Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2010 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/539/8.2.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Τροποποίηση της απόφασης 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1746/26.11.2004).

(Τροποποίηση της απόφασης 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1746/26.11.2004).)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/539/8.2.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1746/26.11.2004).

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 24 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ A΄ 210/2.11.2004).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ) του άρθρου 16 και του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 137/1985).

3. Την απόφαση 1/317/11.11.2004 «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1746/26.11.2004).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της απόφασης 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1746/26.11.2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα αμοιβαία κεφάλια του άρθρου 23 του Νόμου επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Νόμου, σε καταθέσεις του στοιχείου στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Νόμου και σε μέσα χρηματαγοράς και κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: …».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Γεώργιος Π. Χαντζηνικολάου Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης
Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο