Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-1985 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την τροποποίηση και απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη

(ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την τροποποίηση και απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την  τροποποίηση και απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών αυτής (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2845/77 (2), και ιδίως το άρθρο 21,

την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),

Εκτιμώντας:

ότι, ενόψει της τυποποίησης και της απλοποίησης των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να καθορισθεί το αντικείμενο αυτών των στατιστικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση από το αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας·

ότι επιβάλλεται επίσης να καθορισθούν τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να αξιοποιούνται για τις στατιστικές του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς και να καταρτισθούν οι σχετικοί μ' αυτό ορισμοί·

ότι ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου δεν πρέπει πλέον να εφαρμόζονται για τις στατιστικές του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη·

ότι η τυποποίηση αυτή και η απλούστευση αυτή είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ένας από τους στόχους της Κοινότητας· ότι, επειδή η συνθήκη δεν προβλέπει τις ειδικές εξουσίες που απαιτούνται γι' αυτό το σκοπό, ο κανονισμός αυτός πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 235,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Αντικείμενο των στατιστικών του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη είναι:

Α. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται σε κράτος μέλος και τα οποία στο κράτος μέλος αποστολής,

α) ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εσωτερικής αγοράς αυτού του κράτους μέλους·

β) δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εσωτερικής αγοράς αυτού του κράτους μέλους, αλλά έχουν παραχθεί σ' αυτό ή έχουν υπαχθεί υπό φορολογικό καθεστώς τελειοποίησης·

γ) ευρίσκονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αποστέλλονται όπως είναι, ή υπό μορφή ενδιαμέσων προϊόντων ή προϊόντων προς κατεργασία κατά την έννοια της οδηγίας 69/73/ΕΟΚ (6) και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 73/95/ΕΟΚ (7).

Β. α) Τα εμπορεύματα που ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 9 παράγραφος 2 της συνθήκης, και τα οποία στο κράτος μέλος προορισμού τίθενται σε κατανάλωση ή τίθενται υπό φορολογικό καθεστώς τελειοποίησης·

β) τα εμπορεύματα που, προερχόμενα από το κράτος μέλος αποστολής, εισάγονται στο κράτος μέλος προορισμού υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως ορίζεται από την οδηγία 69/73/ΕΟΚ και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 73/95/ΕΟΚ, για να τύχουν συμπληρωματικής επεξεργασίας ή για να διατεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Τα άρθρα 3 έως 10 εφαρμόζονται μόνο στα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο Α στοιχεία α) και β) και στο σημείο Β στοιχείο α) της παραγράφου 1 που στο εξής καλούνται «εμπορεύματα ».

Άρθρο 2

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στο σημείο Α χαρακτηρίζονται ως «αποστολή» και στο σημείο Β ως « άφιξη».

Άρθρο 3

Ως κράτος μέλος αποστολής νοείται το κράτος μέλος από το οποίο τα εμπορεύματα του πρώτου άρθρου παράγραφος 1 σημείο Α στοιχεία α) και β) αποστέλλονται προς άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 4

Ως κράτος μέλος προορισμού νοείται το κράτος μέλος προς το οποίο τα εμπορεύματα του άρθρου 1 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχεία α) και β) αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Για κάθε κεφάλαιο του ΝΙΜΕΧΕ πρέπει να αναφέρονται στο τυποποιημένο έγγραφο των στατιστικών πληροφοριών:

α) κατά την άφιξη, το κράτος μέλος αποστολής·

β) κατά την αποστολή, το κράτος μέλος προορισμού·

γ) το καθαρό βάρος των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75, ή, για τα εμπορεύματα που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ίδιου κανονισμού, το βάρος μετά της αμέσου συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 4 του παραπάνω κανονισμού·

δ) για τα εμπορεύματα που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75, άλλες μονάδες μετρήσεως, καλούμενες συμπληρωματικές, επιπλέον αντί του καθαρού βάρους ή του βάρους μετά της αμέσου συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού·

ε) τη στατιστική αξία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

στ) ενδεχομένως, η ιδιαίτερη κίνηση των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75·

ζ) ο τρόπος μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

1. Κατά την αποστολή, η στατιστική αξία καθορίζεται με αφετηρία τη βάση επιβολής φόρου που πρέπει να υπολογισθεί για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (1), για την παράδοση εμπορευμάτων όπως προβλέπεται στο σημείο Α παράγραφος 1 στοιχείο α) και, ενδεχομένως, για τις πράξεις που προβλέπονται στο σημείο Α παράγραφος 1 στοιχείο β) του άρθρου 11 αυτής της οδηγίας, μετά την αφαίρεση, ωστόσο, των φόρων που εκπίπτουν λόγω της αποστολής · αντίθετα, η στατιστική αξία περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης που αντιστοιχούν στο τμήμα της διαδρομής που διενεργείται στο στατιστικό έδαφος του μέλους αποστολής.

2. Κατά την άφιξη, η στατιστική αξία καθορίζεται με αφετηρία τη βάση επιβολής φόρου που πρέπει να υπολογισθεί για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας, για τις πράξεις που προβλέπονται στο σημείο Β του άρθρου 11 αυτής της οδηγίας, μετά την αφαίρεση, ωστόσο, των φόρων που εκπίπτουν λόγω του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα διατίθενται στην κατανάλωση, και των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης που αντιστοιχούν στο τμήμα της διαδρομής που διενεργείται στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους προορισμού.

3. Η στατιστική αξία πρέπει να δηλωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η βάση επιβολής φόρου δεν πρέπει να καθοριστεί για φορολογικούς σκοπούς.

4. Για τα εμπορεύματα που προέρχονται από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κάτω από φορολογικό καθεστώς τελειοποίησης, η στατιστική αξία κατά την αποστολή και κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 σημείο Β παράγραφος 5 της παραπάνω οδηγίας, κατά την άφιξη καθορίζεται σαν τα εμπορεύματα αυτά να είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος τελειοποίησης.

Άρθρο 7

1. Ως τρόπος μεταφοράς κατά την αποστολή νοείται ο τρόπος μεταφοράς που ορίζεται από το ενεργητικό μεταφορικό μέσο με το οποίο υποτίθεται ότι τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους αποστολής και, κατά την άφιξη, ο τρόπος μεταφοράς που ορίζεται από το ενεργητικό μεταφορικό μέσο με το οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους προορισμού.

2. Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, ως τρόποι μεταφοράς λογίζονται οι εξής:

1.2 // // // Κώδικας // Ονόματα

// // // 1 // Θαλάσσιες μεταφορές // 2 // Σιδηροδρομικές μεταφορές // 3 // Οδικές μεταφορές // 4 // Αεροπορικές μεταφορές // 5 // Ταχυδρομικές αποστολές // 7 // Μόνιμες εγκαταστάσεις μεταφοράς // 8 // Μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας // 9 // Αυτοφερόμενα // //

3. Στην περίπτωση που αναφέρεται ένας από τους τρόπους μεταφοράς που απαριθμούνται στην παράγραφο

2 κώδικες 1, 2, 3, 4 και 8, πρέπει να σημειώνεται αν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75.

4. Στην περίπτωση που αναφέρεται ένας από τους τρόπους μεταφοράς που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 κώδικες 1, 3, 4 και 8 πρέπει, εξάλλου, να σημειώνεται η εθνικότητα του ενεργητικού μέσου μεταφοράς όπως αυτή είναι γνωστή κατά την αποστολή ή κατά την άφιξη.

Άρθρο 8

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα στοιχεία που το άρθρο 5 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε).

2. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη επεξεργάζονται, εξάλλου, τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 5 στοιχείο ζ). Η ημερομηνία έναρξης της επεξεργασίας των στοιχείων και οι όροι υπό τους οποίους θα γίνει η επεξεργασία αυτή θα θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75.

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται για όλα τα εμπορεύματα που, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη, με εξαίρεση τα εμπορεύματα:

α) τα οποία απαριθμούνται στον κατάλογο εξαιρέσεων του παραρτήματος Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75·

β) των οποίων η αξία και το βάρος είναι κατώτερα από το στατιστικό κατώφλιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 και καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 41 του εν λόγω κανονισμού·

γ) για τα οποία ισχύουν τα άρθρα 27, 28 παράγραφος 1, 29, 30, 31 ή 32 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 ή ανάλογες διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ίδιου κανονισμού.

4. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην προβούν στη συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και γ).

Άρθρο 9

1. Τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22 και 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 δεν εφαρμόζονται στις στατιστικές του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη.

2. Για την εφαρμογή των λοιπών άρθρων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 στις στατιστικές του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη, οι όροι «εξαγωγή» και «εισαγωγή» αντικαθίστανται αντιστοίχως από τους όρους «αποστολή» και «άφιξη».

Άρθρο 10

1. Οι διατάξεις για την ενοποίηση και την απλούστευση:

α) των στατιστικών στοιχείων·

β) των τυποποιημένων εγγράφων των στοιχείων, στο βαθμό που αφορούν τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

θεσπίζονται σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στο αρθρο 41 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75.

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, θεσπίζονται οι διατάξεις είναι που αναγκαίες για τη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.

2. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή, και το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Τα αποτελέσματα αυτά περιέχουν τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1988.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.F. POOS

(1) ΕΕ αριθ. L 183 της 14. 7. 1975, σ. 3.

(2) ΕΕ αριθ. L 329 της 22. 12. 1977, σ. 3.

(3) ΕΕ αριθ. C 21 της 26. 1. 1983, σ. 4.

(4) ΕΕ αριθ. C 161 της 20. 6. 1983, σ. 168.

(5) ΕΕ αριθ. C 211 της 8. 8. 1983, σ. 6.

(6) ΕΕ αριθ. L 58 της 8. 3. 1969, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 120 της 7. 5. 1973, σ. 17.

(1) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο