Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2009 ]

ΙΚΑ Ε40/506/14.12.2009 Λύση και εκκαθάριση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Ευθύνη εκκαθαριστών

(Λύση και εκκαθάριση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Ευθύνη εκκαθαριστών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 14/12/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/506

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Μητροφάνης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Λύση και εκκαθάριση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Ευθύνη εκκαθαριστών»

Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, τα οποία αφορούν την ευθύνη έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εκκαθαριστών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων για την εξόφληση των οφειλών τους θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

1. Δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση μπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους λόγους :
• με τη συμπλήρωση του χρόνου, για τον οποίο έχει συσταθεί,
• σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από τη συστατική πράξη,
• εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών,
• πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της αντίστοιχης Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της, τη διενέργεια της οποίας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) αναλαμβάνουν ορκωτοί ελεγκτές οριζόμενοι από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (άρθρο 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄).

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και μέχρι το πέρας αυτής εξακολουθεί να υφίσταται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας, με τη διαφορά ότι, μεταβάλλεται πλέον ο σκοπός της, ώστε οποιαδήποτε πράξη της θα πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς της εκκαθάρισης, η δε διοίκησή της ασκείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι αντικαθιστούν εν προκειμένω το διοικητικό συμβούλιό της (άρθρο 72 Αστ. Κώδικα, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 377/01 και 22/08).

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 13 στο άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται ότι, οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

Συνεπώς, εφόσον προκύπτει ανάγκη καταλογισμού εισφορών, επιβολής κυρώσεων κ.λ.π. για απασχολήσεις, αναγόμενες στην υπό εκκαθάρισή χρονική περίοδο, θα πρέπει οι αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής να συντάσσονται σε βάρος του νομικού προσώπου της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, χωρίς να αναγράφουν φυσικά πρόσωπα ως υπευθύνους, αφού όπως προαναφέρθηκε, οι εκκαθαριστές της δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την εξόφληση των οφειλών τους. Σε βάρος των εκκαθαριστών δεν θα υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές στην οικεία Εισαγγελική Αρχή για την μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ούτε θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών των αντίστοιχων δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.

Επίσης, στους εκκαθαριστές θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για λογαριασμό τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.

Για τις προγενέστερες της εκκαθάρισης χρονικές περιόδους υπεύθυνος έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι, πλήν του νομικού προσώπου της επιχείρησης, ο πρόεδρος του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου της.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο