Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1995 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/95 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 1995 σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 1995 σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 1995 σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Εκτιμώντας:

ότι, για τις ανάγκες της κοινής εμπορικής πολιτικής, οι κοινοτικές στατιστικές εξωτερικού εμπορίου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο 7 ότι η κατάρτισή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με μια κοινή σε όλα τα κράτη μέλη μεθοδολογία 7 ότι, ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για λόγους αποτελεσματικότητας, η οργάνωση και η εκτέλεση της συλλογής και της επεξεργασίας των στοιχείων πρέπει να ανατεθεί στα κράτη μέλη 7 ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τη συνένωση και διάδοση των κοινοτικών αποτελεσμάτων 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (2), έθεσε τις μεθοδολογικές βάσεις για το σύνολο των εν λόγω στατιστικών 7 ότι, μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την τυποποίηση και την απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών (3) και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών (4), ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 κατέστησαν διφορούμενες 7 ότι οι στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες πρέπει να συνεχίσουν να καταρτίζονται βάσει τελωνειακών διαδικασιών 7 ότι θα πρέπει, απλώς, να προσαρμοσθούν οι ήδη υπάρχουσες διατάξεις στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην τελωνειακή νομοθεσία προς ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 7 ότι, από τις στατιστικές αυτές, οι στατιστικές διαμετακόμισης, οι στατιστικές για τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και οι στατιστικές για τις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες δεν έχουν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο εναρμονισμένης νομοθεσίας 7 ότι είναι προτιμότερο οι τεχνικής φύσεως διατάξεις που αφορούν την κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου να ενταχθούν στις εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού 7 ότι κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η νομοθεσία που ισχύει στον τομέα αυτό, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια, με την ενοποίηση των σχετικών εν ισχύι νομοθετικών κειμένων και την αποσαφήνιση ορισμένων όρων 7 ότι είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προβλεφθεί προς τούτο κοινοτική διαδικασία και την έγκαιρη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής 7 ότι είναι σκόπιμο να συσταθεί επιτροπή για να διασφαλισθεί στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταρτίζουν τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, νοούνται ως:

α) «ανταλλαγές αγαθών με τις τρίτες χώρες»: κάθε διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ τρίτης χώρας και της Κοινότητας ή αντιστρόφως 7 β) «εμπορεύματα»: όλα τα κινητά αγαθά συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος 7 γ) «κοινοτικά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5) 7 δ) «μη κοινοτικά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 7 ε) «τρίτες χώρες»: κάθε χώρα ή έδαφος που δεν περιλαμβάνεται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 3.

Άρθρο 3

1. Το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και των κρατών μελών της αντιστοιχεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τη νήσο Ελιγολάνδη αλλά δεν περιλαμβάνει τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και τις Καναρίους Νήσους.

Άρθρο 4

1. Αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες όλα τα εμπορεύματα τα οποία, αφού εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή προτού εξέλθουν από το έδαφος αυτό, λαμβάνουν κάποιον τελωνειακό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Περιλαμβάνονται, επίσης, στις εν λόγω στατιστικές τα εμπορεύματα τα οποία, μη δυνάμενα να λάβουν κάποιον τελωνειακό προορισμό, αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγών μεταξύ τμημάτων του στατιστικού εδάφους της Κοινότητας και των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων ή των Καναρίων Νήσων.

Περιλαμβάνονται επίσης στις εν λόγω στατιστικές, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 21, ορισμένα εμπορεύματα τα οποία δεν διακινούνται ή δεν λαμβάνουν κάποιον τελωνειακό προορισμό.

Ωστόσο, εξαιρούνται από τις εν λόγω στατιστικές τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91.

2. Η παράγραφος 1 αναφέρεται τόσο στα κοινοτικά όσο και στα μη κοινοτικά εμπορεύματα, είτε αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής είτε όχι.

Άρθρο 5

1. Οι στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες περιλαμβάνουν τις εξής επιμέρους στατιστικές:

- στατιστικές εξωτερικού εμπορίου,

- στατιστικές διαμετακόμισης,

- στατιστικές για τις τελωνειακές αποθήκες,

- στατιστικές για τις ελεύθερες ζώνες και τις αποθήκες.

2. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τα ίδια εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολλών επιμέρους στατιστικών.

Η Επιτροπή θεσπίζει με τη διαδικασία του άρθρου 21, τις διατάξεις που επιτρέπουν να προσδιορίζονται ποσοτικά ενδεχομένως αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων στατιστικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου

Άρθρο 6

1. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου:

α) τα εμπορεύματα τα οποία, αφού εισέλθουν στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας:

- τίθενται, υπό τελωνειακό καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, ενεργητικής τελειοποίησης (τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,

- αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 7 β) τα εμπορεύματα τα οποία, προοριζόμενα να εξέλθουν από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας:

- τίθενται, υπό τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής ή παθητικής τελειοποίησης (τελειοποίησης προς επανεισαγωγή),

- έχουν ως τελωνειακό προορισμό την επανεξαγωγή μετά από ενεργητική τελειοποίηση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή) ή, ενδεχομένως, μετά από μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο,

- αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 7 γ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

2. Η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, να θεσπίσει συμπληρωματικές διατάξεις προκειμένου να διατηρήσει την εμβέλεια των διατάξεων της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τελωνειακής νομοθεσίας, και τις διατάξεις που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, που αφορούν τις στατιστικές ή που έχουν στατιστικές επιπτώσεις.

Άρθρο 7

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, το έντυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου στο οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 205 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 περί καθορισμού ορισμένων εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), γίνεται η δήλωση για τους τελωνειακούς προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6, χρησιμοποιείται ως φορεύς των στατιστικών πληροφοριών.

Άρθρο 8

1. Στους φορείς των στατιστικών πληροφοριών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23, τα εμπορεύματα προσδιορίζονται ανά είδος σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

2. Για κάθε είδος εμπορεύματος θα πρέπει να αναφέρεται, κατά την εισαγωγή, ο κωδικός αριθμός του Taric που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2), κατά την εξαγωγή, ο κωδικός αριθμός της συνδυασμένης ονοματολογίας.

3. Τα εμπορεύματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ακόμη και όταν άλλες κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν συγχρόνως τον προσδιορισμό τους σύμφωνα και με άλλες ονοματολογίες.

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας και του άρθρου 23, στα μέσα των στατιστικών πληροφοριών, οι χώρες και τα εδάφη προσδιορίζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να ταξινομούνται στη θέση στην οποία υπάγονται στα πλαίσια της ονοματολογίας των χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

2. Ο κωδικός τον οποίο προβλέπει η προαναφερόμενη στην παράγραφο 1 ονοματολογία των χωρών πρέπει να αναφέρεται για κάθε χώρα.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 μόνον στο στάδιο της συγκέντρωσης των στοιχείων.

Άρθρο 10

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, για κάθε είδος εμπορεύματος που κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, αναφέρονται στο μέσο των στατιστικών πληροφοριών τα παρακάτω στοιχεία:

α) είτε ο τελωνειακός προορισμός, είτε το στατιστικό καθεστώς 7 β) για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η χώρα καταγωγής ή, στην περίπτωση που θα διευκρινιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, η χώρα προέλευσης 7 γ) για τα εξαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), η χώρα προορισμού 7 δ) η ποσότητα των εμπορευμάτων, σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες 7 ε) η στατιστική αξία των εμπορευμάτων 7 στ) ο τρόπος μεταφοράς στά σύνορα 7 ζ) από την 1η Ιανουαρίου 1996, ο τρόπος μεταφοράς εντός του κοινοτικού εδάφους 7 η) η προτίμηση, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία 7 θ) η εθνικότητα του μέσου μεταφοράς που διασχίζει τα σύνορα 7 ι) το εμπορευματοκιβώτιο.

2. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η Επιτροπή μπορεί, με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, να προσθέσει στον κατάλογο της παραγράφου 1 τα παρακάτω στοιχεία, καθορίζοντας για το καθένα απ' αυτά την ημερομηνία από την οποία αναφέρεται στο μέσο των στατιστικών πληροφοριών:

α) το τιμολογημένο ποσό 7 β) η φύση της συναλλαγής 7 γ) οι όροι παράδοσης.

3. Τα κράτη μέλη, για να καλύψουν εθνικές τους ανάγκες, μπορούν να ζητούν να αναφέρονται στα μέσα των στατιστικών πληροφοριών:

- για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το κράτος μέλος προορισμού και, για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), το πραγματικό κράτος μέλος εξαγωγής,

- στοιχεία διαφορετικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, εφόσον η παροχή των στοιχείων αυτών συμβιβάζεται με τις διατάξεις τις σχετικές με το ενιαίο διοικητικό έγγραφο.

4. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21:

- τον ορισμό των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πρώτη περίπτωση,

- τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στα μέσα των στατιστικών πληροφοριών.

Άρθρο 11

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταρτίζουν τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή κατά τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 12

1. Στατιστικό κατώφλι είναι το εκφραζόμενο σε αξία ή καθαρή μάζα όριο κάτω του οποίου επεξεργασία αποτελεσμάτων δεν γίνεται.

2. Τα στατιστικά κατώφλια καθορίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζουν για τις εμπορικές συναλλαγές τους με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής που διέπουν το στατιστικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ), αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (1). Ο εν λόγω κανονισμός διέπει την εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών.

2. Εφόσον χρειάζεται, οι τεχνικοί όροι της διαβίβασης καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 14

Τα αποτελέσματα των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και των κρατών μελών της καταρτίζονται από την Επιτροπή βάσει των αποτελεσμάτων που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και τίθενται στη διάθεση των χρηστών σύμφωνα με τις διακρίσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, οι διατάξεις για την απλούστευση των στατιστικών πληροφοριών θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση, τις τελωνειακές αποθήκες και τις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες

Άρθρο 16

1. Η κατάρτιση από τα κράτη μέλη των στατιστικών που αναφέρονται στά άρθρα 17 και 19 είναι προαιρετική.

2. Ελλείψει κοινοτικής εναρμόνισης, παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.

Άρθρο 17

Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά τα οποία εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος ενός κράτους μέλους, παραμένουν επί ένα διάστημα ή σταθμεύουν σ' αυτό για λόγους μεταφοράς και το εγκαταλείπουν υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης, αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών διαμετακόμισης.

Άρθρο 18

Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά τα οποία τίθενται υπό καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης ή για τα οποία γίνεται εκκαθάριση του καθεστώτος αυτού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών για τις τελωνειακές αποθήκες.

Άρθρο 19

Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά τα οποία εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες ή τα οποία εξέρχονται απ' αυτές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών για τις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Επιτροπή στατιστικών των ανταλλαγών αγαθών με τρίτες χώρες

Άρθρο 20

1. Συνιστάται επιτροπή στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τρίτες χώρες, η οποία καλείται στο εξής «επιτροπή» 7 η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

3. Η επιτροπή μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο της υποβάλλεται προς εξέταση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του εκπροσώπου ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 21

1. Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. Η επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως. Εάν όμως αυτά τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει επί ένα μήνα το πολύ, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτή.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 22

1. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δημοσιεύονται. Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές των εξαγωγέων ή εισαγωγέων, τα στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν την έμμεση αναγνώρισή τους δεν δημοσιεύονται ή συνενώνονται ώστε η δημοσίευσή τους να τηρήσει το στατιστικό απόρρητο.

2. Τα μέτρα που απαιτούνται για την ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 1, θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 23

1. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 21, απλουστευμένες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, δημιουργώντας, κυρίως, τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της αυτόματης επεξεργασίας και διαβίβασης πληροφοριών.

2. Ωστόσο, μέχρις ότου θεσπιστούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη διοικητική τους οργάνωση, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.

Άρθρο 24

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρχίζει να εφαρμόζεται την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21. Την ημερομηνία αυτή, καταργούνται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 200/83 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1983 σχετικά με την προσαρμογή των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας στις οδηγίες που αφορούν την εναρμόνιση των διαδικασιών εξαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων (1). Οι παραπομπές στους κανονισμούς αυτούς, οι οποίες υπάρχουν σε ισχύουσες κοινοτικές πράξεις, θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1995.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. MADELINΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο