Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2010 ]

Πράξη Διοικητή τράπεζας Ελλάδος 2622/21.12.2009 Πράξη Διοικητή τράπεζας Ελλάδος 2622/21.12.2009 (ΦΕΚ Β'3 12.1.2009) Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

(Πράξη Διοικητή τράπεζας Ελλάδος 2622/21.12.2009 (ΦΕΚ Β'3 12.1.2009) Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.)

Κατηγορία: Λοιπά

Πράξη Διοικητή τράπεζας Ελλάδος 2622/21.12.2009

(ΦΕΚ Β'3 12.1.2009)

Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αφού έλαβε υπόψη:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997, όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4 και 25 παρ. 6 αυτού,

δ) τα άρθρα 1 έως 44 του ν. 3693/2008, περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 «Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης», όπως ισχύει,

στ) τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1905/1990 «Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.1993 «Προϋποθέσεις για την παροχή αδείας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος», όπως ισχύει,

η) την ΠΔ/ΤΕ 2297/12.4.1994 «Επέκταση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.1992 «ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» και στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986», όπως ισχύει,

θ) την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 «Επάρκεια Προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεων τους από πιστοδοτήσεις», όπως ισχύει,

ι) την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους», όπως ισχύει,

ια) την ΠΔ/ΤΕ 2485/31.1.2002 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος»,

ιβ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει, ιγ) τις ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007, 2588/20.7.2007, 2589/20.7.2007, 2590/20.7.2007, 2591/20.7.2007, 2592/20.7.2007, 2593/20.7.2007, 2594/20.7.2007, 2596/20.7.2007 και 2595/20.7.2007, που αφορούν τους κανόνες προληπτικής εποπτείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και ελέγχου των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν,

ιδ) την ΠΔ/ΤΕ 2606/21.2.2008, σχετικά με την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων και πληροφοριών σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος για σκοπούς άσκησης εποπτείας,

ιε) την ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει,

ιστ) τη σκοπιμότητα υπαγωγής των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γ) εταιρειών παροχής πιστώσεων σε ενιαίο πλαίσιο κανόνων εποπτείας, αντίστοιχων με αυτούς που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούν και το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνουν, αποφάσισε τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει την άδεια για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα

α) ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης,

β) ανωνύμων εταιρειών παροχής πιστώσεων, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, με βάση τα ισχύοντα αντιστοίχως για τις παρεχόμενες από τα πιστωτικά ιδρύματα πιστώσεις (παρ. 1 και 2 του κεφ. Δ της ΠΔ/ΤΕ 1955/1990, όπως ισχύει) και

γ) ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Β. Η κατά τα ανωτέρω άδεια παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. α. Έχει καλυφθεί το, κατά περίπτωση, απαιτούμενο

ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στη νομοθεσία, το οποίο ανέρχεται:

i) Για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με το ν. 1665/1986, άρθρο 2, παρ. 2(α), όπως ισχύει, σε ποσό ίσο προς το ήμισυ του εκάστοτε ισχύοντος για τα πιστωτικά ιδρύματα, ήτοι, σήμερα, εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000 €),

ii) Για τις ανώνυμες εταιρείες παροχής πιστώσεων ποσό ίσο προς το ήμισυ του ισχύοντος για τα πιστωτικά ιδρύματα, ήτοι σήμερα ποσό εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000 €) και

iii) Για τις ανώνυμες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, σύμφωνα με το ν. 1905/1990, άρθρο 4, παρ. 3 και 4, όπως ισχύει, ποσό ίσο προς το ένα τέταρτο του εκάστοτε ισχύοντος για τα πιστωτικά ιδρύματα, ήτοι, σήμερα, ποσό τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000 €) ή το ήμισυ αυτού, ήτοι, σήμερα, ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000 €), εφόσον έχει γίνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου.

β. Το κατά τα ανωτέρω, καταβλητέο σε μετρητά, αρχικό κεφάλαιο παραμένει κατατεθειμένο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα μέχρι την κατά νόμο σύσταση του νομικού προσώπου. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, ελαχίστου ορίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

2. Υποβάλλεται αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Γνωστοποίηση της ταυτότητας:

i) Των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό ίδρυση εταιρείας ίσο ή ανώτερο του 10% και των δέκα μετόχων με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου.

Προκειμένου περί μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχουν τα νομικά αυτά πρόσωπα.

ii) Των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (γ) της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007. Ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος θα πρέπει να αποτελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Από τα πρόσωπα της περ. ί) του ανωτέρω εδαφίου (α):

i) Συμπληρωμένο ενυπόγραφο ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (Υπόδειγμα Α’ για τα φυσικά πρόσωπα, υπόδειγμα Β΄ για τα νομικά πρόσωπα), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των παρεχομένων στοιχείων και πληροφοριών.

ii) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α’ (προκειμένου περί μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα).

iii) Πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση.

iν) Δήλωση για την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία θα αποκτήσουν τις μετοχές τους.

γ) Για τα πρόσωπα της περ. ii) του ανωτέρω εδαφίου (α):

i) Τα υπό στοιχείο i), ii) και iii) δικαιολογητικά της ανωτέρω παρ. 2, εδάφιο (β).

ii) Πλήρη βιογραφικά σημειώματα, με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

iii) Δύο συστατικές επιστολές για το κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από πρόσωπα διάφορα των μετόχων, των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψηφίων στελεχών του υπό ίδρυση χρηματοδοτικού ιδρύματος.

Από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων και πληροφοριών των εδαφίων (β) και (γ) απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες ως εκ της ιδιότητος ή της θέσης που κατέχουν σε πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί μητρική του υπό ίδρυση χρηματοδοτικού ιδρύματος.

δ) Σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας, βάσει του οποίου στην επωνυμία του νομικού προσώπου θα περιλαμβάνεται η πλήρης ονομασία της κατηγορίας του ως χρηματοδοτικού ιδρύματος της παρ. 1 της Ενότητας Α του παρόντος κεφαλαίου.

ε) Μελέτη σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει επίσης πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών της υπό ίδρυση εταιρείας κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας της. Η μελέτη θα στηρίζεται στη διερεύνηση του αντίστοιχου τομέα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και θα περιγράφει τις μεθόδους και τον τρόπο δραστηριοποίησης σε αυτήν. Στη μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνονται επίσης:

i) Προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών οικονομικών μεγεθών και της κεφαλαιακής επάρκειας.

ii) Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών, της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης της εταιρείας και υποβολή των σχετικών εσωτερικών Κανονισμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, καθώς και ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού.

iii) Περιγραφή του συστήματος άντλησης πληροφοριών για την οικονομική συμπεριφορά και πιστοληπτική ικανότητα των πελατών με αναφορά στους αναγνωρισμένους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας σχετικών στοιχείων με τους οποίους το χρηματοδοτικό ίδρυμα θα συνεργάζεται.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθή ή παραπλανητικά, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα

να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί,

επίσης, το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες

ή διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτήν.

4. α. Τα ανωτέρω χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε μεταβολή:

i) που αφορά τα πρόσωπα της παρ. 2 (στοιχείο ii εδάφιο α) υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή

ii) συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το σκοπό ή τις ασκούμενες δραστηριότητες. Οι σχετικές γνωστοποιήσεις υποβάλλονται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής μεταβολής.

β. Η υποχρέωση γνωστοποίησης του εδαφίου (α) της παρ. 2 αφορά και τα πρόσωπα που προτίθενται, κατά τη λειτουργία του χρηματοδοτικού ιδρύματος, να αποκτήσουν συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου. Η σχετική γνωστοποίηση γίνεται ένα μήνα πριν από τη σχετική απόκτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αντιτάσσεται στην ανάληψη των σχετικών καθηκόντων ή στην απόκτηση της συμμετοχής, που γνωστοποιούνται κατά τα ανωτέρω εδάφια (α) και (β), εφόσον διατηρεί αμφιβολίες περί της καταλληλότητας των προσώπων που πρόκειται να αποκτήσουν τη σχετική ιδιότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της χρηστής, συνετής διαχείρισης και εν γένει της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και παροχής πιστώσεων της Ενότητας Α του Κεφαλαίου Ι υπόκεινται στις διατάξεις των παρακάτω ΠΔ/ΤΕ:

1. ΠΔ/ΤΕ 2587/20.7.2007 «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως ισχύει.

2. ΠΔ/ΤΕ 2588/20.7.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

3. ΠΔ/ΤΕ 2589/20.7.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων».

4. ΠΔ/ΤΕ 2590/20.8.2007 «Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για το λειτουργικό κίνδυνο».

5. ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007 «Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς».

6. ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 «Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους».

7. ΠΔ/ΤΕ 2593/20.8.2007 «Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση».

8. ΠΔ/ΤΕ 2594/20.8.2007 «Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου».

9. ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 «Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος».

10. ΠΔ/ΤΕ 2596/20.8.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων» χρηματοδοτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις που, αντιστοίχως, προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3601/2007 για τα πιστωτικά ιδρύματα, θυγατρικές τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2606/21.2.2008 «Κωδικοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας − Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2563/19.7.2005 − Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» εφαρμόζονται αναλόγως στα χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ενότητας Α του Κεφαλαίου Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους», όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως στα χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ενότητας Α του κεφ. Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Επιτρέπεται στα χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ενότητας Α του κεφ. Ι να συμμετέχουν σε εταιρείες ομοειδούς σκοπού, ύστερα από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2604/4.2.2008.

2. α. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων μπορεί να ασκούν συμπληρωματικές ή παρεμφερείς προς την κύρια δραστηριότητα τους εργασίες, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρέχεται κατά περίπτωση μετά από αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, σε σχέση με τις απαιτήσεις του κεφ. II της παρούσας.

β. Η κατά την ανωτέρω παρ. 2 σύμφωνη γνώμη δεν απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής μίσθωσης (όπως αυτή ορίζεται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπό τον όρο ότι τα έσοδα από τη λειτουργική μίσθωση δεν θα υπερβαίνουν ποσοστό 40% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς αξιολόγηση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. α. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ενότητας Α του κεφ. Ι μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), ένα μήνα πριν από τη σχετική εγκατάσταση, υπό την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στο άρθρο 19 του ν. 3601/2007.

β. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να αντιτάσσεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος στην ίδρυση του νέου υποκαταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, την εν γένει οργανωτική και κεφαλαιακή επάρκεια του χρηματοδοτικού ιδρύματος, το ύψος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και των προβλέψεων.

γ. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ενότητας Α του κεφ. Ι γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) την έναρξη λειτουργίας του νέου υποκαταστήματος εντός δεκαπέντε ημερών, το αργότερο, αναφέροντας και την ταχυδρομική του διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης καταργούνται οι ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.1993, ΠΔ/ΤΕ 2297/12.4.1994 και ΠΔ/ΤΕ 2485/31.1.2002, όπως ισχύουν.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης.

3. Η παρούσα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2010. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ο Διοικητής

Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο