Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2010 ]

Φ.40021/29560/2983/31.12.2009 Τροποποίηση του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

(Τροποποίηση του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Φ.40021/29560/2983/31.12.2009

ΦΕΚ Β 30/19.01.2010

Τροποποίηση του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ 179, τ.Α').

2.    Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 37 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (AYE 25078/1938 (ΦΕΚ 112, τ.Β')).

3.    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221, τ.Α') "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".

4.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214, τ.Α') "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

5.    Τις διατάξεις της αριθμ. Οικ. 34819/49/2009 (ΦΕΚ 2441 τ.Δ) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης".

6.    Το Π.Δ. 213/92 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ 102, τ.Α').

7. Τις υπ' αριθμ. 140/Συν.19/25.6.2009 και αρ. 155/ Συν.21/9.7.2009 αποφάσεις του Δ.Σ του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

8. Το υπ' αριθμ. 29200/366/16.12.2009 σημείωμα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ.


9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ποσού ύψους 2,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2010 (Κ.Α.Ε.50687Ν), αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προστίθεται εδάφιο ως  εξής:
 
"Το Ίδρυμα συμμετέχει στις δαπάνες μετάβασης και  επιστροφής με ταξί των ατόμων με ειδικές ανάγκες  (ΑΜΕΑ), που μεταβαίνουν σε ιδιωτικά κέντρα στον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να υποβληθούν σε  θεραπείες - πράξεις, μόνο στις  περιπτώσεις που προκύπτει μετά από γνώμη της Υγειονομικής Επιτροπής, ότι  έχουν κινητικά προβλήματα, αδυνατούν να βαδίσουν ή η  κατάσταση της υγείας τους
εγκυμονεί ιατρικούς κινδύνους.

Το ποσό που καλύπτεται από το Ίδρυμα, ανέρχεται στα  4/5 του ποσού που προκύπτει βάση χιλιομετρικής  απόστασης".

2. Στο άρθρο 37 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής:

"Στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), εάν στον τόπο  κατοικίας τους δεν είναι δυνατόν να τους παρασχεθεί η  δέουσα περίθαλψη - πράξεις, θεραπείες - σε ιδιωτικό κέντρο, τότε είναι δυνατή η μετακίνηση τους μόνο στο πιο κοντινό κέντρο παροχών.
 
Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής καλύπτονται με  ταξί βάση χιλιομετρικής απόστασης, κατά 4/5, εφόσον  προκύπτει, μετά από γνώμη της Υγειονομικής Επιτροπής, αδυναμία βάδισης ή ότι η κατάσταση της υγείας τους εγκυμονεί ιατρικούς κινδύνους".
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο