Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-1996 ]

ΠΟΛ.1141/25.4.1996 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση τραπεζικών προϊόντων

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση τραπεζικών προϊόντων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Απριλίου 1996
Αρ.Πρωτ.:1038317/281/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ 14η & 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1141

ΘΕΜΑ: "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση τραπεζικών προϊόντων"

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ Α' 84).

2. Τις διατάξεις της περίπτ. κβ', κγ' και κστ' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/86, όπως ισχύει.

3. Την 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β' 58) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

4. Το γεγονός ότι, οι τράπεζες για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων, μέσω του δικτύου πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων, καταβάλλουν αμοιβές σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην παρουσίαση των προϊόντων αυτών και ότι οι συνθήκες συνεργασίας των προσώπων αυτών με τις υπόψη επιχειρήσεις δεν διαφέρουν φορολογικά απ' αυτές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων, παραγωγών ασφαλειών και ασφαλειομεσιτών, για τους οποίους τα θέματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων ρυθμίσθηκαν κατ' ειδικό τρόπο με τη διαταγή μας Α' 9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 (παραγρ. 6 περίπτ. στ'), καθώς και την Α.Υ.Ο. 1141971/1098/ΠΟΛ. 1319/17.11.1993 για τις αμοιβές σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στη πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι οι αμοιβές αυτές απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

5. Επίσης, ότι όπως ορίζεται στο έγγραφο 413/14.7.1994 της Τράπεζας της Ελλάδος τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν δεν έχουν δικαίωμα να συμβληθούν, να συναλλαχθούν, να διενεργούν πράξεις, εισπράξεων - πληρωμών ή να αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, ότι οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να διενεργούνται εκτός των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να αναφέρονται στην παρουσίαση και πρόταση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και διευκρινήσεων για τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων, τις οποίες μπορούν να λαμβάνουν τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για λογαριασμό των τραπεζών.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την έκδοση θεωρημένων εκκαθαρίσεων από τις τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται το αργότερον εντός του μηνός Φεβρουαρίου, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Καθόσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης των πιο πάνω εκκαθαρίσεων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992).

2. Για τις προαναφερόμενες αμοιβές υποχρεούνται οι αντισυμβαλλόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992).

3. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών, η εμφάνιση δε των αμοιβών αυτών στα τηρούμενα βιβλία τους θα γίνεται με βάση τις λαμβανόμενες εκκαθαρίσεις.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο