους θα συνταχθεί έντυπο Ε127GR.

Η παράγραφος 3 έχει την έννοια ότι σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία μεταξύ αρμοδίων φορέων κρατών μελών για το ποιος είναι αρμόδιος για την ασφάλιση του εργαζόμενου ή του συνταξιούχου και την ανάληψη του οικονομικού βάρους της χορήγησης περίθαλψης, η προθεσμία της παραγράφου 1 αρχίζει από την ημέρα που ορισθεί ο αρμόδιος φορέας. Το θέμα αυτό έχει σχέση με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και αν εμφανιστεί τέτοια υπόθεση ,η ΔΔΑΣ θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες.

Η παράγραφος 4 έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπό την ιδιότητα του, ως φορέας πιστωτής και αποδεικνύει την μεγάλη αυστηρότητα που έχουν θεσπίσει οι νέοι Κανονισμοί στην τήρηση των προθεσμιών που θέτει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 67, του ΚΕ 987/09 και τις οποίες, αν δεν τηρήσουν με ακρίβεια και ευσυνειδησία οι φορείς πιστωτές, δεν θα τους αποδίδονται οι δαπάνες τους, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Η παράγραφος 5 έχει επίσης μεγάλη σημασία για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπό την ιδιότητα του φορέα οφειλέτη (εισερχόμενα έντυπα Ε125 και Ε127) για τους δικούς του ασφαλισμένους, συνταξιούχους και μέλη οικογένειας καθώς επίσης και υπό την ιδιότητα της Υπηρεσίας Συνδέσμου αρμόδιας για τις αποδόσεις των οφειλών των ταμείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΚΑ.
Και στις δύο περιπτώσεις οι αποδόσεις των οφειλών μας προς τους ξένους φορείς πρέπει να γίνονται εντός 18 μηνών από την ημερομηνία που ο ξένος φορέας τους αποστέλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διότι μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλονται πρόστιμα πλέον σύμφωνα με το άρθρο 68 του ΚΕ 987/09 το οποίο ορίζει ότι

<<Τόκοι υπερημερίας και προκαταβολές
1. Από το τέλος της προθεσμίας 18 μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού εφαρμογής, είναι δυνατόν να χρεώνεται τόκος από το φορέα πιστωτή για τις απαιτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί…………………
2. Ο τόκος αυτός υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης. Εφαρμόζεται το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός κατά τον οποίον η πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. >>

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-5-2010

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 30-4-2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚ1408/71 ΚΑΙ 574/72 ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΕΝΤΥΠΑ Ε125GR ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ Ε 127GR ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΣ

Επειδή ,όμως,δεν είναι δυνατόν μετά την εφαρμογή των νέων Κανονισμών να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα οι εκκαθαρίσεις των δαπανών μεταξύ των κρατών μελών κατά τις διατάξεις των άρθρων 93,94,95 του ΚΚ574/72, με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για την ασφάλιση των διακινούμενων εργαζόμενων αριθμός S7/22-12-2009 ,αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η εξής δεσμευτική διαδικασία για τους φορείς όλων των κρατών μελών:

Διαδικασία απόδοσης με βάση τις πραγματικές δαπάνες

1 Αιτήσεις για απόδοση με βάση τις πραγματικές δαπάνες ,οι οποίες εισήχθησαν στους λογαριασμούς του φορέα πιστωτή, πριν την 1-5-2010 ,θα ακολουθούν τις οικονομικές διατάξεις του ΚΚ574/72.
Αυτές οι απαιτήσεις θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Συνδέσμου του κράτους μέλους οφειλέτη μέχρι το αργότερο 31-12-2011.ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΔΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 30-06-2011.

2.Ολες οι απαιτήσεις για απόδοση που θα εισαχθούν στους λογαριασμούς του φορέα πιστωτή μετά τις 30-4-2010 θα υπόκεινται στις νέες διαδικασίες των διατάξεων 66-68 του ΚΕ987/09. Δηλαδή στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 67, την αναλύσαμε πιο πάνω καθώς και στην επιβολή προστίμων του άρθρου 68 του ΚΕ 987/09.

Διαδικασία απόδοσης με βάση τα εφάπαξ ποσά

1.( Η παράγραφος δεν αφορά τα Υποκαταστήματα)……

2.Όλες οι απαιτήσεις για απόδοση με βάση τα εφάπαξ ποσά που θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ πριν την 1-5-2010, θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι 1-5-2011.

3.Όλες οι απαιτήσεις για απόδοση για εφάπαξ ποσά που θα δημοσιευθούν μετά 30-4-2010 θα υπόκεινται στις διατάξεις των νέων Κανονισμών 66-68 του ΚΕ 987/09.
Από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυτό σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες αποδόσεις εφαρμόζονται οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 67 καθώς και η διάταξη του άρθρου 68 του ΚΕ 987/09.

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΙΑ

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι και με τους Νέους Κανονισμούς παραμένει σε ισχύ η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ από την απόδοση της δαπάνης, που είχε συνάψει η ΕΛΛΑΔΑ με την ΔΑΝΙΑ και ισχύει από 1-1-1981. (έχει καταχωρηθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09).

Η Συμφωνία παραίτησης από την απόδοση της δαπάνης περίθαλψης δεν ισχύει για τις παρακάτω περιπτώσεις χορήγησης παροχών σε είδος ,για τις οποίες θα γίνεται απόδοση:

α)Προγραμματισμένη νοσηλεία στο άλλο κράτος ( άρθρο 20 του ΚΚ 883/04) (π.χ σύμφωνα με τους ΚΚ1408/71 και 574/72 έντυπο δικαιώματος Ε112GR, έντυπο απόδοσης της δαπάνης Ε125DK ή το αντίστροφο)

β)Προγραμματισμένη νοσηλεία στο άλλο κράτος θυμάτων εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 36 παρ.1του ΚΚ 884/04) (σύμφωνα με τους ΚΚ1408/71 και 574/72 έντυπο δικαιώματος Ε112GR, έντυπο απόδοσης της δαπάνης Ε125DK ή το αντίστροφο)

γ)Μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που είναι συνταξιούχοι του δανικού φορέα ή είναι μέλη οικογένειας συνταξιούχου της Δανίας ,που κατοικούν στην Ελλάδα (άρθρο 24 και 25 του ΚΚ 883/04).Για την ως άνω κατηγορία και για παροχές που θα χορηγήσουμε με βάση τους Κοιν. Καν.1408/71 και 574/71 έως 30-4-2010 έντυπο δικαιώματος 121DK, έντυπο απόδοσης της δαπάνης Ε127GR ή το αντίστροφο ). Για παροχές που θα χορηγήσουμε από 1-5-2010 θα εκδώσουμε έντυπο 125 GR ή θα λάβουμε το αντίστοιχο από την ΔΑΝΙΑ)..

Στην πράξη η Συμφωνία έχει την έννοια, ότι δεν θα εκδίδεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έντυπο αναζήτησης της δαπάνης για ασφαλισμένο Δανίας που έλαβε περίθαλψη στην Ελλάδα εκτός των συγκεκριμένων ως άνω περιπτώσεων.

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Εξερχόμενα Ε125 GR)

Από 1/5/2010 θα συντάσσεται έντυπο Ε125GR για δαπάνες που θα πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.
Επειδή η ημερομηνία καταχώρισης στο σύστημα του εντύπου Ε125 GR είναι καθοριστική για τη δυνατότητα εξόφλησης της χώρας μας για δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την χορήγηση παροχών ασθενείας σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και μέλη οικογένειας άλλων κρατών μελών, επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών για άμεση καταχώριση των Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α.) και δημιουργία του εντύπου Ε125 GR, προκειμένου να μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί στην αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών υποβολής της απαίτησης.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας (12 μηνών), παραγράφεται η οποιαδήποτε απαίτηση της χώρας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των απαιτήσεων μας λόγω καθυστέρησης καταχώρισης των εντύπων, σε μια εποχή τόσο κρίσιμη για τον φορέα και την χώρα μας, θα αναζητούνται ευθύνες.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι σύντομα θα αναρτηθεί στο υποσύστημα Παροχών λογισμικό (οθόνη) που θα επιτρέπει την καταχώριση του πλήθους των Ε.Ε.Ε.Α. για τα οποία δεν έχει συνταχθεί Ε125 GR. Σε πρώτη φάση θα καταχωρίσετε τις εκκρεμότητες και στη συνέχεια θα καταχωρείτε το πλήθος των παραλαμβανομένων Ε.Ε.Ε.Α.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

2.1 Εξερχόμενα Ε127 GR

 - Τα Ε127 GR συντάσσονται και υποβάλλονται έως το τέλος του έτους που έπεται του έτους αναφοράς. Παράδειγμα: Τα Ε127 GR για το έτος 2009 (έτος αναφοράς), υποβάλλονται μέχρι 31/12/2010.
 - Από 1/5/2010 δεν θα συντάσσεται πλέον το έντυπο Ε127GR (που αφορά κατ’ αποκοπή ποσά), με εξαίρεση ασφαλισμένους, συνταξιούχους και μέλη οικογένειας κράτους μέλους του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή υπηκόους τρίτων 7
κρατών, οι οποίοι θα έχουν εγγραφεί έως 1-5-2010 ή θα εγγραφούν μετά από την ημερομηνία αυτή, στο τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος, με έντυπο Ε121 ή Ε109 φορέα κράτους ΕΟΧ, Ελβετίας ή τρίτου κράτους. Είναι προφανές ότι μέχρι 30-4-2010 θα εξακολουθείτε να εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη σύνταξη του εντύπου Ε127GR.

2.2. Εισερχόμενα Ε127

 - Τα τιμολόγια Ε127 που αποστέλλονται από τη Δ.Δ.Α.Σ. στο Υποκατάστημα πρέπει άμεσα να ελέγχονται και να επιστρέφονται, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η απόδοση των δαπανών στους ξένους φορείς-πιστωτές, χωρίς επιβολή τόκων υπερημερίας.
Επισημαίνεται ότι οι χώρες ( IΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), θα εξακολουθήσουν να υποβάλλουν τις απαιτήσεις τους με Ε127.

2.3.Εισερχόμενα Ε125

Ο έλεγχος των τιμολογίων Ε125, που θα παραλαμβάνονται από ξένους φορείς, γίνεται κατά κανόνα κεντρικά μέσω του Ο.Π.Σ. και σε περίπτωση που κάποιο τιμολόγιο δεν περάσει επιτυχώς τους μηχανογραφικούς κανόνες, θα αποστέλλεται στο Υποκατάστημα για έλεγχο.
Αυτά λοιπόν τα τιμολόγια πρέπει άμεσα να ελέγχονται και να επιστρέφονται στην Δ.Δ.Α.Σ.
Η εξόφληση των οφειλών μας μετά την προθεσμία των 18 μηνών θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας, πράγμα πολύ δυσάρεστο δεδομένου των οικονομικών συνθηκών της εποχής.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ

'Αμεση εκκαθάριση των καταστάσεων νοσηλευθέντων Ευρωπαίων ασφαλισμένων -κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), Προσωρινού Πιστοποιητικού Αντικατάστασης E.K.A.A. (ΠΠΑ), Ε109, Ε121. και άμεση αποστολή στο Κέντρο Επεξεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο 56/2004 (υπόψη κας Γ. Αντωνακοπούλου - Παπαδιαμαντοπούλου 87), προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη του Ε125 GR.

Για τις καταστάσεις Λογαριασμών Νοσηλευθέντων Κατόχων ΕΚΑΑ & ΠΠΑ που έχετε σε εκκρεμότητα, πρέπει εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας, να συμπληρώσετε τον σχετικό Πίνακα που συνοδεύει την εγκύκλιο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με το πλήθος των νοσηλευθέντων ασφαλισμένων που περιέχει κάθε κατάσταση.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ)

Στο σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού «184» τόσο οι κάτοχοι ΕΚΚΑ ή ΠΠΑ, όσο και αυτοί που έλκουν το δικαίωμά τους για παροχή υπηρεσιών υγείας από Ε109 & Ε121, θα είναι «εντοπισμένοι». Αυτό σημαίνει ότι για τον ασφαλισμένο που κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας μέσω του συστήματος «ραντεβού» θα επισημειώνεται η ένδειξη «ΕΚΔΟΣΗ Ε.Ε.Ε.Α.» δίπλα στο ονοματεπώνυμό του στην κατάσταση που παίρνει κάθε γιατρός. Επιπλέον για διασφάλιση της διαδικασίας, τα Έντυπα Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α) που αφορούν τους ανωτέρω δικαιούχους, θα εκτυπώνονται από το σύστημα των «ραντεβού» και θα συνοδεύουν την κατάσταση του κάθε γιατρού.

Επομένως ο γιατρός θα έχει εκ των προτέρων στη διάθεσή του τα Ε.Ε.ΕΑ. (προτυπωμένα στα εδάφια που ταυτοποιούν τον ασφαλισμένο) και θα γνωρίζει για ποιους ασφαλισμένους πρέπει να τα συμπληρώσει, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα γνωρίζουμε για ποιους και πόσους ασφαλισμένους αναμένεται η καταχώριση του συμπληρωμένου Ε.Ε.Ε.Α.

Οι Γραμματείες των Μονάδων Υγείας ,που έχουν ορισθεί υπεύθυνες για τη συγκέντρωση των Ε.Ε.Ε.Α, πρέπει άμεσα να συγκεντρώνουν τα συμπληρωμένα από τους γιατρούς Ε.Ε.Ε.Α. και να τα αποστέλλουν στις Διοικητικές Μονάδες Ασφάλισης για καταχώριση, προκειμένου να είναι δυνατή η είσπραξη των δαπανών από τους ξένους φορείς. Η διαδικασία θα παρακολουθείται κεντρικά μέσω του συστήματος και θα αναζητούνται ευθύνες για καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα έχουν ως συνέπεια τη ζημία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φωτεινή Ρουμπλή


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο