Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2010 ]

Αριθμ 30301/980/1.12.2009 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2009-2010.

(Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2009-2010.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ 30301/980
Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2009-2010. 

(ΦΕΚ Β'2445 2009)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63 /2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών». (ΦΕΚ 38 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1545/1985 “Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 74167/1150/21-11-2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας «Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2008-2009» (ΦΕΚ 2458 Β).
7. Την υπ’ αριθμ 4623/13-10-2009 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 42/13-10-2009) που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 142686/19-10-2009 έγγραφό του.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α), αποφασίζουμε:


1. Εγκρίνουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, την διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί για την καταβολή επιδότησης των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και το ύψος της επιδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τα έτη 2009-2010, ως εξής:
Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ. και την προηγούμενη πενταετία διέκοψαν τις εργασίες τους τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν από την 10η Νοεμβρίου, εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν κατά το προηγούμενο έτος πριν από την 10η Νοεμβρίου.
 

2. Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στην πλησιέστερη Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κ.λ.π), που θα περιέχει την επιθυμία της να υπαχθεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η παρούσα απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην περίοδο επιμήκυνσης δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.
• Άδεια του ΕΟΤ για τη λειτουργία της επιχείρησης.
• Βεβαίωση του ΕΟΤ για την εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης.
• Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσουν κατά την περίοδο της επιμήκυνσης των εργασιών τους και των ημερών εργασίας του καθενός εξ αυτών, στη διάρκεια της περιόδου επιμήκυνσης των εργασιών.
• Φωτοτυπίες των αποσπασμάτων των ατομικών λογαριασμών ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα για επιδότηση ανεργίας.
Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση.
 

3. H επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2009, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της και σε καμία περίπτωση την 28η Φεβρουαρίου 2010.
 

4. Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης, δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη της περιόδου επιμήκυνσης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας του ξενοδοχοϋπάλληλου, όπως αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.
Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη την διάρκεια της επιμήκυνσης.
Η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος, θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του.
 

5. Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης καθορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, για κάθε ξενοδοχειακή επιχ/ση. Μετά την παρέλευση του διαστήματος η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση παραγραφής.
 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος και η παρούσα απόφαση, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και να διατυπώνει γνώμη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιχορήγηση αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ αποφαίνεται και επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που η αίτησή τους απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματός τους ή παραγράφηκε η αξίωσή τους.
 

7. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2010 με αριθμό λογαριασμού 2493 για τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 600.000,00 € για ολόκληρο το έτος.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο