Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2009 ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0002/09 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων

(Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση 0002/09 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων»

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Αρμόδια Αρχή για την εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών είναι η ΕΛΤΕ. Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού έλεγχου έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

2. Οι πρώτοι ποιοτικοί έλεγχοι της ΕΛΤΕ θα πραγματοποιηθούν από ειδική ομάδα ελέγχου υπό την εποπτεία του ΣΠΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και θα αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου για τη λειτουργία συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες (ISQC 1).

3. Οι ως άνω ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν σε όλες ανεξαιρέτως τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα :

α) παρουσίαση και συζήτηση του προγράμματος ποιοτικών ελέγχων 2009 με τις ελεγκτικές εταιρείες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), καθώς και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί με κατ’ ιδίαν πρόσκληση από την ΕΛΤΕ,

β) αποστολή ερωτηματολογίου εσωτερικής αξιολόγησης στις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Ποιότητας (ISQC 1), που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην ΕΛΤΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009,

γ) επιτόπιοι έλεγχοι από ειδική ομάδα ελέγχου υπό την εποπτεία του ΣΠΕ σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου για τη λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες (ISQC 1) σε ημερομηνίες που έγκαιρα θα κοινοποιηθούν από την ΕΛΤΕ,

δ) επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και επεξεργασία των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τους εν λόγω ελέγχους και

ε) δημοσίευση από την ΕΛΤΕ συγκεντρωτικής έκθεσης με τα τελικά συμπεράσματα των ως άνω ποιοτικών ελέγχων.

4. Οι ανωτέρω ποιοτικοί έλεγχοι θα επεκταθούν και σε θέματα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 12 και 13 του ν.3691/2008 οι ελεγκτικές εταιρείες και κατ’ επέκταση οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, όταν συντρέχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνδέονται με τις ως άνω δραστηριότητες.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ποιοτικών ελέγχων, η ΕΛΤΕ έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει από τις διατάξεις που εισάγονται με την παρούσα Ανακοίνωση σε κάθε περίπτωση που οι ιδιαιτερότητες ορισμένου ελέγχου το υπαγορεύουν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο