Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-1975 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) Αριθ. 1736/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής

(ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) Αριθ. 1736/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1)

Εκτιμώντας:

ότι επισταμένη εξέταση της καταστάσεως κατέστησε φανερή την ανάγκη καθιερώσεως ενιαίων ορισμών και μεθόδων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής-

ότι η Συνέλευση, στο ψήφισμά της της 18ης Ιανουαρίου 1972 που γνωμοδοτεί επί της προτάσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Συμβούλιο περί ενός κανονισμού σχετικού με την ονοματολογία των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και της στατιστικής του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής (NIMEXE), εξέφρασε την ευχή όπως η ενοποίηση των ονοματολογιών των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου συμπληρωθεί κατά το δυνατόν γρηγορότερα με μία αντίστοιχη εναρμόνιση των εννοιών, των μεθόδων και των ορισμών που χρησιμοποιούνται στις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου-

ότι, επειδή η συλλογή και η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής δεν γίνεται από τα όργανα της Κοινότητος, αλλά από τα Κράτη Μέλη, είναι δυνατόν να επιτευχθούν λεπτομερή και ομοιογενή κοινοτικά αποτελέσματα μόνον από εθνικά αποτελέσματα των οποίων η συλλογή και η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με ενιαίους ορισμούς και μεθόδους-

ότι η ανταλλαγή αυτών των στατιστικών στοιχείων, όπως την επιβάλλουν οι σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται για τη μετάδοση των πληροφοριών, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μεταξύ των Κρατών Μελών αφ' ενός, και μεταξύ αυτών και των οργάνων της Κοινότητος αφ' ετέρου, εκτός αν ενιαίοι ορισμοί και μέθοδοι εφαρμόζονται κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των εθνικών αποτελεσμάτων-

ότι η εφαρμογή ενιαίων ορισμών και μεθόδων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής ευνοεί την ομοιομορφία και την απλοποίηση των εγγράφων και άλλων βοηθητικών μέσων πληροφορήσεως που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο-

ότι η αντικατάσταση των εθνικών κανόνων από τους κοινοτικούς θα βελτιώσει τη συγκρισιμότητα και θα διευκολύνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και των Κρατών Μελών αυτής-

ότι η εφαρμογή ενιαίων ορισμών και μεθόδων θα ηδύνατο επίσης να διευκολύνει την απλοποίηση της συλλογής και της επεξεργασίας των στοιχείων των σχετικών με το εμπόριο μεταξύ των Κρατών Μελών, καθώς και τη θέσπιση κοινοτικών μεθόδων υποκαταστάσεως για τη στατιστική καταγραφή του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών σε περίπτωση που θα έπαυε η παρακολούθηση της κινήσεως των εμπορευμάτων στα εσωτερικά σύνορα-

ότι είναι ουσιώδες για την Κοινότητα να διαθέτει ομοιογενή στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο, προκειμένου να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις στις οποίες παρεμβαίνει ως τοιαύτη-

ότι η θέσπιση κοινοτικών στατιστικών της διαμετακομίσεως και της τελωνειακής αποταμιεύσεως θα διευκολυνθεί από την εφαρμογή ενιαίων ορισμών και μεθόδων κατά τη στατιστική καταγραφή όλων των άλλων κινήσεων εμπορευμάτων οι οποίες αφορούν το εξωτερικό εμπόριο-

ότι, για να εξασφαλισθεί μία τακτική και πλήρης στατιστική ενημέρωση επί του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών της, είναι απαραίτητο τα Κράτη Μέλη και οι οργανισμοί της Κοινότητος να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με ενιαίο σύστημα και χρονοδιάγραμμα-

ότι οι ενιαίοι ορισμοί και μέθοδοι για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στις εισαγωγές και εξαγωγές της Κοινότητος όσο και στο εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών- ότι οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος με τρίτες χώρες αποτελούν όργανο για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής- ότι οι στατιστικές του εμπορίου μεταξύ Κρατών Μελών είναι απαραίτητες για την αρμονική λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι η συνθήκη δεν έχει προβλέψει τις απαιτούμενες εξουσίες δράσεως για την εφαρμογή ενιαίων ορισμών και μεθόδων στις στατιστικές αυτές-

ότι, επειδή η εναρμόνιση αντιπροσωπεύει συνεχή προσπάθεια η υλοποίηση της οποίας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τις προόδους που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλους νομικούς τομείς, είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι όροι για συνεχή προσαρμογή οι συνέπειες της οποίας πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο των διαθεσίμων οικονομικών μέσων-

ότι είναι αναγκαίο οι διατάξεις οι σχετικές με τους ορισμούς και τις στατιστικές μεθόδους του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής να εφαρμοσθούν κατά τρόπο ομοιόμορφο και να είναι άμεσα δεσμευτικές-

ότι η εγγύηση της ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ουσιώδης και ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό να θεσπισθεί μία κοινοτική διαδικασία η οποία θα επιτρέψει τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής μέσα στις κατάλληλες προθεσμίες- ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί επιτροπή σκοπός της οποίας θα είναι η οργάνωση στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I Ορισμοί και μέθοδοι

Άρθρο 1

Όλα τα εμπορεύματα:

α) που εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητος ή εξέρχονται από αυτό,

β) που κυκλοφορούν μεταξύ των στατιστικών εδαφών των Κρατών Μελών,

αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής.

Άρθρο 2

1. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, αυτά που εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος ενός Κράτους Μέλους και εξέρχονται από αυτό υπό καθεστώς διαμετακομίσεως αποτελούν αντικείμενο της στατιστικής της διαμετακομίσεως.

2. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, αποτελούν αντικείμενο της στατιστικής της τελωνειακής αποταμιεύσεως:

α) τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις τελωνειακές αποθήκες που καθορίζονται από την οδηγία 69/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1969 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με το καθεστώς της τελωνειακής αποταμιεύσεως(2) όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχωρήσεως(3), ή που εξέρχονται από αυτές, με εξαίρεση τις τελωνειακές αποθήκες που μνημονεύονται στο παράρτημα A-

β) τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες που καθορίζονται από την οδηγία 69/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1969 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με το καθεστώς των ελευθέρων ζωνών(4), όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχωρήσεως και οι οποίες μνημονεύονται στο παράρτημα A ή που εξέρχονται απ' αυτές.

3. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής στατιστικής τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από χώρους εναποθηκεύσεως διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περιπτώσεις α) και β)- οι χώροι αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41.

4. Το Συμβούλιο καθορίζει ομοφώνως προτάσει της Επιτροπής τις διατάξεις τις σχετικές με τη στατιστική της διαμετακομίσεως, τη στατιστική της τελωνειακής αποταμιεύσεως και τη στατιστική που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Μέχρι της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών, με την επιφύλαξη των στατιστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 542/69 του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1969 περί της κοινοτικής διαμετακομίσεως(5), όπως τροποποιήθηκε τελικά με την πράξη προσχωρήσεως.

5. Οι κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων που αφορούν εκείνα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 εμπορεύματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3, ή τα οποία κατά την έξοδό τους από μία τελωνειακή αποθήκη που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α ή μία ελεύθερη ζώνη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α ή από χώρο αποθηκεύσεως υπό την έννοια της παραγράφου 3 δεν εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος του Κράτους Μέλους αποθηκεύσεως, απαριθμούνται στα άρθρα 3 έως 39.

Άρθρο 3

1. Το στατιστικό έδαφος της Κοινότητος περιλαμβάνει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητος όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1496/68 του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 περί του καθορισμού του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητος(6), όπως τροποποιήθηκε τελικά με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3456/73(7), πλην των υπερποντίων γαλλικών διαμερισμάτων και της Γροιλανδίας.

2. Τα Κράτη μέλη καθορίζουν το στατιστικό τους έδαφος συμμορφούμενα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 4

1. Ως εμπορεύματα νοούνται όλα τα κινητά αγαθά.

2. Το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρείται εμπόρευμα κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

1. Στα χρησιμοποιούμενα μέσα στης στατιστικής πληροφορήσεως, τα εμπορεύματα περιγράφονται σύμφωνα με τις ονομασίες που προβλέπουν οι διατάξεις οι σχετικές με τις συναλλαγές εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατόν να ταξινομούνται ευχερώς και με ακρίβεια υπό την οικεία στήλη εντός της ονοματολογίας των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής (NIMEXE).

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και μέχρι της προβλεπομένης ημερομηνίας στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1445/72 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί της ονοματολογίας των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής (NIMEXE)(8), τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατόν να ταξινομούνται από τα Κράτη Μέλη με ακρίβεια στην κλάση στην οποία ανήκουν εντός της εθνικής τους ονοματολογίας των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου.

3. Τα εμπορεύματα πρέπει να περιγράφονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, έστω και αν άλλοι κοινοτικοί κανονισμοί απαιτούν ταυτόχρονο καθορισμό τους σύμφωνα με άλλες ονοματολογίες.

4. Για κάθε είδος εμπορεύματος πρέπει να σημειώνεται ο κωδικός αριθμός που δίδεται στην χρησιμοποιούμενη ονοματολογία.

Άρθρο 6

1. Στα χρησιμοποιούμενα μέσα της στατιστικής πληροφορήσεως, οι χώρες και τα εδάφη καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να δύνανται να ταξινομούνται ευχερώς και με ακρίβεια υπό την οικεία στήλη εντός της ονοματολογίας των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 35.

2. Ο κωδικός αριθμός που προβλέπεται από την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής, πρέπει να μνημονεύεται για κάθε χώρα.

Άρθρο 7

1. Στα χρησιμοποιούμενα μέσα της στατιστικής πληροφορήσεως, για κάθε στήλη της NIMEXE πρέπει να μνημονεύονται:

α) το στατιστικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 8-

β) κατά την εισαγωγή, η χώρα καταγωγής ή η χώρα προελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11-

γ) κατά την εξαγωγή, η χώρα προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12-

δ) το καθαρό βάρος των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4 ή, για τα εμπορεύματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41, το βάρος μετά της αμέσου συσκευασίας του εμπορεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 4-

ε) για τα εμπορεύματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41, οι άλλες μονάδες μετρήσεως ονομαζόμενες στο εξής "συμπληρωματικές μονάδες", είτε επί πλέον είτε αντί του καθαρού βάρους ή του βάρους μετά της αμέσου συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16-

στ) η στατιστική αξία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17-

ζ) η τιμή τιμολογίου των εμπορευμάτων-

η) η φύση της συναλλαγής και οι όροι της παραδόσεως, σύμφωνα με το άρθρο 18-

θ) Κατά περίπτωση, η ιδιαίτερη κίνηση των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 19-

ι) ο τρόπος μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20.

2. Η ημερομηνία, μετά από την οποία τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις ζ), η) και ι) πρέπει να μνημονεύονται, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 41.

Άρθρο 8

1. Οι εισαγωγές υποδιαιρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα στατιστικά καθεστώτα:

α) εισαγωγές υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή-

β) εισαγωγές μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή-

γ) άλλες εισαγωγές.

2. Οι εξαγωγές υποδιαιρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα στατιστικά καθεστώτα:

α) εξαγωγές μετά από τελειοποίηση προς επανεξαγωγή-

β) εξαγωγές προς τελειοποίηση προς επανεισαγωγή-

γ) άλλες εξαγωγές.

3. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου των στατιστικών κατηγοριών, ο ορισμός τους, καθώς και η εναρμόνιση μεταξύ των στατιστικών καθεστώτων και των τελωνειακών καθεστώτων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41, χωρίς να θίγονται τα τελευταία.

Άρθρο 9

1. Ως "χώρα καταγωγής" νοείται η χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί του κοινού καθορισμού της εννοίας καταγωγής των εμπορευμάτων(9), όπως τροποποιήθηκε τελικά με την πράξη προσχωρήσεως.

2. Όταν, για την εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου, των ποσοτικών περιορισμών ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων σχετικών με τις εμπορικές συναλλαγές, η καταγωγή των εμπορευμάτων καθορίζεται βάσει συμβάσεων ή ειδικών κανονισμών της Κοινότητος που παρεκκλίνουν του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68, οι κανόνες που καθορίζονται από αυτούς εφαρμόζονται στις προβλεπόμενες από τις ανωτέρω συμβάσεις και κανονισμούς περιπτώσεις.

Άρθρο 10

Όταν τα εμπορεύματα, πριν φθάσουν στη χώρα εισαγωγής, έχουν εισέλθει σε μία ή περισσότερες ενδιάμεσες χώρες και έγιναν αντικείμενο δικαστικών αποφάσεων ή νομικών ενεργειών μη συναφών με τις μεταφορές, τότε, ως χώρα προελεύσεως θεωρείται η τελευταία χώρα όπου προέκυψαν οι αποφάσεις ή οι νομικές ενέργειες αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις η χώρα προελεύσεως συμπίπτει με τη χώρα καταγωγής.

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, στα στοιχεία της στατιστικής πληροφορήσεως πρέπει να μνημονεύονται:

α) όσον αφορά τα εμπορεύματα τα καταγόμενα από τρίτες χώρες που δεν είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, εκτός αν έχουν καθοριστεί ιδιαίτερες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 41:

- η χώρα καταγωγής, ή

- η χώρα προελεύσεως, για τα εμπορεύματα του κεφαλαίου 99 της NIMEXE, ή,

- σε περίπτωση αγοράς πλοίων ευρισκομένων ήδη σε υπηρεσία, η χώρα στο νηολόγιο της οποίας ήταν εγγεγραμμένο το πλοίο ή, ελλείψει αυτής, η χώρα τη σημαία της οποίας έφερε το πλοίο κατά την κτήση-

β) για τα άλλα εμπορεύματα:

- το Κράτος Μέλος προελεύσεως ή

- η τρίτη χώρα προελεύσεως, κατ' εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 41.

Άρθρο 12

Ως "χώρα προορισμού" νοείται η τελευταία γνωστή χώρα κατά τη στιγμή της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να σταλούν τα εμπορεύματα.

Άρθρο 13

Ως "χώρα αγοράς" νοείται εκείνη όπου έχει την έδρα του ο αντισυμβαλλόμενος του εισαγωγέα.

Άρθρο 14

Ως "χώρα πωλήσεως" νοείται εκείνη όπου έχει την έδρα του ο αντισυμβαλλόμενος του εξαγωγέα.

Άρθρο 15

1. Ως "καθαρό βάρος" νοείται αυτό τούτο το βάρος του εμπορεύματος χωρίς καμιά συσκευασία.

2. Ως "βάρος μετά της αμέσου συσκευασίας" νοείται το άθροισμα του βάρους του εμπορεύματος και της συσκευασίας με την οποία περιέρχεται συνήθως στα χέρια του αγοραστού, κατά τη λιανική πώληση.

3. Ως "συσκευασία" νοούνται όλα τα εσωτερικά ή εξωτερικά περιβλήματα, υλικά συσκευασίας, καλύμματα και υποστηρίγματα, εκτός του εξοπλισμού για τη μεταφορά ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων με την έννοια που δίδεται στη λέξη αυτή στο άρθρο 1 περίπτωση β) της τελωνειακής συμβάσεως περί εμπορευματοκιβωτίων, που έχει υπογραφεί στη Γενεύη την 18η Μαΐου 1956, καθώς και τα αδιάβροχα καλύμματα, τα εξαρτήματα και το βοηθητικό υλικό μεταφοράς.

4. Το καθαρό βάρος και το βάρος μετά της αμέσου συσκευασίας πρέπει να δίδεται σε χιλιόγραμμα.

Άρθρο 16

Ως "συμπληρωματικές μονάδες" νοούνται όλες οι άλλες μονάδες μετρήσεως βάρους εκτός αυτών που εκφράζονται σε χιλιόγραμμα.

Άρθρο 17

1. Κατά την εισαγωγή, η στατιστική αξία των εμπορευμάτων είναι:

- η δασμολογητέα αξία, που ορίζεται με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 803/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων(10), όπως τροποποιήθηκε τελικά με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1028/75(11), ή

- μία αξία που προσδιορίζεται σε αναφορά προς την έννοια της δασμολογητέας αξίας.

2. Κατά την εξαγωγή, ως στατιστική αξία των εμπορευμάτων νοείται η αξία των εμπορευμάτων στον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο τούτα εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος του Κράτους Μέλους που πραγματοποιεί την εξαγωγή.

3. Τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλισθεί η ομοιογένεια, η συγκρισιμότητα και η συνέχεια των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής καθορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 41 διαδικασία.

Οι σχετικές διατάξεις των Κρατών Μελών εφαρμόζονται μέχρι της υιοθετήσεως των μέτρων αυτών.

Άρθρο 18

1. Οι όροι "φύση συναλλαγής" και "όροι παραδόσεως" αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν τις ρήτρες της συμβάσεως.

Η φύση της συναλλαγής καθορίζεται ως εξής: αγορά ή πώληση, προμήθεια, παρακαταθήκη, δωρεάν αποστολή, άλλες συναλλαγές.

Οι όροι παραδόσεως ορίζονται ως εξής: cif, fob, ελεύθερο στα σύνορα, ελεύθερο κατά την αναχώρηση, ελεύθερο τελών μέχρι την κατ' οίκον παράδοση περιλαμβανομένου και του εκτελωνισμού, ελεύθερο τελών μέχρι την κατ' οίκον παράδοση μη περιλαμβανομένου του εκτελωνισμού, άλλοι όροι παραδόσεως.

2. Τα Κράτη Μέλη έχουν την ευχέρεια να αναπτύξουν, μέσα στις εθνικές τους οδηγίες, τις στήλες "άλλες συναλλαγές" και "άλλοι όροι παραδόσεως".

Άρθρο 19

1. Οι ειδικές διακινήσεις των εμπορευμάτων είναι οι ακόλουθες:

α) επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (άρθρο 27)-

β) αποστολές σε ξένες ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 28 παράγραφοι 1 ή 2)-

γ) αποστολές από ξένες ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 28 παράγραφοι 1 ή 3)-

δ) αποστολές σε εθνικές ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 29 παράγραφος 1)-

ε) επανεισαγωγή εμπορευμάτων από εθνικές ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 29 παράγραφος 2)-

στ) βιομηχανικά συγκροτήματα (άρθρο 33 παράγραφος 1 εδάφιο α))-

ζ) τμηματικές αποστολές, (άρθρο 33 παράγραφος 1 υπό β))-

η) εφοδιασμός για αποθήκες καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 33 παράγραφος 1 υπό γ))-

θ) λοιποί εφοδιασμοί πλοίων (άρθρο 33 παράγραφος 1 υπό δ))-

ι) αποστολές υπό επιστροφή (άρθρο 33 παράγραφος 1 υπό ε))-

2. Ο κατάλογος των ειδικών διακινήσεων των εμπορευμάτων δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των μέτρων απλοποιήσεως και τυποποιήσεως, που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 33, καθιστά απαραίτητη την ενημέρωσή του.

Άρθρο 20

1. Οι τρόποι μεταφοράς είναι οι ακόλουθοι:

α) θαλάσσιες μεταφορές-

β) εσωτερική ναυσιπλοΐα-

γ) αεροπορικώς-

δ) σιδηροδρομικώς-

ε) οδικώς-

στ) δι' αγωγού (pipe-line)-

ζ) άλλοι ή μη καθοριζόμενοι τρόποι μεταφοράς.

2. Εάν μνημονεύεται ένας τρόπος μεταφοράς απ' αυτούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α) έως ε) πρέπει να αναφέρεται επίσης αν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3.

Άρθρο 21

1. Οι διατάξεις περί τυποποιήσεως και, ιδίως, όσον αφορά τη στατιστική του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών, περί απλοποιήσεως:

α) της στατιστικής πληροφορήσεως-

β) των στοιχείων αυτής της πληροφορήσεως στο βαθμό που τα μέτρα αυτά αναφέρονται στα στοιχεία τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7,

καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 41.

2. Μέχρι της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ των διατάξεων αυτών, οι σχετικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

ΤΙΤΛΟΣ II Επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Άρθρο 22

1. Η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη επεξεργάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 περίπτωση α) έως και στ).

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται για όλα τα εμπορεύματα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5, αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής, πλην των εξής:

α) αυτών που απαριθμούνται στον κατάλογο των εξαιρέσεων που παρατίθεται στο παράρτημα Β-

β) αυτών που έχουν λιγότερο βάρος και αξία από το στατιστικό κατώφλιο, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 24-

γ) των εμπορευμάτων στα οποία δύνανται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 27, του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 29, του άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου 31 ή του άρθρου 32 ή παρομοίων διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 33.

3. Τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην προβούν στη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών για τα εμπορεύματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 υπό α), β) και γ).

Άρθρο 23

1. Χρονική περίοδος αναφοράς είναι ο ημερολογιακός μήνας.

2. Τα στοιχεία στατιστικής πληροφορήσεως ταξινομούνται υπό τον ημερολογιακό μήνα τον καθοριζόμενο από την ημερομηνία καταχωρήσεως της τελωνειακής διασαφήσεως ή, ελλείψει αυτής, από της ημερομηνίας της στατιστικής δηλώσεως.

Για τον σκοπό αυτό, τα Κράτη Μέλη καθορίζουν την ημερομηνία λήξεως της μηνιαίας συγκεντρώσεως στοιχείων κατά τρόπο ώστε όλες οι δηλώσεις οι σχετικές με τον μήνα αναφοράς να δύνανται κατ' αρχήν να ταξινομηθούν εντός αυτού.

Άρθρο 24

1. Το στατιστικό κατώφλιο ορίζεται ως το όριο, που εκφράζεται σε καθαρό βάρος και αξία, κάτω από το οποίο δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων.

2. Μέχρι του καθορισμού ενιαίου στατιστικού κατωφλίου, το κατώφλιο κατ' είδος εμπορεύματος δεν δύναται να τεθεί πέραν των 1 000 χιλιογράμμων, οποιαδήποτε και αν είναι η στατιστική αξία του εμπορεύματος, ούτε πέραν των 250 λογιστικών μονάδων, οποιοδήποτε και αν είναι το καθαρό βάρος του εμπορεύματος. Κάθε Κράτος Μέλος πληροφορεί την Επιτροπή για το στατιστικό κατώφλιο που καθορίζει.

3. Τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της παραγράφου 2 και η ενοποίηση του στατιστικού κατωφλίου λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 41.

Άρθρο 25

1. Εάν τα στοιχεία που περιέχονται στα μέσα μιας στατιστικής πληροφορίας έχουν ανάγκη διορθώσεως η διόρθωση επιφέρεται, κατά το δυνατόν, στα αποτελέσματα του μηνός στον οποίο έχει καταχωρηθεί η επίμαχη στατιστική πληροφορία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.

2. Εάν η επεξεργασία των μηνιαίων αποτελεσμάτων έχει ήδη λήξει, τα διορθωμένα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στην επεξεργασία των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε να προσδιορίζεται ο μήνας στον οποίο αναφέρονται οι διορθώσεις.

3. Τα συγκεντρωτικά διορθωμένα αποτελέσματα των 12 μηνών θεωρούνται ως ετήσια αποτελέσματα. Ωστόσο, επιπρόσθετες διορθώσεις δύνανται εν συνεχεία να παρέχονται στα πρόσωπα που κάνουν χρήση.

4. Οι διορθώσεις δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από το ένα έτος στο άλλο.

Άρθρο 26

Τα Κράτη Μέλη διατηρούν τα στοιχεία στατιστικής πληροφορήσεως που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 περίπτωση β) τουλάχιστον επί δύο έτη μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

Άρθρο 27

1. Δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων για:

- τις εισαγωγές εμπορευμάτων που προορίζονται για την επιδιόρθωση ξένων μεταφορικών μέσων, εμπορευματοκιβωτίων ή βοηθητικού υλικού μεταφοράς, ευρισκομένων προσωρινά στο στατιστικό έδαφος του Κράτους Μέλους εισαγωγής-

- τις εξαγωγές εμπορευμάτων που προορίζονται για την επιδιόρθωση μεταφορικών μέσων, εμπορευματοκιβωτίων ή βοηθητικού υλικού μεταφοράς που ανήκουν στο Κράτος Μέλος που πραγματοποιεί την εξαγωγή, ευρισκομένων προσωρινά εκτός του στατιστικού εδάφους του Κράτους Μέλους για το οποίο πρόκειται-

- τα ανταλλακτικά τα οποία αντικαταστάθηκαν κατά τις ως άνω επιδιορθώσεις και τα οποία δεν εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος όπου έλαβαν χώρα οι επιδιορθώσεις αυτές.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις επιδιορθώσεις πλοίων και αεροσκαφών.

Άρθρο 28

1. Δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων για διακινήσεις εμπορευμάτων που έχουν αποκτηθεί ή παραχωρηθεί στο στατιστικό έδαφος Κράτους Μέλους από ξένες ένοπλες δυνάμεις εγκαταστημένες σ' αυτό.

2. Τα εμπορεύματα τα προοριζόμενα για ξένες ένοπλες δυνάμεις, που σταθμεύουν έξω από το στατιστικό έδαφος του εξάγοντος Κράτους Μέλους και της χώρας στην οποία ανήκουν, περιλαμβάνονται στη στατιστική των εξαγωγών του εν λόγω Κράτος Μέλους- η χώρα σταθμεύσεως θεωρείται ως χώρα προορισμού.

3. Τα εμπορεύματα τα προερχόμενα από ξένες ένοπλες δυνάμεις, που σταθμεύουν έξω από το στατιστικό έδαφος του εισάγοντος Κράτους Μέλους και της χώρας στην οποία ανήκουν, περιλαμβάνονται στη στατιστική των εισαγωγών του εν λόγω Κράτους Μέλους- η χώρα σταθμεύσεως θεωρείται ως χώρα καταγωγής ή προελεύσεως.

Άρθρο 29

1. Δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων για τις εξαγωγές εμπορευμάτων που προορίζονται για τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν εκτός του στατιστικού εδάφους.

2. Δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων για τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από το στατιστικό έδαφος από τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις.

Άρθρο 30

Τα προϊόντα της θαλασσίας αλιείας που έχουν εκφορτωθεί σε λιμένες ενός Κράτους Μέλους δεν περιλαμβάνονται στη στατιστική των εισαγωγών του εν λόγω Κράτους Μέλους, όταν αυτά τα προϊόντα αλιεύονται από πλοία τα οποία έχουν καταχωρηθεί ή έχουν εγγραφεί στα νηολόγια αυτού του Κράτους Μέλους και φέρουν τη σημαία του.

Άρθρο 31

Δεν γίνεται επεξεργασία ιδιαιτέρων στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές ή εξαγωγές ειδών συσκευασίας συνήθους εμπορικού τύπου.

Άρθρο 32

Δεν γίνεται επεξεργασία στοιχείων για τον λεγόμενο νομισματικό χρυσό, δηλαδή τον χρυσό που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι τράπεζες μέσα στο πλαίσιο των διεθνών διακανονισμών.

Άρθρο 33

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 θεσπίζονται διατάξεις για την ενοποίηση, και ιδίως όσον αφορά τη στατιστική του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών, για την απλοποίηση της συγκεντρώσεως των στοιχείων, μεταξύ άλλων, και για τα εξής:

α) τα βιομηχανικά συγκροτήματα-

β) τις τμηματικές αποστολές-

γ) τους εφοδιασμούς για αποθήκες καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών-

δ) τους λοιπούς εφοδιασμούς των πλοίων-

ε) τις αποστολές υπό επιστροφή-

στ) τις συντονισμένες κατασκευές-

ζ) τις συλλογές του αυτού είδους-

η) τις ταχυδρομικές αποστολές-

θ) το πετρέλαιο και τα παράγωγα του πετρελαίου-

ι) τα πλοία και τα αεροσκάφη-

ια) τα προϊόντα της θαλασσίας αλιείας.

2. Μέχρι της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων αυτών, οι σχετικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

ΤΙΤΛΟΣ III Ονοματολογία

Άρθρο 34

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τυγχάνουν επεξεργασίας κατά είδος εμπορεύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση:

α) της NIMEXE που έχει δημοσιευθεί σε παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1445/72, ή

β) των εθνικών ονοματολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 35

Τα στοιχεία τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 1 αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση της ονοματολογίας των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ αυτών των Κρατών Μελών, η οποία περιλαμβάνεται στο παράτημα Γ.

Άρθρο 36

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την NIMEXE καθώς και την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής, σύμφωνα με το κείμενο που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως αυτή προκύπτει από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1445/72 και με το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ IV Διαβίβαση και δημοσίευση των στοιχείων

Άρθρο 37

1. Το Συμβούλιο καθορίζει ομόφωνα, προτάσει της Επιτροπής, τους όρους υπό τους οποίους τα Κράτη Μέλη δύνανται να χαρακτηρίσουν ως εμπιστευτικά ορισμένα στοιχεία που επεξεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1.

2. Μέχρι του καθορισμού αυτών των όρων οι σχετικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Άρθρο 38

1. Τα Κράτη Μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση και το βραδύτερο έξι εβδομάδες μετά το τέλος του μηνός αναφοράς, τα συγκεντρωθέντα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους του εξωτερικού εμπορίου. Τα αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται στα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

2. Οι τρόποι της διαβιβάσεως καθώς και η παροχή ιδιαιτέρων αποτελεσμάτων ρυθμίζονται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 41.

3. Το Συμβούλιο καθορίζει ομόφωνα, προτάσει της Επιτροπής, τους όρους εφαρμογής της παραγράφου 1 που αφορούν τα στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 37, έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

Άρθρο 39

1. Τα στατιστικά στοιχεία τα σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο της Κοινότητος και με το εμπόριο μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής συγκεντρώνονται με βάση τα εθνικά στοιχεία και τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τουλάχιστον στο μηνιαίο δελτίο του εξωτερικού εμπορίου μηνιαία και τριμηνιαία αποτελέσματα.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα ετήσια αποτελέσματα των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος καθώς και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής τουλάχιστον στους κάτωθι τόμους:

α) αναλυτικοί πίνακες της NIMEXE-

β) αναλυτικοί πίνακες της στατιστικής δασμολογικής ταξινομήσεως για το εξωτερικό εμπόριο (CST) ή της τυποποιημένης ταξινομήσεως για το διεθνές εμπόριο (CTCI),

γ) δασμολογικές στατιστικές.

ΤΙΤΛΟΣ V Επιτροπή Στατιστικής του Εξωτερικού Εμπορίου

Άρθρο 40

Η Επιτροπή της NIMEXE, ιδρυθείσα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1445/72, η οποία στο εξής θα ονομάζεται "Επιτροπή Στατιστικής του Εξωτερικού Εμπορίου" δύναται να εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο τίθεται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου ενός Κράτους Μέλους.

Άρθρο 41

Οι απαραίτητες διατάξεις για:

α) την εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 11, 18, 22 και 32-

β) την ετήσια ενημέρωση της ονοματολογίας των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής,

θεσπίζονται σύμφωνα με την καθορισμένη, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1445/72, διαδικασία.

ΤΙΤΛΟΣ VI Τελικές διατάξεις

Άρθρο 42

1. Εκτός των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

2. Το Κράτος Μέλος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας πληροφορεί την Επιτροπή. Η Επιτροπή κοινοποιεί την πληροφορία αυτή στα άλλα Κράτη Μέλη.

Άρθρο 43

1. Κατά το στάδιο της συλλογής των στοιχείων τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν, μέσα στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, απλοποιημένες διαδικασίες προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων υποχρεωμένων να παράσχουν στατιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου.

2. Το Κράτος Μέλος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, πληροφορεί την Επιτροπή η οποία ανακοινώνει την πληροφορία στα άλλα Κράτη Μέλη.

Άρθρο 44

Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες δύνανται να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό για τη σύσταση των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των χωρών αυτών.

Άρθρο 45

Κάθε Κράτος Μέλος πληροφορεί την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή ανακοινώνει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα Κράτη Μέλη.

Άρθρο 46

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 47

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εν πάσει περιπτώσει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1976 τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόσουν τα άρθρα 7 έως 12, 22 έως 32 και 38. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η Δανία και η Ιρλανδία δύνανται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1977, να εφαρμόσουν τους κανόνες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσίευση των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 3 ως 39 για όλα τα εμπορεύματα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1. Περαιτέρω, μέχρι την ίδια ημερομηνία, το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να αναβάλει την εφαρμογή του άρθρου 5, του άρθρου 7 παράγραφος 1 περιπτώσεις α), δ), ε) και θ), του άρθρου 24 παράγραφος 2, η Ιρλανδία την εφαρμογή του άρθρου 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 περίπτωση ε) και η Δανία την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 περιπτώσεις α), β) και θ). Επί πλέον, μέχρις αντιθέτου αποφάσεως του Συμβουλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο απαλλάσσεται, κατά το στάδιο της συλλογής των στοιχείων, της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 2.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 24 Ιουνίου 1975.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. FITZGERALD

(1)ΕΕ αριθ. Α 19 της 12.4.1973, σ. 41.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 58 της 8.3.1969, σ. 7.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 73 της 27.3.1972, σ. 14.

(4) EΕ αριθ. Ν 58 της 8.3.1969, σ. 11.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 77 της 29.3.1969, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. Ν 238 της 28.9.1968, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. Ν 356 της 27.12.1973, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. Ν 161 της 17.7.1972, σ. 1.

(9) ΕΕ αριθ. Ν 148 της 28.6.1968, σ. 1.

(10) ΕΕ αριθ. Ν 148 της 28.6.1968, σ. 6.

(11) ΕΕ αριθ. Ν 102 της 22.4.1975, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τελωνειακές αποθήκες και ελεύθερες ζώνες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 α) Τελωνειακές αποθήκες μη καταχωρούμενες στη στατιστική των αποθηκών:

Γαλλική Δημοκρατία:

entrepots industriels-

Βασίλειο των Κάτω Χωρών:

- fabrieksentrepots

β) Ελεύθερες ζώνες καταχωριζόμενες στη στατιστική των αποθηκών:

Βασίλειο των Κάτω Χωρών:

- publieke en particuliere entrepots.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 περίπτωση α) Εξαιρούνται της επεξεργασίας τα στοιχεία τα σχετικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα:

α) τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες-

β) η έκτακτη ενίσχυση σε πληγείσες περιοχές-

γ) τα διπλωματικής ή παρομοίας φύσεως εκ του προορισμού τους:

- εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικές και προξενικής ή παρομοίας ασυλίας-

- δώρα προσφερόμενα σε αρχηγό αλλοδαπού κράτους, τα μέλη αλλοδαπής κυβερνήσεως ή αλλοδαπού κοινοβουλίου-

- αντικείμενα κυκλοφορούντα στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής βοηθείας-

δ) εφ' όσον η εισαγωγή ή η εξαγωγή τους είναι παροδικής φύσεως, μεταξύ άλλων:

- τα εμπορεύματα που προορίζονται για πανηγύρεις και εκθέσεις-

- τα σκηνικά των θεάτρων-

- τα παιγνίδια λούνα-πάρκ και άλλες διασκεδάσεις πανηγύρεων-

- ο επαγγελματικός εξοπλισμός υπό την έννοια της διεθνούς τελωνειακής συμφωνίας της 8ης Ιουνίου 1968-

- οι κινηματογραφικές ταινίες-

- τα μηχανήματα και το πειραματικό υλικό-

- τα ζώα αγώνων, εκτροφείων, ιπποδρόμου κλπ-

- τα εμπορικά δείγματα-

- τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και το βοηθητικό υλικό μεταφοράς-

- οι συσκευασίες-

- τα υπό ενοικίαση εμπορεύματα-

- τα εξαρτήματα και το υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες πολιτικού μηχανικού.

ε) εφ' όσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής:

- τα παράσημα, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία τιμητικά, μετάλλια και αναμνηστικά παράσημα-

- το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή χρήση τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται ή έπονται του ταξιδίου-

- τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετακομίσεως ή κληρονομίας-

- τα φέρετρα και οι λάρνακες, οι επικήδειοι στολισμοί, τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση των τάφων και τύμβων-

- τα έντυπα διαφημίσεων, οι οδηγίες χρήσεως, οι τρέχουσες τιμές και άλλα διαφημιστικά είδη-

- τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη χρήσιμα βιομηχανικώς-

- το έρμα-

- οι φωτογραφίες, τα τυπωθέντα και εμφανισθέντα φιλμς, τα σχέδια, σκίτσα, αντίγραφα σχεδίων, χειρόγραφα, φάκελοι, αρχεία και στοιχεία τυπογραφείου-

- τα γραμματόσημα-

στ) τα εμπορεύματα υπό δοκιμή-

ζ) τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακινήσεως μεταξύ φυσικών προσώπων που διαμένουν σε παραμεθόριες ζώνες που καθορίζονται από τα Κράτη Μέλη-

η) τα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν ένα ορισμένο στατιστικό έδαφος για να επανεισαχθούν σ' αυτό, αφού διασχίσουν ένα ξένο έδαφος, απευθείας ή με διακοπές λόγω των σύμφυτων προς τη μεταφορά στάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητος και του εμπορίου μεταξύ των Κρατών Μελών αυτής που προβλέπεται στο άρθρο 35 (Παραλλαγή ισχύουσα ως έχει από την 1η Ιανουαρίου 1975)

EUROPE

European Communities

001 France (incl. Monaco)

002 Belgium-Luxembourg

003 Netherlands

004 Germany, Federal Republic of (incl. West Berlin, Jungholz, Mittelberg, excl. Buesingen)

005 Italy (incl. San Marino)

006 United Kingdom (Great Britain incl. Isle of Man and British Channel Islands; Northern Ireland)

007 Ireland

008 Denmark

Rest of Europe

024 Iceland

025 Faroe Islands

028 Norway (incl. Svalbard [Spitzbergen] and Jan Mayen)

030 Sweden

032 Finland (incl. Aland Islands)

036 Switzerland (incl. Liechtenstein, Buesingen and Campione)

038 Austria (excl. Jungholz and Mittelberg)

040 Portugal (incl. Azores and Madeira)

042 Spain (incl. The Balearic Islands)

043 Andorra

044 Gibraltar

045 Vatican City State

046 Malta (incl. Gozo and Comino)

048 Yugoslavia

050 Greece (incl. the Greek islands)

052 Turkey

056 Soviet Union

058 German Democratic Republic and Soviet Sector of Berlin (1)()

060 Poland

062 Czechoslovakia

064 Hungary

066 Romania

068 Bulgaria

070 Albania

AFRICA

North Africa

201 Spanish North Africa(2)() Ceuta, Melilla, Province of Spanish Sahara

202 Canary Islands

204 Morocco (incl. Ifni)

208 Algeria

212 Tunisia

216 Libya

220 Egypt (incl. Gaza strip)

224 Sudan

West Africa

228 Mauritania

232 Mali

236 Upper Volta

240 Niger

244 Chad

247 Cape Verde Islands

248 Senegal

252 The Gambia

257 Coinea Bissau (formerly Portuguese Guinea)

260 Guinea

264 Dierra Lecone

268 Liberia

272 Ivory Coast

276 Ghana

280 Togo

284 Dahomey

288 Nigeria

Central, East and South Africa

302 Cameroon

306 Central African Republic

310 Equatorial Guinea

311 Sao Tome and Principe -

314 Gabon

318 Peoples Republic of the Congo (Brazzaville)

322 Zaire (formerly Congo Kinshasa)

324 Rwanda

328 Burundi

329 St. Helena (incl. Ascension, Gough, Tristan da Cunha)

330 Angola (incl. Cabinda)

334 Ethiopia

338 French Territory of the Afars and Issas (formerly French Somaliland)

342 Somalia

346 Kenya

350 Uganda

352 Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, Pemba)

355 Seychelles (incl. Amirante Islands)

357 British Indian Ocean Territory (Chagos Archipelago and Des Roches)

366 Mozambique

370 Madagascar

372 Reunion

373 Mauritius

376 Comoro Islands

378 Zambia (formerly Northern Rhodesia)

382 Rhodesia (formerly Southern Rhodesia)

386 Malawi (formerly Nyasaland)

390 Republic of South Africa (incl. South-West Africa Territory)

391 Botswana

393 Swaziland

395 Lesotho

AMERICA

Northern America

400 United States of America (incl. Puerto Rico)

404 Canada (incl. Newfoundland)

406 Greenland

408 St-Pierre and Miquelon

Central and South America

412 Mexico

413 Bermuda

416 Guatemala

421 Belize

424 Honduras

428 El Salvador

432 Nicaragua

436 Costa Rica

440 Panama

444 Panama Canal Zone

448 Cuba

452 Haiti

453 Bahamas

454 Turks and Caicos Islands

456 Dominican Republic

457 Virgin Islands of the United States

458 Guadaloupe (incl. St Barthelemy, northern part of St Martin, Les Saintes, Desirade and Marie-Galante)

462 Martinique

463 Cayman Islands

464 Jamaica

469 Barbados

470 West Indies (West Indies Associated States (3)(), British Virgin Islands, Montserrat)

472 Trinidad and Tobago

474 Aruba

478 Curacao (incl. Bonaire, Saba, St Eustatius and southern part of St Martin)

480 Colombia

484 Venezuela

488 Guyana (formerly British Guiana)

492 Surinam

496 Grench Guiana

500 Ecaudor (incl. Galapagos Islands)

504 Peru

508 Brazil

512 Chile

516 Bolivia

520 Paraguay

524 Uruguay

528 Argentina

529 Falkland Islands

ASIA

West Asia

600 Gyprus

604 Lebanon

608 Syria

612 Iraq

616 Iran

620 Afghanistan

624 Israel

628 Jordan

632 Saudi Arabia

636 Kuwait

640 Bahrain

644 Qatar

645 Dubai

646 Abu-Dhabi

648 Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwan, Res al Khaimah, Fujairah

649 Oman (formerly Sultanate of Muscat and Oman)

652 Yemen (North Yemen)

656 Peoples Democratic Republic of Yemen (South Yemen)

Rest of Asia

662 Pakistan

664 India

666 Bangladesh

667 Maldives

669 Sri Lanka (Ceylon)

672 Nepal

673 Sikkim

675 Bhutan

676 Burma

680 Thailand (Siam)

684 Laos

688 North Vietnam

692 South Vietnam

696 Cambodia (Khmer Republic)

700 Indonesia

701 Malaysia (Malaya, Sabah (4)[], Sarawak)

703 Brunei

704 Portuguese Timor

706 Singapore

708 Philippines

716 Peoples Republic of Mongolia

720 Peoples Republic of China (incl. Tibet, Manchuria)

724 North Korea

728 South Korea

732 Japan (5)()

736 Taiwan (Formosa)

740 Hong Kong

743 Macao

AUSTRALASIA AND OCEANIA

800 Australia

801 New Guinea (Australian) and Papua

802 Territories under Australias control (Cocos-[Keeling] Islands, Chrismas Islands, Heard and McDonald Islands, Norfolk Island)

803 Nauru

804 New Zealand

808 Pacific Islands under US control (6)()

809 New Caledonia and dependencies

811 Wallis and Futuna Islands

812 Britich Oceania (territories under the Western Pacific High Commission) (7)()

813 Niue and Tokelau Islands

815 Fiji

816 New Hebrides

817 Tongta

819 Western Samoa

821 Cooks Islands (excl. Niue Island)

822 French Polynesia

MISCELLANEOUS

950 Stores and provisions (importation: stores and provisions for ships and aeroplanes of the importing country, not shown under country of origin):

(exrortation: stores and provisions for foreign ships and aeroplanes)

954 Miscellaneous not specified elsewhere, Polar regions

958 Items whose country of origin and destination are unspecified, items of mixed provenance

977 Secret, origin or destination are not disclosed for commercial or military reasons

(1)()Trade with the German Democratic Republic and the Soviet Sector of Berlin is not included in the Federal German Republics foreign trade statistics.

(2)() Including Alhecemas, Chafarinas and Penon de Velez de la Gomera.

(3)()The West Indies Associated States are: Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, St. Lucia and St. Vincent.

(4)[]North Borneo, formerly British.

(5)()Including the Bonin Islands, Rosario Island, Volcano Islands, Parece Vela, Marcus Island, Ryukyu (including Okinawa) and Daito Islands.

(6)()The Pacific Islands under US control are: Guam, American Samoa, Pacific Islands under US control and trust territory of the Pacific Islands (Midway Isles, Wake Island, south of Sofou-Gan: the Caroline, Marshall and Mariana Islands).

(7)()Territoties coming under the West Pacific High Commission: Gilbert and Ellice Islands, British Solomon Islands, and the Islands of Canton and EnderburyΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο