Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2009 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.: 29580/940 Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008)

(Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008))

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ.: 29580/940

Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄/98).

2. Της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. η του άρθρου 2 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ τ.Α/136/5.6.2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει.

3. Του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ τ.Α 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 72881/1461/7.11.2003 (ΦΕΚ 1644 τ.Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τρόπο απόδοσης των εσόδων της ΕΛΤΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3673/94/28.1.2008 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 45/2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

6. Την υπ’ αριθμ. 17779/524/3.4.2009 απόφαση αντικατάστασης Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 28831/914/9.6.2009 απόφαση ΥΠΟΙΟ περί «ορισμού μελών Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».

8. Την υπ’ αριθμ. 28826/913/9.6.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την σύσταση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του έργου του ΣΠΕ.

9. Το υπ’ αριθμ. 23/11.6.2009 πρακτικό του ΔΣ της ΕΛΤΕ, αποφασίζουμε:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, περιλαμβανομένων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 12 του ν. 3693/2008, έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου. Οι εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Λ.Τ.Ε, ενώ η οργάνωση και η εκτέλεση τους ανατίθεται στο ΣΟΕΛ και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του εν λόγω φορέα. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι πράξεις του ΣΟΕΛ υποβάλλονται στην Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

2. Οι επαγγελματικές εξετάσεις διενεργούνται ανά εξάμηνο. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ προκηρύσσει τη διενέργεια εξετάσεων με απόφαση του, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον αθηναϊκές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια και στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ. Η προκήρυξη αναρτάται επίσης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΣΟΕΛ.

3. Η διενέργεια των εξετάσεων αρχίζει ένα μήνα μετά την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της προκήρυξης. Η προκήρυξη περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 8 του ν. 3693/2008, τον ακριβή χρόνο και τόπο διενέργειας τους, τα τυπικά προσόντα των δικαιούμενων να θέσουν υποψηφιότητα και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με το παράβολο συμμετοχής, το εύλογο ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και εισπράττεται από αυτό.

4. Με την ίδια προκήρυξη καλούνται για υποβολή υποψηφιότητας και οι νόμιμοι ελεγκτές άλλων κρατών−μελών της Ε.Ε, οι οποίοι εξετάζονται μόνον στα γνωστικά αντικείμενα υπό στοιχεία ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3693/2008.

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. Αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π A.E.I, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, στο γνωστικό πεδίο της λογιστικής ή της ελεγκτικής και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ. Η θητεία, οι αμοιβές και τα καθήκοντα των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Η Εξεταστική Επιτροπή με απόφαση της, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΟΕΛ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, οριστικοποιεί τον πίνακα υποψηφίων, μετά από έλεγχο των τυπικών προσόντων τους. Κατά της ως άνω απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας ενώπιον της, η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ανάρτησης και δημοσίευσης του πίνακα υποψηφίων. Επί των αιτήσεων θεραπείας η
Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει οριστικά εντός των επόμενων δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θεραπείας.

7. Οι εξετάσεις είναι γραπτές. Κατ’ εξαίρεση για άτομα με ειδικές ανάγκες διενεργούνται προφορικές εξετάσεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατίθεται με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από ιατρική γνωμάτευση περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του στις γραπτές εξετάσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής δημοσιεύονται μαζί με τον πίνακα υποψηφίων πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

8. Για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων κάθε γνωστικού αντικειμένου ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες. Κάθε θεματοθέτης εισηγείται τρεις σειρές πιθανών θεμάτων καθώς και πλήρεις απαντήσεις σε αυτά, κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του ΣΟΕΛ. Η Εξεταστική Επιτροπή επιλέγει τα θέματα για την εξέταση των μαθημάτων κάθε γνωστικού αντικειμένου.

9. Τα γραπτά δοκίμια έχουν καλυμμένο το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο) από τους επιτηρητές, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή και ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

10. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές, οι οποίοι σημειώνουν τους βαθμούς επί του γραπτού δοκιμίου και τους καλύπτουν με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Η κλίμακα βαθμολογίας είναι ακέραιες μονάδες από το 0 έως το 20. Επιτυχών
θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε σε κάθε μάθημα τουλάχιστον τον βαθμό 10. Ως βαθμός νοείται ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών. Αν οι δυο βαθμολογητές απέχουν μεταξύ τους πάνω από τρεις μονάδες και ο μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον 10, τότε ορίζεται τρίτος βαθμολογητής, ο βαθμός του οποίου και μόνον είναι ο τελικός βαθμός.

11. Οι προφορικές εξετάσεις κατά άρθρο 7 της παρούσης απόφασης διενεργούνται από δύο εξεταστές. Κατά τη διάρκεια όμως της εξέτασης παρίσταται και τρίτος εξεταστής, ο οποίος στην περίπτωση συνδρομής του εδαφίου ε΄ του άρθρου 10 της παρούσης θέτει τον τελικό βαθμό.

12. Σε περιπτώσεις που θέματα σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 9 και 10 του π.δ 193/1993 για τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα ή μαθήματα, γίνεται κατά το άρθρο 9 του ν. 3693/2008. Όσοι επιθυμούν την απαλλαγή τους από τις επαγγελματικές εξετάσεις κατά το ανωτέρω εδάφιο υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία κατατίθεται από κοινού με την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε, ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ. Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονται από κοινού με τον Πίνακα Υποψηφίων κατά το άρθρο 6 της παρούσης. Κατά αυτών χωρεί αίτηση θεραπείας κατά τα οριζόμενα στα εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 6 της παρούσης.

14. Υποψήφιοι που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Κοινό Πρόγραμμα Εξετάσεων (Joint Examination Scheme «JES»), το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το ACCA, πλην των Εξετάσεων F4, Corporate & Business Law (Εμπορικό Δίκαιο) και F6, Taxation (Φορολογία), θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του ν. 3693/2008, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα του Ελληνικού Δικαίου υπό στοιχεία ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3693/2008. Τα ως άνω ισχύουν και για όσους έχουν περατώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις του INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS in ENGLAND and WALES (ICAEW) κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του ΣΟΕΛ, καθώς και για τους Έλληνες ομογενείς υπηκόους τρίτων κρατών, που είναι μέλη των Επαγγελματικών Ινστιτούτων CPA(HnA), ΟΑ(ΚΑΝΑΔΑΣ), CA(SA)(NOTIA ΑΦΡΙΚΗ), CA (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).

15. Οι βαθμολογητές, οι εξεταστές και οι θεματοθέτες ορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και εγκρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή.Απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ή του επιστημονικού συνεργάτη ΑΕΙ ή ΤΕΙ των αντίστοιχων
γνωστικών αντικειμένων ή να είναι νόμιμοι ελεγκτές, μέλη του ΣΟΕΛ.

16. Με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε, ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ, καθορίζονται οι αμοιβές των θεματοθετών, των βαθμολογητών, των επιτηρητών και των εξεταστών, οι οποίες βαρύνουν το ΣΟΕΛ. Οι σχετικές με τη λειτουργία και τις αμοιβές των μελών της Εξεταστι−
κής Επιτροπής δαπάνες βαρύνουν την Ε.Λ.Τ.Ε..

17. Το ειδικότερο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων των επαγγελματικών εξετάσεων είναι το εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΟΕΛ

(α)Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (β)Νομοθετικές Ρυθμίσεις και πρότυπα αναφερόμενα στη σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (γ)Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Λογιστική 1
Λογιστική Τυποποίηση και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Λογιστική 4
Ειδική Ορολογία στην Αγγλική


(δ) Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Λογιστική 3

(ε) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

Λογιστική 2

(στ) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος (ζ)Ελεγκτική και Επαγγελματικές Ικανότητες του Ελεγκτή (η)Νομοθετικές Ρυθμίσεις και επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με υποχρεωτικούς ελέγχους και τις λοιπές ελεγκτικολογιστικές εργασίες και τους νόμιμους ελεγκτές (θ)Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ι)Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία

Ελεγκτική 1
Ελεγκτική 2
Ελεγκτική 3

(ια) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης συναφή με ελεγκτικές εργασίες (ιβ) Αρχές και ειδικά θέματα πτωχευτικού δικαίου

Δίκαιο Εταιρειών και Πτωχευτικό

(ιγ) Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογία 1
Φορολογία 2

(ιδ) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

(ιε) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ιστ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα

Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής

(ιζ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Οικονομική Επιχειρήσεων, Πολιτική Οικονομία και Διεθνής Οικονομία

(ιη) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής

Μαθηματικά και Στατιστική

(ιθ) Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαχείριση Επιχειρήσεων, Επενδύσεις και Νέα Χρηματοοικονομικά Μέσα

18. Κατ’ εξαίρεση, στις εξετάσεις του πρώτου (α΄) εξαμήνου του 2009, δεν ισχύουν οι προθεσμίες των άρθρων 3, 6, 7 και 13 της παρούσης, αλλά αυτές που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του ΣΟΕΛ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο