Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2008 ]

'Αρθρα Η επικείμενη άρση του φορολογικού απορρήτου αποτελεί μια ακόμη αποτυχημένη ρετσέτα από πλευράς Υ.Ο. για τη βελτίωση του φορολογικού μας συστήματος

(Η επικείμενη άρση του φορολογικού απορρήτου αποτελεί μια ακόμη αποτυχημένη ρετσέτα από πλευράς Υ.Ο. για τη βελτίωση του φορολογικού μας συστήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Η επικείμενη άρση του φορολογικού απορρήτου αποτελεί μια ακόμη αποτυχημένη ρετσέτα από πλευράς Υ.Ο. για τη βελτίωση του φορολογικού μας συστήματος. 


                                                                                                                               
Κωνσταντίνος   Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής -  ΦοροτεχνικόςΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»,   που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων και οδεύει προς ψήφιση, εισάγεται εξαίρεση από την προστασία του φορολογικού απορρήτου. Πιο συγκεκριμένα η  διάταξη έχει ως εξής:

«Αρθρο 4
Φορολογικό απόρρητο

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται περίπτωση ιΆ  ως εξής :
«ι) Η χορήγηση σε τρίτο, ή σε πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν, στον οποίο ανατίθεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η μελέτη για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, καθώς και η εφαρμογή των προτάσεων, στοιχείων από τους φακέλους των φορολογουμένων που τηρούνται στις Δ.Ο.Υ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν στον τρίτο ανατίθεται η συλλογή συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, με την  επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 ( ΦΕΚ 50 Α ) .
    Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, στο συγκεκριμένο άρθρο διαβάζουμε τα εξής :

«Αρθρο 4
Φορολογικό απόρρητο

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται νέα περίπτωση ιΆ στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, με την οποία εισάγεται εξαίρεση από την προστασία του φορολογικού απορρήτου για τους τρίτους στους οποίους το Δημόσιο αναθέτει τη μελέτη και υποβολή πρότασης ή τη συλλογή στοιχείων για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, έτσι ώστε να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσής του. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 85 περί υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου όσων με οποιοδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών  έχουν εφαρμογή και για τους τρίτους στους οποίους ανατίθεται η μελέτη και υποβολή πρότασης ή η συλλογή στοιχείων, για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, καθώς οι νέες διατάξεις ενσωματώνονται στο άρθρο αυτό.»  

        Δράττομαι της ευκαιρίας στο σημείο αυτό, με αφορμή την ψήφιση ενός ακόμη νομοσχεδίου, να τονίσω το πόσο επίκαιρος παραμένει ακόμη και σήμερα  ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Στο  Αθηναϊκό σατυρικό περιοδικό  «Ασμοδαίος» , ο Ροΐδης, έγραφε σ΄ ένα φύλλο του περιοδικού:
«Καθ  ην ώραν πίπτει βροχή νομοσχεδίων, λαμβάνομεν και ημείς το θάρρος να υποβάλωμεν το ακόλουθον “Περί τηρήσεως των κειμένων νόμων”».

        Ο φορολογικός νομοθέτης είχε καθιερώσει από παλιά την έννοια του φορολογικού απορρήτου, με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογούμενου πολίτη. Η καθιέρωση του απορρήτου είχε ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική τήρηση της εχεμύθειας των οργάνων της φορολογικής αρχής, η οποία ενισχύει και ενθαρρύνει την ειλικρινή δήλωση από πλευράς φορολογουμένων προς τη φορολογική αρχή, όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

        Ας δούμε στο σημείο αυτό, τι ακριβώς αναφέρουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν, πρίν τις αλλαγές που  θα επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο.
« Αρθρο 85
Φορολογικό απόρρητο

1. Οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων διατάξεων.

2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

3. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφορη θέση στο κατάστημα της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και των δήμων ή κοινοτήτων όπου εδρεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουμένων όλης της χώρας, καθώς και η δημοσίευσή τους στις εφημερίδες.
Επιτρέπεται να γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η προεκτύπωση στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των ποσών του καθαρού εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών και του αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου επί αυτών, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων του υπόχρεου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και στους ορκωτούς εκτιμητές για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα.
β) Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) να λαμβάνουν στοιχεία από το φάκελο του εργοδότη για την εξακρίβωση των μισθών και ημερομισθίων που αυτός κατέβαλε στο προσωπικό που απασχολεί.
γ) Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να λαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών τους ή για τον έλεγχο των δηλώσεων των επιβαρύνσεων αυτών.
δ) Σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων η χορήγηση στους ενδιαφερομένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμενο μίσθωμα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα χορηγούμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για δίκες του προηγούμενου εδαφίου.
ε) Η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την άσκηση αποκλειστικά των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
στ. Η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου Φορολογουμένων και του Αρχείου Οχημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες.
ζ. Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων να λαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για τα εισοδήματα φορολογουμένων, ασφαλισμένων ή ασφαλιστέων στους εν λόγω φορείς, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των οργανισμών αυτών στην είσπραξη των νομοθετημένων πόρων τους, καθώς και στον έλεγχο της νομιμότητας της χορήγησης των παροχών τους.
η) Η χορήγηση σε επιτηδευματίες του ΑΦΜ, του αντικειμένου εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης άλλων επιτηδευματιών χωρίς να υπάρχει έννομο συμφέρον.

θ) Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα µέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του ∆ηµοσίου ή απόκρουση των κατ  αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων

6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.

7. Τις ευθύνες της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα, που είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία νόμιμα λαμβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων και χρησιμοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου που ο νόμος επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν με κάθε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά πρόσωπα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες μετά από έγκληση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του αρμόδιου επιθεωρητή προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δημόσια οικονομική υπηρεσία και με πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87, το οποίο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μετά την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
8. Όσοι με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και από το λόγο αυτό λαμβάνουν γνώση των τραπεζικών ή άλλων συναλλαγών, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των συναλλαγών τούτων, υποκείμενοι σε αντίθετη περίπτωση στις ποινές και τα πρόστιμα των παραγράφων 6 και 7.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται για όλη τη χώρα ή για ορισμένες μόνο περιφέρειες, ανάλογα με τον πληθυσμό, το ύψος του εισοδήματος πάνω από το οποίο, οι φορολογούμενοι που το αποκτούν, θα περιλαμβάνονται στους καταλόγους των φορολογουμένων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3».         Η νέα διάταξη που προώθησε η κυβέρνηση, θα δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία των φορολογουμένων, με την πρόφαση, ότι οι εταιρείες αυτές, αφού επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά, θα προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση του φορολογικού μας συστήματος
         Είναι περίεργος  ο τρόπος που προσπαθούν - τις περισσότερες φορές -  οι ιθύνοντες του Υ.Ο., να λύσουν κάποια χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το  φορολογικό μας σύστημα και γενικότερα την Ελληνική οικονομία. Ο μανδύας της προχειρότητας  που περιβάλλει πλήθος αποφάσεων και νομοθετημάτων από πλευράς Υ.Ο., οδηγεί στη δημιουργία  ερωτημάτων σχετικά με  την ικανότητα συγκεκριμένων ανθρώπων που εργάζονται σε καίριες θέσεις στο νευραλγικής σημασίας Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Επί τη ευκαιρία να σημειωθεί ότι η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται εδώ και χρόνια, απλά το τελευταίο διάστημα έχει οξυνθεί, με άμεσο αποτέλεσμα τη  δυσαρέσκεια των πολιτών και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας.
         Η κάμψη του φορολογικού απορρήτου και η κοινοποίηση των στοιχείων των φορολογουμένων σε ιδιωτικές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι η νέα  διάταξη ι΄ που προστίθεται στο άρθρο 85  , ενσωματώνεται στο άρθρο αυτό,  είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει κλίμα δυσπιστίας απέναντι στη φορολογική αρχή. Δικαιολογημένα, ο φορολογούμενος πολίτης θα αναρωτηθεί αν οι ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλάβουν τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων θα συμμορφωθούν στην υποχρέωση  εκ μέρους τους, της  τήρησης του απορρήτου και της μη κοινοποίησης των στοιχείων του σε άλλους τρίτους. 
         Παρά το γεγονός ότι το φορολογικό απόρρητο κάμπτεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 85, έχω την πεποίθηση πως η νέα διάταξη που προστίθεται με το προς ψήφιση  νομοσχέδιο,  μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και δε θα  προσφέρει κανένα απολύτως όφελος για τη βελτίωση του φορολογικού μας συστήματος. Απεναντίας θεωρώ ότι η διάταξη αυτή θα αποτελέσει τροχοπέδη στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων. Γιατί έχει ήδη παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο, προσωπικά στοιχεία πολιτών να χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό κερδοσκοπικό, ή για δημιουργία βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για διάφορους σκοπούς.

      Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών και το επιτελείο του, είναι ότι η εξεύρεση αποδεκτών λύσεων για την βελτίωση και αναμόρφωση  του φορολογικού  συστήματος, θα επιτευχθεί  μόνο κατόπιν εποικοδομητικού διαλόγου με τους  αρμόδιους φορείς και όχι με τη  λήψη σπασμωδικών αποφάσεων. Οι μεσοβέζικες λύσεις, - όπως αυτή της άρσης του φορολογικού απορρήτου και η επεξεργασία των στοιχείων από ιδιωτικές εταιρείες-  δεν θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη,  η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και η δημιουργία ενός δίκαιου και κατανοητού απΆ όλους φορολογικού συστήματος.
       Οι άνθρωποι που πραγματικά γνωρίζουν τα πράγματα εκ των έσω κι έχουν τη δυνατότητα  να δώσουν λύσεις   και προτάσεις για πολλές αδικίες και πολλά τρωτά  του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος, είναι οι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί.  Έως σήμερα η συγκεκριμένη «κάστα» επαγγελματιών δεν έχει αξιοποιηθεί από το Υ.Ο. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, λόγω της καθημερινής τους  τριβής με όλο το φάσμα του φορολογικού  μηχανισμού, έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο χώρο και είναι εις θέσιν να προτείνουν λύσεις για  τα κακώς κείμενα. Έως σήμερα  δυστυχώς οι φωνές των εκπροσώπων των επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών απευθύνονται είς ώτα μη ακουόντων.  Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα που διαθέτουμε και το οποίο θεωρεί εκ προοιμίου «φοροφυγά» τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, πρέπει αν αλλάξει εκ βάθρων. Για να πραγματοποιηθεί όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εκτός από τους συμβούλους των εκάστοτε Υπουργών και οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών ( Π.Ο.Φ.Ε.Ε., Π.Ε.Φ.Ε., Λ.Σ.Α., Ε.Φ.Ε.Ε.Θ., κ.λ.π.), οι εκπρόσωποι του  Οικονομικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και άλλων συναρμοδίων φορέων, καθώς και επιστήμονες – οικονομολόγοι με  πλούσιες περγαμηνές που διαθέτει η χώρα μας. Όλα τα προβλήματα έχουν και μια λύση, αρκεί να υπάρχει θέληση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.
         Εν κατακλείδι θα δανειστώ μια φράση ενός αρχικά παρεξηγημένου  Έλληνα ποιητή με πλούσια συνδικαλιστική δράση στην εποχή του (1928), «Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι η επιβολή νέων φόρων για την ενίσχυση του κρατικού ταμείου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι χρηστή διοίκηση»


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο