Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2008 ]

'Αρθρα Μη εφαρμογή τεκμηρίου διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους μειωμένη λόγω παλαιότητας, είναι μικρότερη των 50.000,00 ευρώ

(Μη εφαρμογή τεκμηρίου διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους μειωμένη λόγω παλαιότητας, είναι μικρότερη των 50.000,00 ευρώ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός


Μη εφαρμογή τεκμηρίου διαβίωσης   επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων η   εργοστασιακή τιμολογιακή  αξία τους μειωμένη λόγω παλαιότητας, είναι μικρότερη των  50.000,00 ευρώ


Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α 29.1.2008), επήλθαν κάποιες αλλαγές σε διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με το  άρθρο αυτό αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ), που αφορούν τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 3634/2008 έχουν ως εξής :


«' Αρθρο 29
Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 203, της 1ης Αυγούστου 2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.
Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης για κάθε μήνα κυκλοφορίας:
Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Για τα τρία επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Για τα δύο επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και
Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα ποσοστά θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).
Ο κατά τα παραπάνω διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.»
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη 13η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων ».Αυτή η τροποποίηση που επέφερε ο Ν 3638/2008 στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ( 2960/2001) επηρεάζει έμμεσα και το άρθρο 18 του Ν 2238/1994 στις διατάξεις του οποίου ορίζεται ότι το τεκμήριο διαβίωσης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα δεν έχει εφαρμογή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το άρθρο 18 έχεις ως εξής :

«' Αρθρο 18 Ν 2238/1994
Μη εφαρμογή τεκμηρίου
.....
θ. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα ή περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίππους, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και προσώπων που τους βαρύνουν, που έχουν αποκτηθεί από 1.1.1993 μέχρι την 31.12.2003. Επίσης, προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης άνω των δεκατεσσάρων (14) φορολογήσιμων ίππων που έχουν αποκτηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους, μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
ι. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ».


Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη νόμου ισχύει από 13.12.2007, σε πολλά έντυπα φορολογικής ύλης (βιβλία, περιοδικά κ.λ.π.), αλλά και στο βιβλίο οδηγιών συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης που αποστέλλεται από το Υ.Ο. - προφανώς από παραδρομή -,  δεν έχει αλλάξει ο πίνακας με την κλίμακα απομείωσης της αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σε πολλούς φορολογούμενους  σύγχυση σχετικά με ποια ακριβώς είναι η κλίμακα που πρέπει να εφαρμοστεί .

Το Υ.Ο. έδωσε συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την ΠΟΛ. 1026/16.2.2009 σύμφωνα με την οποία διευκρινίστηκε ποια κλίμακα μείωσης λόγω παλαιότητας της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων θα εφαρμοστεί .

Ο σχετικός πίνακας είναι ο παρακάτω.
 

Μείωση λόγω παλαιότητας

 

  Ποσοστό   (%) μείωσης ανά μήνα
Για τον πρώτο χρόνο  κυκλοφορίας 1,3
Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας 0,7
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας 0,5
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο - 8ο ) 0,4
Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο - 11ο ) 0,3
Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο - 13ο ) 0,2
Για τα επόμενα χρόνια 0,1

 

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα παραπάνω ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δε δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Στο σημείο αυτό για διευκόλυνση των αναγνωστών, θα παραθέσουμε δύο  αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού της μείωσης λόγω παλαιότητας της φορολογητέας αξίας επιβατικών αυτοκινήτων. Να σημειώσουμε εδώ ότι για να υπολογιστεί η παλαιότητα,  ως κρίσιμο χρονικό διάστημα λαμβάνεται αυτό που μεσολαβεί από την ημερομηνία που το αυτοκίνητο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ( στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) μέχρι το τέλος της χρήσης για την οποία υποβάλλει δήλωση ο φορολογούμενος.


Παραδείγματα
1.Επιβατικό αυτοκίνητο με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 63.000 ευρώ και ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 01/8/2007. Οι φορολογήσιμοι ίπποι του είναι 28.  Ο φορολογούμενος αγόρασε το παραπάνω αυτοκίνητο στις 5.1.2008. Τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει είναι 18.050.
Υπολογισμός συντελεστή απομείωσης :
Μήνες κυκλοφορίας : 17
Συντ. απομείωσης λόγω παλαιότητας : 12 μήνες Χ 1,30 + 5 μήνες Χ 0,70 = 19,10
Μείωση λόγω χιλιομέτρων: ( 18.050 Χ 5 %) / 1500 = 0,60
   Συνολικός συντελεστής απομείωσης :                               19,70

Μείωση φορολογητέας αξίας : 63.000,00 Χ 19,70% = 12.411,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία για την εφαρμογή ή οχι του τεκμηρίου διαβίωσης :
63.000,00 - 12.411,00 = 50.589,00 ευρω
Αρα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο  εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης.

2.Επιβατικό αυτοκίνητο με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 70.000 ευρώ και ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 01/6/2006. Οι φορολογήσιμοι ίπποι του είναι 35. Ο φορολογούμενος αγόρασε το παραπάνω αυτοκίνητο στις 5.1.2008. Τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει είναι 40.050.
Υπολογισμός συντελεστή απομείωσης :
Μήνες κυκλοφορίας :   31
Συντ. απομείωσης λόγω παλαιότητας : 12 μήνες Χ 1,30 + 12 μήνες Χ 0,70 + 7 μήνες Χ 0,50 = 27,50 
Μείωση λόγω χιλιομέτρων:                               ( 40.050 Χ 5 %) / 1500 = 1,34
Συνολικός συντελεστής απομείωσης :                                28,84

Μείωση φορολογητέας αξίας : 70.000,00 Χ 28,84% = 20.188,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία για την εφαρμογή ή οχι του τεκμηρίου διαβίωσης :
70.000,00 - 20.188,00 = 49.812,00 ευρώ
Αρα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο  δεν  εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης.
Τέλος θα παραθέσουμε έναν αναλυτικό πίνακα με τη μείωση της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων για κάθε μήνα παλαιότητας.
 


 

 

1  έτος

2  έτος

3  έτος

4  έτος

μήνες

μηνιαία απομείωση 1,30%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,70%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,50%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,40%

1

1,3

13

16,3

25

24,5

37

30,4

2

2,6

14

17

26

25

38

30,8

3

3,9

15

17,7

27

25,5

39

31,2

4

5,2

16

18,4

28

26

40

31,6

5

6,5

17

19,1

29

26,5

41

32

6

7,8

18

19,8

30

27

42

32,4

7

9,1

19

20,5

31

27,5

43

32,8

8

10,4

20

21,2

32

28

44

33,2

9

11,7

21

21,9

33

28,5

45

33,6

10

13

22

22,6

34

29

46

34

11

14,3

23

23,3

35

29,5

47

34,4

12

15,6

24

24

36

30

48

34,8

5  έτος

6  έτος

7  έτος

8  έτος

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,40%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,40%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,40%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,40%

49

35,2

61

40

73

44,8

85

49,6

50

35,6

62

40,4

74

45,2

86

50

51

36

63

40,8

75

45,6

87

50,4

52

36,4

64

41,2

76

46

88

50,8

53

36,8

65

41,6

77

46,4

89

51,2

54

37,2

66

42

78

46,8

90

51,6

55

37,6

67

42,4

79

47,2

91

52

56

38

68

42,8

80

47,6

92

52,4

57

38,4

69

43,2

81

48

93

52,8

58

38,8

70

43,6

82

48,4

94

53,2

59

39,2

71

44

83

48,8

95

53,6

60

39,6

72

44,4

84

49,2

96

54

9  έτος

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,30%

97

54,3

98

54,6

99

54,9

100

55,2

101

55,5

102

55,8

103

56,1

104

56,4

105

56,7

106

57

107

57,3

108

57,6

10  έτος

11  έτος

12  έτος

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,30%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,30%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,20%

109

57,9

121

61,5

133

65

110

58,2

122

61,8

134

65,2

111

58,5

123

62,1

135

65,4

112

58,8

124

62,4

136

65,6

113

59,1

125

62,7

137

65,8

114

59,4

126

63

138

66

115

59,7

127

63,3

139

66,2

116

60

128

63,6

140

66,4

117

60,3

129

63,9

141

66,6

118

60,6

130

64,2

142

66,8

119

60,9

131

64,5

143

67

120

61,2

132

64,8

144

67,2


13  έτος

14  έτος

15  έτος

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,20%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,10%

μήνες

μηνιαία απομείωση 0,10%

145

67,4

157

69,7

169

70,9

146

67,6

158

69,8

170

71

147

67,8

159

69,9

171

71,1

148

68

160

70

172

71,2

149

68,2

161

70,1

173

71,3

150

68,4

162

70,2

174

71,4

151

68,6

163

70,3

175

71,5

152

68,8

164

70,4

176

71,6

153

69

165

70,5

177

71,7

154

69,2

166

70,6

178

71,8

155

69,4

167

70,7

179

71,9

156

69,6

168

70,8

180

72

 Στους παραπάνω  συντελεστές παλαιότητας που προκύπτουν  με βάση τα  παραπάνω ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500). Ο τελικά διαμορφούμενος  συντελεστής απομείωσης δε δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Σημείωση :

Με τις διατάξεις του της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 ορίστηκαν τα εξής :
NOMOΣ ΥΠ  ΑΡΙΘ. 3763/2009 :   Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

.........

'Αρθρο 3

Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις


4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παρα­γράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:


«Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις πε­ριπτώσεις β γ δ ε ' και στ ' και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρ­θρα 16 και 17, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2009 και επόμενα».

Αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος αλλά και ο φοροτεχνικός - λογιστής είναι το εξής: Αν χρειαστεί να κάνει επίκληση κεφαλαίου προηγουμένων ετών προκειμένου να καλύψει μια δαπάνη των άρθρων 16 και 17 του ν. 2238/1994, τότε για εισοδήματα  και  δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2008 και μετά, δεν θα αφαιρεί τις δαπάνες εκείνες των παραπάνω άρθρων για τις οποίες δεν έχει εφαρμογή το τεκμήριο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο