Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2010 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων.

(Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων.)

Αθήνα 16-02-2010
Αρ. Πρωτ. Z3-962

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'


Ταχ. Δ/νση    : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Γεωργίου
Τηλέφωνο     : 210-3893327
FAX    : 210-3847676
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. της Α.Δ. 7/09


ΘΕΜΑ: Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων.

Έχοντας υπόψη:
1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).
2.    Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.    Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
4.    Το Ν.Δ.136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.    Την Α.Δ. 7/2009 «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΦΕΚ 1388/ Β'/ 13-7-09) όπως εκάστοτε ισχύουν.
6.    To Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009),
7.    Το Π.Δ. 187/2009«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α77.10.2009).
8.    Την ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ποιότητα και επισήμανση αγαθών.
9.    Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ΠροϋπολογισμούΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Το άρθρο 305 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1
Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων
1.    Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα(ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).
2.    Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λ.π) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπόθεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο «g».
3.    Η επισήμανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη. Σε προηγούμενα στάδια διάθεσης αρκεί οι αντίστοιχες ενδείξεις να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα.
4.    Τα αντικείμενα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να σημαίνονται έκτυπα με τον τρόπο που σημαίνονται τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα καθώς και να φέρουν ενδείξεις όπως κωδικός κατασκευαστή, τίτλο περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο ή οποιονδήποτε άλλη ένδειξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα.
Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).
Άρθρο 2
1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την επομένη της
ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 1. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο.
Η  Υπουργός Λούκα ΚατσέληΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο