Σχόλια

Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2010 ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0003/09 Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή

(Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0003/09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του περιεχομένου και της επάρκειας της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων νόμιμων ελεγκτών είναι η ΕΛΤΕ.

2. Αντικειμενικός σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να εξασφαλισθεί η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων, που πιστοποιήθηκαν με την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στα πλαίσια του αντικειμενικού της σκοπού, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, καθώς και την επάρκεια της εποπτείας των νόμιμων ελεγκτών, που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων, βάσει του άρθρου 10 του ν. 3693/2008.

4. Κατά την άσκηση της ως άνω διακριτικής της ευχέρειας, η ΕΛΤΕ θα εφαρμόζει τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις διατάξεις της παρούσης.

5. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή των ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους και έχει διάρκεια για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ τουλάχιστον τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) έτη μετά την επιτυχή περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων, και για τις λοιπές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έτη μετά την επιτυχή συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις.

6. Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον χίλιες (1000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή. 

7. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται με πράξη της ΕΛΤΕ μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα Α της παρούσης.

8. Η πρακτική άσκηση κρίνεται επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις της παρούσης, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης.

9. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι ο ασκούμενος έχει αφενός αποκτήσει την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του νόμιμου ελεγκτή. Οι δεξιότητες αυτές παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτημα Β της παρούσης και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

α) Δεοντολογία και Επαγγελματισμός: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης του συμμόρφωση με τις αρχές επαγγελματισμού και δεοντολογίας που ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του Προσαρτήματος Β.

β) Τεχνικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει την κατοχή των δεξιοτήτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Προσαρτήματος Β.

γ) Διοικητικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέχει τις ικανότητες διοίκησης έργου και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 του Προσαρτήματος Β.

δ) Ελεγκτικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης του τις δεξιότητες που διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Προσαρτήματος Β.

Από το σύνολο των δεξιοτήτων που ορίζονται στο προσάρτημα Β, οι ασκούμενοι πρέπει να επιδείξουν την απόκτηση όλων των Υποχρεωτικών δεξιοτήτων καθώς και μέρος των Προαιρετικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό δεξιοτήτων ανά ενότητα όπως αναλυτικά ορίζεται στο προσάρτημα Β

10. Για την πιστοποίηση της απόκτησης των προαναφερθεισών δεξιοτήτων υποβάλλονται ετήσιες αναφορές σύμφωνα με τα προσαρτήματα Γ και Δ της παρούσης.

11. Οι ετήσιες αναφορές υπογράφονται από τον ασκούμενο, συνυπογράφονται από τον επιβλέποντα νόμιμο ελεγκτή και έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Κατατίθενται στο ΣΟΕΛ εντός τριάντα (30) ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από την πάροδο κάθε έτους. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως έτος ορίζεται το δωδεκάμηνο από 01 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.

12. Μετά την κατάθεση των αιτήσεων κατά το άρθρο 7 της παρούσης, το ΣΟΕΛ αντιπαραβάλλει τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ' αυτές με τα αντίστοιχα στοιχεία των υποβαλλόμενων ετήσιων αναφορών, και κατόπιν υποβάλλει στην ΕΛΤΕ βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα και ακριβή.

13. Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΕΛΤΕ υποβάλλει τους ασκούμενους σε εξεταστική διαδικασία από επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη του ΣΟΕΛ και της ΕΛΤΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Η ΕΛΤΕ δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας να αποκλίνει, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ, από τις διατάξεις που εισάγονται με την παρούσα Ανακοίνωση, οσάκις οι ιδιαιτερότητες και το ειδικό περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης το υπαγορεύουν.

15. Η ΕΛΤΕ δύναται να διενεργεί ελέγχους, επιτόπιους ή μη, καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αξιολογεί την επάρκεια της εποπτείας που παρέχουν οι νόμιμοι ελεγκτές στους ασκούμενους. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΤΕ έχει τη δυνατότητα αρχικά να απευθύνει συστάσεις, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να παραπέμπει τους εποπτεύοντες νόμιμους ελεγκτές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο