Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-1996 ]

ΠΟΛ.1146/10.5.1996 Η μεταφερόμενη από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημία παρελθουσών χρήσεων αφαιρείται από τα κέρδη ισολογισμού πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 99 του v.2238/1994

(Η μεταφερόμενη από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημία παρελθουσών χρήσεων αφαιρείται από τα κέρδη ισολογισμού πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 99 του v.2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ.:1054310/10291/B0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1146

ΘΕΜΑ: Η μεταφερόμενη από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημία παρελθουσών χρήσεων αφαιρείται από τα κέρδη ισολογισμού πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996, από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικαίωμα μεταφοράς ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994, αντικείμενο φόρου των τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών, που αναλογεί στα αφορολόγητα
έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιμερισμός των συνολικών
καθαρών κερδών, ανάλογα με το ύψος των φορολογουμένων εσόδων και των αφορολογήτων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη προστίθεται το μέρος των αφορολογήτων κερδών ή των φορολογούμενων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από τα βιβλία του υποχρέου που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικά στα 5 επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υποχρέου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 105 και επί των νομικών προσώπων.

3. Οπως είναι γνωστό, μεταξύ των εσόδων των ασφαλιστικών και τραπεζικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα ή εισοδήματα φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Επομένως, στο προκύπτον αποτέλεσμα από τα βιβλία της ασφαλιστικής ή τραπεζικής επιχείρησης,
ένα μέρος των κερδών ή των ζημιών κατά περίπτωση, προέρχεται από τα πιο πάνω εισοδήματα. Λόγω του πραγματικού αυτού γεγονότος, σε περίπτωση που προκύπτει ζημία στην επιχείρηση, ένα μέρος αυτής προέρχεται από αφορολόγητα έσοδα και ένα μέρος αυτής από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κατά την οποία, ολόκληρο το ποσό της μεταφερόμενης ζημίας αφαιρεθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου από τα καθαρά κέρδη της χρήσης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/94, θα επέλθει ουσιαστικά μείωση των κερδών που προήλθαν από εισοδήματα φορολογούμενα με τις γενικές διατάξεις και με το μέρος της ζημίας που είχε προέλθει κατά τις προηγούμενες χρήσεις από αφορολόγητα έσοδα ή εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο.

4. Υστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι, η μεταφερόμενη από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημία παρελθουσών χρήσεων πρέπει να αφαιρείται από τα κέρδη ισολογισμού της χρήσης και όχι από τα κέρδη που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994. Κατά συνέπεια, οι πιο πάνω επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν στον ΚΑ 016 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ01.011) τα κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της μεταφερόμενης ζημίας παρελθουσών χρήσεων από τα κέρδη του ισολογισμού.

5. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα υποκαταστήματα, αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο