Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2010 ]

Αριθμ. Δ6 1123114ΕΞ/0006Α/22.12.2009 Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ. Ε. Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

(Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ. Ε. Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

(ΦΕΚ Α'2594)
31 Δεκεμβρίου 2009

Αριθμ. Δ6 1123114ΕΞ/0006Α

Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ. Ε. Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως ισχύει.

γ. Των περιπτώσεων ι΄ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994−ΦΕΚ 151 Α΄).

δ. Των παραγράφων 10, 11 και 12 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).

ε. Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

στ. Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).

ζ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄).

η. Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13,14 & 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄).

2. Την αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 392 Β΄) «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή.

Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 1062035/1886/ ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1093/17.6.2005, 1076003/1553/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1093/30.7.2007 (ΦΕΚ 1594 Β΄), 1001297/1012/ΔΕ−Α/21.12.2007 και 1056696/1552/ΔΕ−Α/19.5.2008 αποφάσεις.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω απόφασης για βελτίωση της λειτουργικότητας των Επιτροπών που ορίζονται με αυτή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 2 της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς των παραπάνω ειδικών επιτροπών ως εξής:

2.1. Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Γ Υποδ/νσης της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.2. Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε Υποδιευθυντή του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος Ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.3. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Γ΄ Υποδ/νσης της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.4. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Γ’ Υποδ/νσης της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.5. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας Υποδ/νσης.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.6. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΑΤΡΩΝ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.7. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.8. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των Επιτροπών των περιπτώσεων 2.1 έως 2.5, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει ορισθεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από τον οριζόμενο στις περιπτώσεις αυτές αναπληρωτή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής του τελευταίου, αυτός αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1028199/10456 Β0012/ ΠΟΛ 1051/21.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο