Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2009 ]

2/90703/0026/10.12.2009 Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης / κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009

(Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης / κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009)

Κατηγορία: Λοιπά

ΦΕΚ Β'  2448/14 Δεκεμβρίου 2009)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/90703/0026/2009


Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ.227 Α710-12-2009) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις».
2.    Τις διατάξεις του 'Αρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 54 Α)
3.    Την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης των οικογενειών των μισθωτών, αγροτών και συνταξιούχων με πολύ χαμηλό εισόδημα, καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
4.    Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκαλείται από τις διατάξεις του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1   
Φορείς καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
1.    Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009, καταβάλλεται από τους παρακάτω φορείς:
α) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α της παρ. 2 από το Δημόσιο, μέσω Τραπεζών ή αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
β) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Β της παρ. 2 από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που καταβάλλουν την κύρια σύνταξή τους.
γ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Γ της παρ. 2 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταβάλλουν τα αντίστοιχα προνοιακά και συναφή επιδόματα.
δ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Δ της παρ. 2 από τους φορείς που καταβάλλουν τις αντίστοιχες παροχές ανεργίας.
ε) Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται
από περισσότερες πηγές την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της είναι εκείνος που καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό. Εάν τα δικαιούμενα ποσά είναι ίσα, αρμόδιος φορέας είναι εκείνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
2.    Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου επιχορηγούνται για το
σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

'Αρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της πρώτης δόσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.


1. Στους δικαιούχους της περίπτωσης α της παρ. 1 του προηγούμενου 'Αρθρου η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται με την κατωτέρω διαδικασία:
α) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 εντοπίζει και κατατάσσει τους φορολογούμενους στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το ύψος του ετήσιου συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος. Ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, καθώς και οι δηλούμενες αγροτικές οικονομικές ενισχύσεις του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, στο κατά το προηγούμενο εδάφιο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα του 'Αρθρου 4 της παρούσας. Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι φορολογούμενοι είναι οι εξής: Α' Κατηγορία
Φορολογούμενοι που το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος του πίνακα της περ. Α της παρ. 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. Β' Κατηγορία

Φορολογούμενοι που στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους περιλαμβάνονται και εισοδήματα, τα οποία απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς και για το λόγο αυτό τα εισοδήματά τους είτε υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος του πίνακα της περ. Α' της παρ. 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009 είτε δεν εμπίπτουν κατά
ποσοστό 50% και άνω στις κατηγορίες Ε' και ΣΤ' του 'Αρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. β) Η Γ.Γ.Π.Σ. δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων της ανωτέρω Α' κατηγορίας. Το αρχείο αυτό, το οποίο αποστέλλει στις πληρώτριες Τράπεζες, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
-    Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
-    Τον Α.Φ.Μ. του υποχρέου για δήλωση φορολογίας εισοδήματος
-    Τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου
-    Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και
-    Την ημερομηνία από την οποία μπορούν να εισπράξουν το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Ταυτόχρονα εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους σχετική ειδοποίηση, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κατά δικαιούχο και:
-    Τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου,
-    Την Τράπεζα εκταμίευσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και
-    Επισήμανση ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης αυτής
μπορεί να την λάβει από μία μόνο πηγή, με εξαίρεση δικαιούχους της κατηγορίας Α που εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της κατηγορίας Δ της παρ. 2 του
'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009.
 

γ) Για τους φορολογουμένους της ανωτέρω Β' κατηγορίας δημιουργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ. εφαρμογή με βάση τον Α.Φ.Μ., μέσω της οποίας η Δ.Ο.Υ. στην οποία
υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 προβαίνει σε έλεγχο σχετικά με τις παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος του δικαιούχου, κατά την έννοια της διάταξης της περ. Α της παρ. 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού από τη Δ.Ο.Υ. του ύψους του κατά τα ανωτέρω συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λόγω έλλειψης στοιχείων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία που λείπουν. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στην εφαρμογή, προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των φορολογουμένων αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ακολουθείται και
στην περίπτωση της κατηγορίας αυτής η διαδικασία που περιγράφεται για τους δικαιούχους της Α' κατηγορίας και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.
 

2.    α) Δικαιούχοι της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που δεν είναι υπόχρεοι για υποβολή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2009, μπορούν να την υποβάλουν εκπροθέσμως χωρίς κυρώσεις και όχι αργότερα από την 28/2/2010 προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ κατά τον χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης.
β) Στους δικαιούχους, των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση. γ) Τυχόν δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν  έλαβαν ειδοποίηση για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, μπορούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι 28/2/2010 στη Δ.Ο.Υ. που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους οικονομικού έτους 2009. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες κριθούν από την Χ αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιούχοι, κινείται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ κατά το χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης.


3.    α) Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, που έχουν δηλώσει τραπεζικούς λογαριασμούς, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο με την παρούσα απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ24 - Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η ανωτέρω ειδική εντολή με ενσωματωμένη ή συνημμένη τη συγκεντρωτική κατάσταση της Γ.Γ.Π.Σ., που περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή
αριθμητικώς, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, με χρέωση του λογαριασμού 200/1 με τίτλο «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των δικαιούχων, σε 1 εργάσιμη ημέρα από τη μεταφορά των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.
β) Η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, γίνεται με την προαναφερόμενη διαδικασία και με την ίδια ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο με την παρούσα απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ24 - Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών ή του νόμιμου αναπληρωτή του, σε πίστωση άτοκων ειδικών -μεταβατικών λογαριασμών, σε 1 εργάσιμη ημέρα από τη μεταφορά των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα με την έκδοση της ειδικής εντολής, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα το ηλεκτρονικό αρχείο της περ. β της παρ. 1 του 'Αρθρου αυτού. Σε περίπτωση λανθασμένων λογαριασμών τα ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.

γ) Ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης, μεταφέρονται με εντολή της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 με τίτλο «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ενημέρωση της Διεύθυνσης Δ24 - Τμήματα Α και Γ.

Σε περίπτωση λάθους, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. δ) Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχτεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και η οποία θα καθορίζει την κίνησή του, καθώς και την τακτοποίηση των χρεώσεων.
 

4. α) Στους δικαιούχους των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του προηγούμενου 'Αρθρου, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται με την ίδια διαδικασία που καταβάλλονται οι συντάξεις, τα επιδόματα ή οι άλλου είδους παροχές, κατά περίπτωση, από τους οικείους φορείς.
β) Ειδικά για τους δικαιούχους της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β της κατηγορίας Β' και της κατηγορίας Γ της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009, ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων που ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης Ββ και της κατηγορίας Γ της ίδιας παραγράφου γίνεται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 'Αρθρο 3 της παρούσας απόφασης. γ) Στους δικαιούχους σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3808/2009, οι οποίοι εντάσσονται στα μητρώα συνταξιούχων του οικείου φορέα μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί ολόκληρο κατά την καταβολή της πρώτης σύνταξης, αφού προηγηθεί έλεγχος
των κατά περίπτωση εισοδηματικών κριτηρίων από το φορέα. Σε περίπτωση που η καταβολή της πρώτης σύνταξης προηγείται της καταβολής της δεύτερης δόσης η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί ολόκληρη με τη δεύτερη δόση.
δ) Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του 'Αρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής.
ε) Τυχόν δικαιούχοι της παραγράφου αυτής που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον αρμόδιο φορέα μέχρι 28/2/2010. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες κριθούν από το φορέα ως δικαιούχοι, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται από το φορέα μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.
 

'Αρθρο 3
Καταβολή της δεύτερης δόσης και έλεγχος προϋποθέσεων καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.


1. Οι φορείς των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του 'Αρθρου 1 της παρούσας, μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, δημιουργούν ηλεκτρονικό αρχείο με προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζει η Γ.Γ.Π.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα, τα πατρώνυμα των δικαιούχων, την ιδιότητά τους (συνταξιούχος, άνεργος κ.λπ.), αν δικαιούνται ή όχι το ΕΚΑΣ,
τον αριθμό μητρώου τους στο φορέα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται από τους φορείς στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέχρι 30/4/2010. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ο φορέας ενημερώνει, με επιστολή, τους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι γνωστός σ' αυτόν ότι θα πρέπει να του τον γνωστοποιήσουν το αργότερο μέχρι 31/3/2010, αποστέλλοντας επίσημο έγγραφο που τον αναγράφει. Δικαιούχοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησής του μέχρι 28/2/2010 και γνωστοποιούν αυτόν στο φορέα μέχρι 31/3/2010. Η γνωστοποίηση του ΑΦΜ αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης ή του συνόλου αυτής προκειμένου για συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι ταυτοποιημένος.
 

2.    Η Γ.Γ.Π.Σ. με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα στοιχεία που έχει στο αρχείο της, δημιουργεί ενιαία βάση δεδομένων του συνόλου των δικαιούχων που έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009. Στη βάση αυτή προστίθενται και τα στοιχεία των δικαιούχων της παρ. 2 του προηγούμενου 'Αρθρου. Μετά από επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει ανά φορέα τους παρακάτω πίνακες: α) Πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα πρόσωπα που τυχόν έλαβαν αδικαιολόγητα
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορές, το καταβληθέν σ' αυτούς ποσό της πρώτης δόσης, ο φορέας που κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό και το υπόλοιπο ποσό που είναι καταβλητέο ως δεύτερη δόση και β) Πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα που έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και στα οποία δεν θα καταβληθεί το ποσό της δεύτερης δόσης, επειδή τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009. Ειδικά για τους συνταξιούχους δικαιούχους ΕΚΑΣ των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3808/2009. Οι ανωτέρω πίνακες αποστέλλονται στους αντίστοιχους φορείς.
 

3.    Για πρόσωπα που ήθελε διαπιστωθεί, με βάση τα στοιχεία του πίνακα της περίπτωσης α της παρ. 2 του 'Αρθρου αυτού, ότι έχουν λάβει αδικαιολόγητα την οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορές ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) ο φορέας που κατέβαλε το μικρότερο ποσό δεν καταβάλει τη δεύτερη δόση β) ο φορέας που κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό συμ-ψηφίζει το ποσό που καταβλήθηκε αχρεώστητα ως πρώτη δόση με το ποσό της δεύτερης δόσης και γ) Οι φορείς που κατέβαλαν ως πρώτη δόση το ίδιο ποσό της δικαιούμενης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν καταβάλλουν τη δεύτερη δόση.
 

4.    Η δεύτερη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης θα καταβληθεί από τους ίδιους φορείς και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την καταβολή της πρώτης δόσης και μετά τον έλεγχο της Γ.Γ.Π.Σ. που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος 'Αρθρου. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Β και Γ της παρ. 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009, που μετά την καταβολή της πρώτης δόσης έπαψαν, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι δικαιούχοι σύνταξης ή προνοιακού επιδόματος, δεν καταβάλλεται η δεύτερη δόση.

'Αρθρο 4
Παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

Ως παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 'Αρθρου 1 του ν. 3808/2009 θεωρούνται:
Α) Οι παρακάτω παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ
1)    Τακτικά επιδόματα λόγω ανεργίας (ν.δ. 2961/54, ν. 1545/1985, ν. 1836/89 όπως ισχύουν).
2)    Ειδικά εποχιακά βοηθήματα ('Αρθρο 22 ν. 1836/89).
3)    Ειδικά βοηθήματα (παρ. 6 του 'Αρθρου 22 του ν. 1836/89).
4)    Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας (π.δ. 776/77).
5)    Ειδική παροχή μητρότητας ('Αρθρο 142 ν. 3655/2008 και Υ.Α. 33891/606/7-5-08).
6)    Επιδόματα στράτευσης (ν. 2054/52 και 'Αρθρο 34 ν.δ. 2961/54Επιδόματα μακροχρονίως ανέργων ('Αρθρο 27 ν. 3016/2002 και Υ.Α. 31092/4-7-02).
7)    Παροχές αφερεγγυότητας εργοδότη ('Αρθρο 16 ν. 1836/89, π.δ. 1/1990 και 'Αρθρο 44 ν. 2648/98, π.δ. 151/1999).
9)    Επιδόματα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ) ( 'Αρθρο 2 ν. 1545/1985).
10)    Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ('Αρθρο 46 ν.δ. 2698/53 και 'Αρθρο 38 ν. 2224/94).
11)    Οικογενειακά επιδόματα (ν.δ. 3868/58).
Β. Τα παρακάτω επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων
1)    Εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ (παρ. 1 'Αρθρου 1 ν. 3454/06)
2)    Επίδομα τρίτου παιδιού ('Αρθρο 63 ν. 1892/90)
3)    Επιδόματα σε πολύτεκνους ('Αρθρο 63 ν. 1892/90, 'Αρθρο 2 ν. 2163/93, 'Αρθρο 39 ν. 2459/1997, 'Αρθρο 6 ν. 3454/06)
4)    Ισόβια σύνταξη στη μητέρα ('Αρθρο 63 ν. 1892/90, 'Αρθρο 2 ν. 2163/93, 'Αρθρο 39 ν. 2459/1997, 'Αρθρο 11 ν. 2819/2000, 'Αρθρο 6 ν. 3454/06)
5)    Επιδόματα τριτέκνων ('Αρθρο 6 ν. 3631/2008 και εγκύκλιος 1/1-2-2008 του ΟΓΑ)
Γ. Η αποζημίωση απόλυσης (ν. 3198/1955) Δ. Επιδόματα τοκετού, κύησης και λοχείας Ε. Τα παρακάτω προνοιακά επιδόματα
1)    Επίδομα βαριάς αναπηρίας (Γ4α/Φ.225/οικ. 1196/ 26-4-1985 Κ.Υ.Α. και Γ4/Φ.225/161/3-2-1989 Κ.Υ.Α.)
2)    Επίδομα των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων (Γ4/Φ.12/οικ. 1930/82 Κ.Υ.Α.)
3)    Επίδομα παραπληγίας - Τετραπληγίας Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων (115750/3006/10-9-1981 Κ.Υ.Α.)
4)    Επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου (61384/1638/19-5-1983 Κ.Υ.Α.)
5)    Επίδομα κωφαλαλίας (Δ3β/423/73 ΚΥΑ)
6)    Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης (Γ4Α/Φ.224/ οικ.1434/26-6-1984 Κ.Υ.Α.)
7)    Επίδομα ασθενών και αποθεραπευθέντων χανσε-νικών και μελών των οικογενειών τους (Γ4γ/Φ.229/Οικ. 3285/99 Κ.Υ.Α.)
8)    Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Β.Δ. 669/61, ν. 4051/60, Π.Δ. 108/1983)
9)    Επίδομα τυφλότητας (ν. 1904/51, ν. 958/79 και ΚΥΑ 1480/81)
10)    Επίδομα μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλίας και πασχόντων από Σ.Ε.Α.Α. (HIV) (Γ4/Φ.167/2073/82 Κ.Υ.Α. και Π4γ/Φ. 222/Φ.225/οικ. 4711/94 Κ.Υ.Α.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο