Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2010 ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0002/10 Λογιστικός χειρισμός Έκτακτης Εισφοράς Ν. 3808/2009

(Λογιστικός χειρισμός Έκτακτης Εισφοράς Ν. 3808/2009)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ 0002/10

«Λογιστικός χειρισμός Έκτακτης Εισφοράς Ν. 3808/2009»

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής:
1. Η Ε.Λ.Τ.Ε., δια του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), είναι η αρμόδια αρχή να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και
των διεθνών λογιστικών προτύπων.

2. Με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227/10.12.2009), επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ιδίου Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει των προαναφερομένων διατάξεων.

3. Από την παρ. 2 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος» ορίζεται ότι οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και ξένους φόρους που βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Με βάση την παρ. 5 του ιδίου Δ.Λ.Π., φορολογητέο κέρδος για μια περίοδο είναι το κέρδος που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από τις φορολογικές αρχές, επί του οποίου πληρώνονται οι φόροι εισοδήματος. Βάσει αυτής της αρχής, η εν λόγω εισφορά μπορεί να
χαρακτηριστεί ως φόρος εισοδήματος, ανεξάρτητα του πως χαρακτηρίζεται για φορολογικούς σκοπούς και συνεπώς:
2/2

(α) Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς να επιβαρύνει τη χρήση 2009 και να εμφανιστεί ως φόρος εισοδήματος στον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», με ιδιαίτερη παρουσίαση του κανονικού ποσού του φόρου εισοδήματος της χρήσεως και του ποσού της έκτακτης εισφοράς.
(β) Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α., το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς να αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009, βάσει του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο