Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0001/09 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και σε ελεγκτικά γραφεία

(Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και σε ελεγκτικά γραφεία)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση 0001/09

«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και σε ελεγκτικά γραφεία»

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. Η χορήγηση της επαγγελματικής άδειας γίνεται με πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

2. Για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3693/2008 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισμένου βαθμού εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια) για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων κατά τα άρθρα 7 έως 9 του ν.3693/2008 ή των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων κατά το άρθρο 12 του ν.3693/2008, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης υπ’ αριθμ. 0001/09 (υπ’ αριθμ. 29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1245/24.6.2009).

γ) Συμπλήρωση τριετούς πρακτικής άσκησης, εφόσον είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και εξαετούς στις λοιπές περιπτώσεις. Τα δύο τουλάχιστον έτη της άσκησης πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, καθώς και η επάρκεια της
εποπτείας των προσώπων που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων κρίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία με ανακοινώσεις που εκδίδει καθορίζει τους όρους και το ειδικότερο περιεχόμενο της επάρκειας της άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Λ.Τ.Ε δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ή διευκρίνιση.

δ) Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του ν.3693/2008. Όταν δικαιούχος της άδειας είναι ελεγκτικό γραφείο απαιτείται επιπρόσθετα η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3693/2008.

3. Νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, εφόσον συμμετάσχουν επιτυχώς στις ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του ν.3693/2008.

4. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτές τρίτων κρατών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.3693/2008 και τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

5. Για τη λήψη άδειας υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) απολυτήριο λυκείου και ακαδημαϊκοί τίτλοι, εφόσον υπάρχουν,

β) βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων,

γ) βεβαίωση εργοδότη σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης,

δ) βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο επί τη βάσει αυτών υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα και ακριβή. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία της υποβληθείσης βεβαίωσης.

6. Για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για το σκοπό βεβαίωσης της συνεχούς εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο δια βίου εκπαίδευσης.

7. Όλες οι προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Ε.Λ.Τ.Ε αντικαθίστανται από την παρούσα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο