Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.120/28.12.2009 Διαβίβαση συγκεντρωτικού πίνακα με τους τύπους αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

(Διαβίβαση συγκεντρωτικού πίνακα με τους τύπους αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 28/12/2009                   
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ23/18/122662


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός                                              
Ασφάλισης
Ελευθέρων                                                     
Επαγγελματιών                                                      

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ                                           
ΠΛΗΡ.:  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                      
ΤΗΛ.: 210 - 5285569                                            
FAX: 210 - 5229840


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 120

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση συγκεντρωτικού πίνακα με τους τύπους αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών»

   
Ύστερα από το αρ. πρωτ. οικ. 28023/10-11-09 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 3386/2005», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας διαβιβάσουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα των τύπων αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και του είδους της δραστηριότητας στην οποία έχουν πρόσβαση.
   
Ο εν λόγω συγκεντρωτικός πίνακας σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία μας προκειμένου να διευκολύνει το έργο σας και παρακαλούμε αφού μοιραστεί σε φωτοαντίγραφα στο προσωπικό της μονάδας σας που ασχολείται άμεσα με τους υπηκόους τρίτων χωρών, να τον συμβουλεύεσθε τηρώντας πιστά τις οδηγίες του.
   
Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της μονάδας σας.
               

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           
ΜΑΡΘΑ ΛΕΚΚΑ                                             


Η ΠΡ/ΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΜΙΚΟΥ


Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ   ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ                          (ακόμη και αν αναγράφεται ειδικός σκοπός π.χ. εξαρτημένη εργασία)

 Ν. 2910/01            ή                    Άρθρο 25 παρ. 1 περ. β του            Ν. 3013/02

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

 

ΝΑΙ

Άδειες διαμονής που λήγουν μετά την 1/1/06 ανανεώνονται με τις διατάξεις του Ν. 3386/05.

2

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα ανανέωσης της άδειας αόριστης διάρκειας. ΟΧΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και η προηγούμενη άδειά του που έχει λήξει.

ΝΑΙ

Μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας (αρχική χορήγηση) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αντίστοιχο με αυτό που τους παρείχε η προηγούμενη άδεια  διαμονής τους.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3731/08

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα ανανέωσης της άδειας δεκαετούς διάρκειας. ΟΧΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και η προηγούμενη άδειά του που έχει λήξει.

ΝΑΙ

Μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας (αρχική χορήγηση) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αντίστοιχο με αυτό που τους παρείχε η προηγούμενη άδεια  διαμονής τους.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

ΠΔ 150/06

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα ανανέωσης της άδειας  επί μακρόν διαμένοντος.           ΟΧΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και η προηγούμενη άδειά του που έχει λήξει.

ΝΑΙ

Μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (αρχική χορήγηση) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αντίστοιχο με αυτό που τους παρείχε η προηγούμενη άδεια  διαμονής τους.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Άρθρο 40 παρ. 7 του Ν. 3731/08

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα ανανέωσης της άδειας  επί μακρόν διαμένοντος.           ΟΧΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄ έχει χορηγηθεί για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και η προηγούμενη άδειά του που έχει λήξει.

ΝΑΙ

Μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (αρχική χορήγηση) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αντίστοιχο με αυτό που τους παρείχε η προηγούμενη άδεια  διαμονής τους.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.

Άρθρα 61,62 ή 63 του Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση άδειας διαμονής).

ΝΑΙ

Στην έννοια του μέλους περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες (τέκνα) και οι ανιόντες (γονείς) του.

7

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

Άρθρα 61,62 ή 63 του Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση άδειας διαμονής).

ΝΑΙ

Στην έννοια του μέλους περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες (τέκνα) και οι ανιόντες (γονείς) του.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.

Άρθρα 9,11&12 ή 17 του ΠΔ 106/07

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση άδειας διαμονής)

ΝΑΙ

Στην έννοια του μέλους περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες (τέκνα) και οι ανιόντες (γονείς) του.

9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

Άρθρα 61,62 ή 63 του Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής)

ΝΑΙ

Στην έννοια του μέλους περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες (τέκνα) και οι ανιόντες (γονείς) του.

10

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΟΝΕΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ

Άρθρο 94 του     Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση άδειας διαμονής)

ΝΑΙ

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΟΣ Ή ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ Ή ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

Άρθρο 60 παρ. 5 του Ν. 3386/05

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  επιθυμούν (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου).

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση άδειας διαμονής)

ΝΑΙ

Στην έννοια του μέλους περιλαμβάνονται οι σύζυγοι και οι κατιόντες (τέκνα) του.

12

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3386/05

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου. Μπορεί να ασκηθεί και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα όταν αυτό αναγράφεται ρητά στην άδεια διαμονής.

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).                          ΟΧΙ για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΟΧΙ

 

13

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3386/05

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου. Μπορεί να ασκηθεί και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα όταν αυτό αναγράφεται ρητά στην άδεια διαμονής.

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).                        ΟΧΙ για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΟΧΙ

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΔ 131/06 ή άρθρο 60 παρ. 6 του Ν. 3386/05

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).

ΟΧΙ

 

15

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΠΑΡ. 11 Ν. 3386/05

Άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/05

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).

ΟΧΙ

 

16

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 4  Ν.3536/07

Άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 3536/07

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).

ΟΧΙ

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

17

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΠΑΡ. 6  Ν.3386/05

Άρθρο 91 παρ. 6 του Ν. 3386/05

Εξαρτημένη εργασία ή παροχής υπηρεσιών ή έργου

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).

ΟΧΙ

 

18

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΠΑΡ. 12  Ν.3386/05            (αφορά διάφορες περιπτώσεις υπηκόων Αλβανίας)

Άρθρο 91 παρ. 12 του Ν. 3386/05

Μισθωτή απασχόληση και παροχή υπηρεσιών ή έργου. Παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας μόνο όταν αυτό αναγράφεται ρητά στην άδεια διαμονής. 

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).                        ΟΧΙ για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΟΧΙ

 

19

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 15 παρ.1-4 του Ν. 3386/05

Μόνο εξαρτημένη (μισθωτή) εργασία.

 

ΟΧΙ

 

20

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 15 παρ.5 του Ν. 3386/05

Μόνο παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

ΝΑΙ (είτε πρόκειται για χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής μόνο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με έδρα την οικία τους).

ΟΧΙ

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ                  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ                     (πνευματικοί δημιουργοί)

Άρθρο 22            Ν. 3386/05

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό που αναγράφει η άδεια.

 

ΟΧΙ

Αν για την παροχή εργασίας είναι απαραίτητη η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η άδεια διαμονής που κατέχουν τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

22

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ                  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ                         (μέλη ΔΣ, διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών)

Άρθρο 17            Ν. 3386/05

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό που αναγράφει η άδεια.

 

ΟΧΙ

Αν για την παροχή εργασίας είναι απαραίτητη η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η άδεια διαμονής που κατέχουν τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

23

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 25            Ν. 3386/05

Μόνο ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

ΝΑΙ: 1. Για αρχική χορήγηση, όταν έχει ειδική θεώρηση εισόδου για άσκηση ανεξ. οικον. δραστηρ. 2. Για ανανέωση, όταν πρόκειται για ανανέωση της άδειας ίδιου τύπου, οπότε θα επιδεικνύει και την προηγούμενη άδεια για ανεξ. οικον. δραστ. που έχει λήξει.                 ΟΧΙ στις άλλες περιπτώσεις.

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να ασκήσει ανεξ. οικον. δραστ. και να εγγραφεί στον ΟΑΕΕ, όταν έχει ειδική θεώρηση εισόδου για άσκηση ανεξ. οικ. δραστ. και βεβαίωση τύπου Β΄(κατάθεσης ελλιπών δικ/κων για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής), εφόσον καταθέσει Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ότι εντός 2 μηνών από την εγγραφή θα προσκομίσει τη βεβαίωση τύπου Α΄ (πλήρων δικ/κων) και τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της ΔΟΥ. (σχετ. η εγκ. 44/06 του τέως ΤΕΒΕ).   

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

24

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 27            Ν. 3386/05

Μόνο ανεξάρτητη επενδυτική δραστηριότητα

ΝΑΙ: 1. Για αρχική χορήγηση, όταν έχει ειδική θεώρηση εισόδου για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας.  2. Για ανανέωση, όταν πρόκειται για ανανέωση της άδειας ίδιου τύπου, οπότε θα επιδεικνύει και την προηγούμενη άδεια για επενδυτική δραστηριότητα που έχει λήξει.                        ΟΧΙ στις άλλες περιπτώσεις.

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να ασκήσει επενδυτική δραστ. και να εγγραφεί στον ΟΑΕΕ, όταν έχει ειδική θεώρηση εισόδου για άσκηση επενδυτικής δραστ. και βεβαίωση τύπου Β΄(κατάθεσης ελλιπών δικ/κων για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής), εφόσον καταθέσει Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ότι εντός 2 μηνών από την εγγραφή θα προσκομίσει τη βεβαίωση τύπου Α΄ (πλήρων δικ/κων) και τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της ΔΟΥ. (σχετ. η εγκ. 44/06 του τέως ΤΕΒΕ).   

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ                                     (Στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης ως μέλη οικογένειας νοούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα)

ΠΔ 131/06

Το είδος της δραστηριότητας (εξαρτημένη, παροχής υπηρεσιών ή έργου ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) αναγράφεται στην απόφαση έγκρισης εργασίας που απαιτείται σ' αυτές τις περιπτώσεις επιπλέον της άδειας διαμονής.

ΝΑΙ όταν η βεβαίωση τύπου Α΄έχει χορηγηθεί για αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Πρέπει να επιδεικνύεται και η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην εργασία ή στην ανεξάρτ. οικ. δραστ.

ΟΧΙ

Η έγκριση άδειας εργασίας εκδίδεται άπαξ και είναι αόριστης διάρκειας. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην εργασία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

26

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΔ 101/08

Επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Περιφέρεια.

 

ΟΧΙ

Η διάρκεια της έγκρισης εργασίας είναι ισόχρονη της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής για σπουδές και ανανεώνεται παράλληλα με αυτήν.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (κατάθεση πλήρων δικ/κων όταν δεν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2084/92 (για νέους ασφαλισμένους)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

27

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κ.Υ.Α. 21535/06

Το είδος της δραστηριότητας (εξαρτημένη, παροχής υπηρεσιών ή έργου ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) αναγράφεται στην ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.

 

ΟΧΙ

Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αντίστοιχο με την κατηγορία που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.

                                             


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο