Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2009 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 0005/09 Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)

(Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ))

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 0005/09

Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)


Ο Υπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.    Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ τ.Α/98).

2.    Της παρ.3 του άρθρου 1 και της παρ.η του άρθρου 2 του ν.3148/2003 (ΦΕΚ τ.Α/136/5.6.2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως ατός ισχύει.

3.    Των άρθρων 3, 4, 6 - 8, 10, 11 και 43 του ν.3693/2008 (ΦΕΚ τ.Α' 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

4.    Την υπ'αριθμ.72881/1461/7.11.2003 (ΦΕΚ 1644 τ.Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

5.    Την υπ'αριθμ.17779/524/3.4.2009 απόφαση αντικατάστασης Προέδρου και Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ της ΕΛΤΕ.

6.    Το υπ' αριθμ    πρακτικό του Δ.Σ της ΕΛΤΕ.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή


1.   Για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:
α) Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισμένου βαθμού εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια) για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων κατά τα άρθρα 7 και 8 του ν.3693/2008, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης υπ' αριθμ. 0001/09 (υπ' αριθμ. 29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1245/24.6.2009).
γ) Συμπλήρωση τριετούς πρακτικής άσκησης, εφόσον είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και εξαετούς στις λοιπές περιπτώσεις. Τα δύο τουλάχιστον έτη της άσκησης πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το ειδικότερο περιεχόμενο της επάρκειας της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Β' της παρούσης.
δ) Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του ν.3693/2008. Όταν δικαιούχος της άδειας είναι ελεγκτικό γραφείο απαιτείται επιπρόσθετα η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του  άρθρου  3 του ν.3693/2008.

2.    Για τη λήψη άδειας υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) απολυτήριο λυκείου και ακαδημαϊκοί τίτλοι, εφόσον υπάρχουν,
β) βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων,
γ) βεβαίωση εργοδότη σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης,
δ) βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού

3.    Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο επί τη βάσει αυτών υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα και ακριβή. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία της υποβληθείσης βεβαίωσης.

4.    Για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για το σκοπό βεβαίωσης της συνεχούς εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο δια βίου εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης

5.    Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή των ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους και έχει διάρκεια για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ τουλάχιστον τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) έτη μετά την επιτυχή περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων, και για τις λοιπές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έτη μετά την επιτυχή συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις.

6.    Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον χίλιες (1000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή.

7.    Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται με πράξη της ΕΛΤΕ μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα Α της παρούσης.

8.    Η πρακτική άσκηση κρίνεται επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις της παρούσης, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης.

9.    Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι ο ασκούμενος έχει αφενός αποκτήσει την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του νόμιμου ελεγκτή. Οι δεξιότητες αυτές παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτημα Β της παρούσης και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
α)   Επαγγελματισμός: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης του συμμόρφωση με τις αρχές επαγγελματισμού και δεοντολογίας που ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του Προσαρτήματος Β.
β)  Διοικητικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέχει τις ικανότητες διοίκησης έργου και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 2 του Προσαρτήματος Β.
γ)   Τεχνικές   Δεξιότητες   Ελεγκτικού   Σχεδιασμού   και   Ολοκλήρωσης:   Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει την κατοχή των δεξιοτήτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 3 του Προσαρτήματος Β. δ)   Τεχνικές Δεξιότητες Εκτέλεσης Ελεγκτικού Έργου: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης του τις δεξιότητες που διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Προσαρτήματος Β.

10.    Για την πιστοποίηση της απόκτησης των προαναφερθεισών δεξιοτήτων υποβάλλεται αναφορά σύμφωνα με το προσάρτημα Δ της παρούσης.

11.    Η αναφορά υπογράφεται από τον ασκούμενο, συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα νόμιμο ελεγκτή και έχει την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Κατατίθεται στο ΣΟΕΛ, επί ποινή απαραδέκτου, μαζί με την αίτηση για την αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης.

12.    Μετά την κατάθεση των αιτήσεων κατά το άρθρο 7 της παρούσης, το ΣΟΕΛ αντιπαραβάλλει τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ' αυτές με τα αντίστοιχα στοιχεία των υποβαλλόμενων αναφορών, και κατόπιν υποβάλλει στην ΕΛΤΕ βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα και ακριβή.

13.    Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΕΛΤΕ υποβάλλει τους ασκούμενους σε εξεταστική διαδικασία από επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη του ΣΟΕΛ και της ΕΛΤΕ.

14.    Οι υποψήφιοι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, πέντε (5) χρόνια πρακτικής άσκησης χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις ή δεν έχουν πραγματοποιήσει τα δύο (2) έτη της άσκησης μετά την περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων, θεωρείται ότι πληρούν τους ποσοτικούς όρους που θέτουν τα άρθρα 5 και 6 της παρούσης, εφόσον ολοκληρώσουν τις επαγγελματικές εξετάσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

15.    Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου οι διατάξεις των άρθρων 7-13 εφαρμόζονται αναλόγως.

16.    Η ΕΛΤΕ δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας να αποκλίνει, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ, από τις διατάξεις που εισάγονται με την παρούσα, οσάκις οι ιδιαιτερότητες και το ειδικό περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης το υπαγορεύουν.


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

17. Η παρούσα Πράξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ και θα τεθεί σε Δημόσια διαβούλευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς και επωνύμως τα σχόλια και τις απόψεις τους στη διεύθυνση publicconsultation(5)elte.org.gr μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή. Οι υποβληθείσες απόψεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο